Data rozpoczęcia
2005-10-24
Data zakończenia
2005-11-24

termin: 24-25.11.2005 r. miejsce: Warszawa


Szanowni Państwo,
Kontynuując realizowaną już prawie od 15 lat akcję upowszechniania w kraju problematyki związanej z jakością powietrza wewnętrznego pragniemy poinformować, że w dniach 24, 25 listopada br. odbędzie się kolejna VIII Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Chcielibyśmy aby jej program pozwalał zwrócić uwagę nie tylko na problemy dostrzegane dziś ale również i te, które decydować będą o wizji budownictwa w przyszłości. Stające przed nami nowe wyzwania, wynikające z założeń polityki zrównoważonego rozwoju, każą uczyć się harmonijnego godzenia realizacji potrzeb człowieka z ograniczaniem ingerencji w otaczające środowisko. Dyrektywy UE, kształtujące spójną politykę państw członkowskich, stawiają przed nami już dziś wiele nowych i niekiedy trudnych do rozwiązania problemów. Zadanie ich identyfikacji oraz poszukiwanie dających się zaakceptować w naszej sytuacji rozwiązań, stanowić może płaszczyznę dla szerokiej, wieloaspektowej prezentacji poglądów. Chcielibyśmy przy tym aby wiodące hasło tegorocznej Konferencji:

CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO W BUDYNKU - ARCHITEKTURA

wpisywało się w obszar zadań wyznaczonych przez Narodowy Program Foresight dla Polski, gdzie pola badawcze: I. Zdrowie i życie oraz II. Zrównoważony rozwój, odnosić można do zadań istotnych dla zapewnienia warunków życia człowieka, przy racjonalnym poszanowaniu surowców i zasobów naturalnego środowiska. Mamy nadzieję, że nie tylko twórcy architektury i inżynierowie odpowiedzialni za jakość wewnętrznego środowiska ale także lekarze, fizjolodzy, chemicy, biolodzy czy specjaliści od technik pomiarowych, będą mogli zidentyfikować swoją obecność w tak wyznaczonym obszarze tematycznym. Liczymy, że szeroka oraz interdyscyplinarna wymiana poglądów będzie mogła przyczynić się do kreowania nowej jakości w dziedzinie rozwiązywania problemów jakości powietrza wewnętrznego w Polsce.
Wszystkich, którzy towarzyszą naszym poczynaniom od lat jak i tych, którzy do tej pory nie uczestniczyli w organizowanych przez nas konferencjach, a uznają zaproponowaną tematykę za interesującą, serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Konferencji. Informujemy przy tym, że tak jak i w latach ubiegłych udział w Konferencji pozostaje nieodpłatny. Będziemy wdzięczni za możliwe szybkie zadeklarowanie swojego udziału jak również chęci zaprezentowania poglądów w formie referatów. Wprowadzeniem do poszczególnych sesji będą dłuższe prezentacje wygłaszane przez zapraszanych specjalistów.
Dążenie do ograniczenia kosztów skłania nas do zwrócenia się do Państwa z prośbą o preferowanie kontaktów internetowych - prosimy zatem o skorzystanie z elektronicznej wersji formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie http://www.is.pw.edu.pl/iaq. Dla osób, które nie mają dostępu do poczty elektronicznej pozostaje oczywiście możliwość korzystania z tradycyjnych form komunikacji (list, fax, telefon).
Dalsze informacje o Konferencji zamieszczane będą sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

Organizatorzy Konferencji

Program obrad VIII konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce":

Dzień I, 24.11.2005 r.

10.00 - 10.40 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński


Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej


dr inż. Tomasz Klinke


Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji

Odtworzenie przesłania do uczestników konferencji od prof. Shuzo Murakami

Przewodniczącego Unii Architektów Japonii,
prezydenta Światowego Kongresu Sustainable Buildings '05

Wystąpienie prof. S. Murakami "Future Actions for Sustainable Buildings based on the Paradigm of Eco-efficiency" przedstawi dr inż. Aleksander D. Panek, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

10.40 - 12.00 Sesja I


Jakość powietrza wewnętrznego a zdrowie - Światowa Organizacja Zdrowia, Region Europejski
,
Paulina Miśkiewicz, Biuro Łącznika z Światową Organizacją Zdrowia, Warszawa
High indoor air quality, a myth or the actual need?
Paweł Wargocki, Technical University of Denmark, Lyngby International Centre for Indoor Environment and Energy

Ochrona środowiska naturalnego jako źródło inspiracji w tworzeniu formy zbudowanej
,
Maria Stawicka-Wałkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury,

Wpływ palenia biernego na choroby układu oddechowego
,
Joanna Domagała - Kulawik, Akademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę

12.30 - 14.00 Sesja II
Działalność Centrum ENER-INDOOR w zakresie efektywnych energetycznie technologii w inżynierii środowiska wewnętrznego
,
Zbigniew Popiołek, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Submikronowe cząstki grzybów i bakterii jako składniki aerozolu pomieszczeń
,
Rafał Górny, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Biologicznych, Sosnowiec

Oczyszczanie powietrza pomieszczeń z cząstek aerozolu pyłowego, bakteryjnego i grzybowego przy pomocy przenośnych oczyszczaczy / klimatyzatorów
,
Józef Pastuszka, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Monitoring i analiza środowiska muzealnego
,
Iwona Pannenko, Marcin Draniak, Muzeum Narodowe w Warszawie

The Swedish research program "The Healthy Building" - Results and Evaluation
,
Nina Dawidowicz, Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Formas
14.00 - 14.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
14.30 - 16.00 Sesja III
Wpływ bryły i elewacji na kształtowanie środowiska wewnętrznego budynku,
Joanna Tymkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury
Rola dwutlenku węgla na tle ewolucji charakterystycznych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach,
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Detailed moisture modelling as a tool for risk reduction for both constructions and indoor climate,
Monika Wołoszyn, CETHIL, CNRS UMR 5008 - UCBL - INSA de Lyon, Francja
Wilgotność powietrza w relacjach człowiek, środowisko wewnętrzne, architektura,
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Ocena jakości powietrza wewnętrznego pod względem mikrobiologicznym w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału IŚ PW,
Adam Muszyński, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Dzień II, 25.11.2005 r.
9.30 - 11.00 Sesja IV
Spójność i sprzeczności zasad racjonalizacji środowiska zbudowanego,
Leszek Laskowski, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

Problemy analizy i syntezy zanieczyszczeń gazowych przy wykorzystaniu systemu typu elektroniczny nos
,
Kazimierz Brudzewski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Hałas w pomieszczeniach biurowych -wyniki pomiarów i doświadczenia praktyczne,
Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Wpływ wentylacji osobistej na odczucia ludzi
,
Jan Kaczmarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Ocena ryzyka wystąpienia przeciągu w pomieszczeniu mieszkalnym,
Mirosław Żukowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 12.50 Sesja V
Jakość środowiska wewnętrznego w architekturze na przykładzie nowoczesnego środowiska pracy biurowej
,
Dariusz Masły, Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Mikroorganizmy w środowisku budynków a zdrowie człowieka
,
Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Dym tytoniowy (ETS) - główne źródło endotoksyn w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
,
Bogumiła Szponar, Lund University, Department of Laboratory Medicine, Szwecja

Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych
,
Elżbieta Jankowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych

Kształtowanie środowiska w pomieszczeniach muzealnych
,
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
12.50 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
13.30 - 15.00 Sesja VI

Przestrzeń architektoniczna jako jeden z elementów kształtowania standardu środowiska wewnętrznego
,
Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

System oceny efektywności energetycznej budynków jako konsekwencja wdrażania dyrektywy 2002/91/WE - dotychczasowe działania oraz planowane w latach 2006-2009
,
Anna Sas - Micuń, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Architektury i Budownictwa

Wymagana a rzeczywista temperatura powietrza w strefach budynku o różnych masach termicznych
,
Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Informacja o architekturze, środowisku w budynku i człowieku w jednym pliku - wizja czy utopia?
,
Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

IAQ w Polsce - wczoraj i jutro
,
Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

15.00 Zakończenie konferencji


Organizatorzy:

prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa

Zakład Wentylacji i Klimatyzacji, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

>