290

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator, OPONEO.PL S.A.

Podmiot zarządzający Wentylacja.com.pl, administrator danych, którym jest Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000275601. Kapitał zakładowy: 13.936.000,00 zł, NIP: 953-24-57-650, Regon: 093149847, nr tel. 781 000 084, nr faksu 52 341 88 50, adres e-mail: redakcja@wentylacja.com.pl
Towar/oferta

Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty, zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Wentylacja.com.pl i może korzystać z platformy zarówno jako nabywca, jak i sprzedawca.
Sprzedający
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Wentylacja.com.pl, niezależnie od rodzaju oferty.
Kupujący
Użytkownik chcący dokonać określonego zakupu rzeczy lub usługi w ramach Wentylacja.com.pl, niezależnie od rodzaju oferty.
Konto
Prowadzone dla Użytkownika Wentylacja.com.pl, pod unikalną nazwą konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Wentylacja.com.pl.
Rejestracja
Procedura zakładania Konta.
Regulamin
Niniejszy Regulamin


2. Warunki korzystania

2.1
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2
Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego (kraj, województwo, miejscowość, kod pocztowy), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail (loginu) oraz hasła. Osoby fizyczne korzystające z Wentylacja.com.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność gospodarczą, numer NIP, kategorię działalności, typ oraz opis działalności.

2.3
Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu na Wentylacja.com.pl, może dokonać osoba, która jest upoważniona do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego (kraj, województwo, miejscowość, kod pocztowy), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail (loginu), hasła oraz podać nazwę firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, numer NIP, kategorię działalności, typ oraz opis działalności. Rejestracja nowego użytkownika jest bezpłatna, pozwala ona na dodawanie ofert produktowych oraz ofert pracy przez okres testowy trwający 14 dni.

2.4
Po wypełnieniu i potwierdzeniu autentyczności danych w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Wentylacja.com.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wentylacja.com.pl.

2.5
Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Wentylacja.com.pl nie będzie dokonywać zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane przez Użytkownika. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność łamiącą regulamin w ramach Wentylacja.com.pl oraz w przypadkach uzasadnionych prawnie.

2.6
OPONEO.PL S.A. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Wentylacja.com.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.

2.7
W wyniku prawidłowej Rejestracji na Wentylacja.com.pl, utworzone jest dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail (loginu), podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto i nie może go wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

- wykorzystywanie Konta do wygłaszania pomówień,
- składanie fałszywych lub nielegalnych ofert,
- ukrywanie się pod innym Kontem, ukrywając wszelkie nielegalne działania w ramach Wentylacja.com.pl,
- używanie Konta do nieuczciwego postępowania.

2.8
W przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika, operator Wentylacja.com.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług Wentylacja.com.pl. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez OPONEO.PL S.A. w celu realizacji usług Wentylacja.com.pl. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez stronę internetową Wentylacja.com.pl. Użytkownik może między innymi zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy. OPONEO.PL S.A. może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

2.9
Rejestracja na Wentylacja.com.pl pozwala również na wprowadzenie dodatkowych danych (ulica, telefon, fax, WWW, link do kanału Youtube). Wszystkie w/w dane zostaną udostępnione użytkownikom strony. Użytkownik ma prawo do komunikowania się z resztą użytkowników poprzez ujawnione dane teleadresowe.

2.10
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.


3. Komentarze i opinie użytkowników

3.1
OPONEO.PL S.A. daje swoim Użytkownikom możliwość bezpłatnego dodawania komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.

3.2
Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet.

3.3
Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. OPONEO.PL S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

3.4
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.

3.5
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3. niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 3. Regulaminu.

3.6
Użytkownik zamieszczający komentarze i opinie, o których mowa w pkt. 3.5., może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. OPONEO.PL S.A. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników Forum oraz adresów IP, z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie, OPONEO.PL S.A. może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3.7
OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

3.8
Pod terminem Wypowiedzi i komentarze użytkowników, rozumiemy wszystkie formy aktywności Użytkownika, dodawanie postów na forum, opinii o firmie, produkcie oraz komentowanie artykułów, zarówno jako zarejestrowany, jak i niezarejestrowany Użytkownik.

3.9
Strefa Eksperta. Użytkownik ma możliwość zadawania pytań technicznych w dziale Strefa Eksperta. Każde pytanie trafia do moderacji. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych pytań. Pytania zadane w nieodpowiedniej kategorii, uznane za niezwiązane z tematyką portalu, zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób oraz naruszające zasady współżycia społecznego nie będą publikowane bez podania przyczyny. Po opublikowaniu pytanie trafia do ekspertów w danej kategorii. Użytkownik otrzymuje powiadomienie drogą mailową o odpowiedzi eksperta. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie lub udzielenie niepełnej odpowiedzi przez ekspertów.

II. OFERTY I USŁUGI

4. Dodawanie ofert biznesowych

4.1
Dodawanie ofert biznesowych, możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie Użytkowników platformy. Dodawanie ofert jest bezpłatne w ramach okresu testowego (14 dni) i możliwe za pomocą linku Dodaj ofertę. Wszystkie nowo dodane oferty będą prezentowane w wybranych przez Użytkownika kategoriach.

4.2
Oferty zgłoszone do niewłaściwej kategorii lub niewłaściwie wprowadzone mogą zostać odesłane do korekty, natomiast oferty zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób oraz naruszające zasady współżycia społecznego zostaną usunięte.

4.3
OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, za oferowane przez nich towary i usługi oraz nie uczestniczy w bezpośredniej sprzedaży. Ze szczególną uwagą określone prawa w punkcie 5. Regulaminu.

4.4
Towary lub usługi, które mają być objęte usługami OPONEO.PL S.A., muszą być dokładnie opisane. Osoba je zamieszczająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Towar należy umieścić w odpowiedniej kategorii. Umieszczanie ofert w niewłaściwej kategorii jest niedozwolone.

4.5
Zdjęcia nie mogą zawierać danych kontaktowych, adresów stron WWW, treści uważanych za obraźliwe, ani żadnych elementów łamiących Regulamin.

5. Towary zakazane


5.1
W ofertach nie mogą być umieszczane rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

6. Usługi związane z korzystaniem z Konta

6.1
Powiadomienia o wiadomościach od innych kontrahentów mogą zawierać: zapytania dotyczące działalności firmy, ogłoszeń biznesowych oraz publikowanych informacji. Wiadomości nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

6.2
Ilość dodawanych ofert biznesowych jest nieograniczona.

6.3 Każdy Użytkownik ma prawo do przypomnienia w razie potrzeby hasła dostępu do profilu Użytkownika, poprzez wpisanie adresu e-mail, który został wykorzystany w czasie rejestracji. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika, również drogą telefoniczną.

6.4
Dodawanie opinii przez Użytkownika. Opinie nie mogą zawierać treści, które są zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa OPONEO.PL S.A. lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

III. ROLE

7. Postanowienia ogólne

7.1
Wentylacja.com.pl sprawuje funkcję pośrednika i nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku transakcji z Wentylacja.com.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. OPONEO.PL S.A. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

7.2
OPONEO.PL S.A. nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ofert, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Użytkownika.

7.3
OPONEO.PL S.A. może usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z nią naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię OPONEO.PL S.A. Usunięte oferty nie mogą zostać przywrócone.

7.4
OPONEO.PL S.A. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię OPONEO.PL S.A., w inny sposób szkodzą OPONEO.PL S.A. bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem OPONEO.PL S.A.

7.5
Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się na Wentylacja.com.pl bez uprzedniej zgody OPONEO.PL S.A. OPONEO.PL S.A. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

7.6
Usunięcie użytkownika. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności spamming, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Wentylacja.com.pl.

7.7
Spory. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPONEO.PL S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

IV. REKLAMA

8. Zamieszczanie treści reklamowych

8.1
OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr OPONEO.PL S.A. czy osoby trzeciej, korzystającej z usług OPONEO.PL S.A. lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, której dobra zostały naruszone w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

8.2
OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich.

8.3
OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam na stronie Wentylacja.com.pl również w przypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Wentylacja.com.pl, narusza lub naruszyć może warunki Polityki poufności obowiązującej w OPONEO.PL S.A.

8.4
Przesłanie materiałów przez klienta do OPONEO.PL S.A. w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez OPONEO.PL S.A. jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.

8.5
Wszystkie projekty wykonane przez dział graficzny OPONEO.PL S.A. objęte są prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie jako kradzież własności intelektualnej i jako taka ścigana przez prawo. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 116.

V. WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (ang. cookies)

9.1
Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

9.2
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

9.3
Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili może zostać wyłączone (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

9.4
Pliki cookies nie stwarzają zagrożenia dla systemu komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

9.5
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na witrynie. Takie dane są skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z OPONEO.PL S.A. drogą elektroniczną lub listowną, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy oraz potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

10.2
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez OPONEO.PL S.A. za wypowiedzeniem w formie elektronicznej (na podany przy rejestracji adres) lub telefonicznie przez przedstawiciela OPONEO.PL S.A.

10.3
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji OPONEO.PL S.A. Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na platformie bez uprzedniej zgody OPONEO.PL S.A.

11. Polityka ochrony prywatności

11.1
Oponeo.PL S.A. z siedzibą przy ul. Podleśnej 17, 85-145 Bydgoszcz, Polska; tel. 52 341 88 00, jako Administrator danych, szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególna troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych zapisy w niniejszym Regulaminie określają jakie dane na temat Użytkowników są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.

Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Oponeo.PL S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.2
OPONEO.PL S.A. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. OPONEO.PL S.A. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności OPONEO.PL S.A. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. OPONEO.PL S.A. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
Platforma Wentylacja.com.pl zbudowana jest w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

11.3
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez OPONEO.PL S.A. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne, zaś każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym dane Użytkownika będą przetwarzane przez OPONEO.PL S.A. do czasu odwołania zgody przez Użytkownika. Jedynym wyjątkiem jest udział w konkursie, w takim przypadku okres przetwarzania danych zostaje ograniczony do czasu trwania akcji oraz jej rozliczenia (nie wyłącza to prawa do odwołania zgody, a tym samym rezygnacji z udziału w konkursie, w dowolnym momencie). Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące stronę Wentylacja.com.pl, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie konkursu, dostawcy usług marketingowych, firmy wysyłkowe, firmy księgowe.
W przypadku skorzystania z innych usług oferowanych przez Wentylacja.com.pl podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu realizacji usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z operatorem OPONEO.PL S.A. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można sprostować dane poprzez formularz do edycji profilu użytkownika.
Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.4
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.2. i 2.3. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z OPONEO.PL S.A. umowy o świadczenie usług w ramach Wentylacja.com.pl.
Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

11.5
Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie, OPONEO.PL S.A. zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty OPONEO.PL S.A. do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym OPONEO.PL S.A. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

11.6
Okazjonalnie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych ofert biznesowych. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

11.7
Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

11.8
OPONEO.PL S.A. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

11.9
Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.
Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

11.10
Postanowienia końcowe
Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszym Regulaminie są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez e-mail iod@oponeo.pl, lub listownie na adres OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.

12. Ważność
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.