290
268
226

Przegląd wentylacji

Wentylacja, niezależnie od rodzaju, zapewnia dopływ świeżego powietrza i wywiew zużytego. Jej bezawaryjne działanie jest jednym z elementów komfortu przebywania ludzi w danych pomieszczeniach. W zależności od złożoności instalacji wentylacyjnej, zakres przeglądu również jest różny.

przegląd wentylacji

Co to jest przegląd wentylacji i na czym polega?

W trakcie kontroli wentylacji grawitacyjnej sprawdzana jest drożność, bieg i szczelność kanałów wentylacyjnych. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu fachowiec przeczyści i udrożni kratki wentylacyjne kanały i nawiewy.

W przypadku wentylacji hybrydowej dodatkowo sprawdzana jest poprawność i sprawność działania nasady kominowej, stabilizatora wentylacji za kratką oraz nawietrzaków w zewnętrznych ścianach budynku. Kontroli podlegać będzie również instalacja elektryczna zasilająca elementy wentylacji hybrydowej.

Najwięcej zabiegów wymaga wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem. W ramach kontroli sprawdzana jest wydajność wentylacji mechanicznej, ilość wymienianego powietrza i ciąg we wszystkich kanałach. Sprawdzany jest także stan techniczny anemostatów, czerpni i wyrzutni powietrza. W razie potrzeby czyszczone są kanały wentylacyjne: mechanicznie lub chemicznie. Szczególną uwagę należy poświęcić rekuperatorowi, który ze względu na swoją budowę posiada części wymagające regularnej konserwacji i wymiany. Zagadnienia konserwacyjne określa producent danego rekuperatora, łącznie z czasookresami ich przeprowadzania. W większości należy skontrolować:

  • wentylatory z silnikami  (czystość, wywarzenie i poziom hałasu oraz zasilanie elektryczne),
  • wymiennik szczególnie obrotowy, w którym oprócz czyszczenia rotora sprężonym powietrzem, sprawdzamy napięcie i stan paska napędzającego koło rotacyjne,
  • filtry przy nawiewie i wywiewie (wymiana co najmniej raz na 6 miesięcy),
  • drożność instalacji odprowadzającej skropliny z rekuperatora,
  • poprawność działania sterownika.

Kto przeprowadza przeglądy wentylacyjne i jak często ma to miejsce?

Kwestie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków i budowli oraz instalacji normuje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Wskazany przepis dotyczy również instalacji wentylacyjnej. Normuje on jednak tylko okresową kontrolę wentylacji grawitacyjnej. Standardem powinny być jej coroczne przeglądy, najlepiej wczesną jesienią, zanim rozpocznie się sezon grzewczy, jednak jeżeli coś nas niepokoi przegląd może być wykonywany częściej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja przeglądów wentylacji mechanicznej. Tych nie obejmuje art. 62, w którym mowa jest o corocznych przeglądach w przypadku naturalnej wymiany powietrza. Zatem jak często powinno się wykonywać przegląd wentylacji mechanicznej? Tutaj osobami decyzyjnymi są producenci konkretnych systemów i należy stosować się do ich zaleceń. Nikt nie może zakazać jednak częstszych kontroli lub weryfikacji jej działania w przypadku jakichkolwiek zarzutów, co do jej pracy.

Profesjonalnie przeprowadzona kontrola wentylacji powinna być zakończona protokołem podpisanym przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami:

  • mistrza w rzemiośle kominiarskim,
  • osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności,
  • serwisanta reprezentującego firmę instalującą dany system wentylacji mechanicznej.

Protokół przeglądu wentylacji

Protokół z przeprowadzonej kontroli wentylacji, stwierdza jej stan techniczny. Jeżeli wynik jest pozytywny, możemy spać spokojnie, natomiast w przypadku niedociągnięć, należy je niezwłocznie usunąć i ponownie przeprowadzić kontrolę. Oczywiście najlepiej usunąć braki przed spisaniem protokołu.

W zależności od rodzaju wentylacji i zaleceń producenta danych central wentylacyjnych, protokoły mogą się od siebie różnić, jednak zawsze ujmują poprawność działania całej instalacji.

Przykładowy wzór protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej przedstawiamy poniżej. W formie pliku można go również pobrać z załącznika pod tekstem.

PROTOKÓŁ Nr ___________

okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej

Podstawa 

prawna

- art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U.  z 2016 poz. 290)

- PN – EN 15239 - 2010 P - Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji.

Oficjalna nazwa nieruchomości

 

Nazwa właściciela budynku

 

Adres

 

Telefon kontaktowy

 

Data kontroli

 

Data kolejnej kontroli

 

 

Przeprowadzone pomiary działania wentylacji

 

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się
z protokółem z poprzedniej kontroli okresowej

 

Zakres nie wykonanych robót remontowych, zalecanych w protokóle z poprzedniej kontroli okresowejPrzed rozpoczęciem kontroli zapoznano się
z protokółem odbioru robót remontowych wentylacji, wykonanych w okresie od poprzedniej kontroli

 

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń wentylacji

 

 

 

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko 

 

 

Nr uprawnień budowlanych  i data nadania   

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

e - mail

 

 

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA POMIARY

Imię i nazwisko

 

Nr uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacji „D”

 i data nadania 

 

Telefon kontaktowy

 

 

e - mail

 

USTALENIA WSTĘPNE

aktualna dostępna dokumentacja projektowa, w której podane są wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz przewidywana liczba użytkowników, zyski i straty ciepła 

 

informacje dotyczące stref, które są wentylowane w sposób naturalny, mechaniczny, ogrzewane lub w których jest stosowane nawilżanie

 

informacje dotyczące sposobu użytkowania budynku, liczby użytkowników oraz częstotliwości użytkowania na podstawie informacji podanej przez wykonawcę oraz modelu (rodzaju) systemu wentylacji

 

wykonawca systemu wentylacji oraz jej typ

 

nominalne ciśnienie eksploatacyjne

 

nominalne wartości temperatury eksploatacyjnej

 

strumienie objętości powietrza (nawiewanego i wywiewanego)

 

powierzchnie/kubatury obsługiwane przez wentylacje

 

rysunki techniczne lub schematy systemu wentylacji mechanicznej

 

kopie książki eksploatacji centrali wentylacyjnej z jednostki prowadzącej jej obsługę

 

w przypadku zainstalowania systemu zarządzania budynkiem - informacje dotyczące urządzeń i systemów sterowania

 

kopie raportów odbiorczych oraz raport z ostatniej inspekcji

 

dokumenty dotyczące konserwacji systemów nawiewnych,
w tym czyszczenia i wymiany filtrów oraz czyszczenia wymienników ciepła

 

Rok

Powierzchnia

 (m2)

Powierzchnia wentylowana
 (m2)

Kubatura wentylowana
(m3)

Godziny działania

Całkowita liczba central

wentylacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity strumień objętości powietrza świeżego

Wymagana wymiana powietrza

 

 

 

INSPEKCJA WZROKOWA 

Ogólny stan i brak uszkodzeń sieci przewodów

szczelność powietrzna, związana ze stanem połączeń (stan taśmy klejącej, mastyksu, fug itd.)

 

jakość izolacji przewodów: rodzaj izolacji, jakość powierzchni izolacji, prawidłowość montażu izolacji na połączeniach przewodów, szczelność izolacji, obniżenie jakości, ewentualne zawilgocenie izolacji

 

 

zanieczyszczenia i łatwość dostępu do poszczególnych powierzchni w celu konserwacji i czyszczenia (EN 12097)

 

błędy projektowe: punkty decydujące o spadku ciśnienia

 

Centrala wentylacyjna lub wentylator

zgodność specyfikacji projektowej z rzeczywiście wykonanym systemem 

 

dostarczenie i dostępność szczegółowej książki eksploatacji dotyczącej wymagań konserwacyjnych 

 

łatwość dostępu do urządzenia oraz swobodę ruchu podczas regulacji, konserwacji i czyszczenia (otwory

rewizyjne według EN 12097)

 

istnienie połączeń giętkich w sieci przewodów, mających za zadanie zmniejszenie przenoszenia drgań  przez przewody sztywne

 

istnienie, jeśli to konieczne, podpór przeciwdrganiowych oraz podstawy w celu zmniejszenia przenoszenia drgań

 

stan pasa napędowego wentylatora, jeśli jest stosowany (ustawienie, naciągnięcie  i zużycie)

 

jakość zasilających połączeń elektrycznych: stan kabli oraz instrukcję i zalecenia producentów

 

istnienie i stan sekcji filtracji powietrza i zgodność
z wymaganiami projektowymi

 

istnienie i stan wymienników ciepła  i urządzeń do odzyskiwania ciepła

 

istnienie, stan i zadaną wartość systemu ogrzewania wstępnego

 

istnienie, stan i zadaną wartość systemu nawilżania

 

Wloty/wyloty powietrza w pomieszczeniach

liczba i wymiary zamontowanych wlotów/wylotów powietrza, z uwzględnieniem wymaganego strumienia objętości powietrza oraz zgodności z parametrami projektowymi

 

położenie względem siebie wlotów i wylotów, które powinno wyeliminować krótkie spięcia oraz wynikające z nich pogorszenie efektywności wentylacji

 

jakość połączeń wywiewników/ nawiewników z siecią przewodów (bez przecieków) oraz łatwość demontażu tych urządzeń do czyszczenia

 

w przypadku wentylacji wywiewnej -  wolna powierzchnia wlotów powietrza umieszczonych  w oknach, ścianach, dachu lub suficie

 

wytwarzanie hałasu wskutek nieszczelności, nadmiernej prędkości powietrza lub czynników aerodynamicznych
w sieci przewodów

 

występowanie przeciągu w pomieszczeniu po włączeniu systemu

 

w przypadku zamontowania systemów do sterowania według potrzeb: prawidłowość ustawienia oraz stan zdolności do działania

 

poziom szczelności powietrznej drzwi zewnętrznych i okien

 

przenikanie powietrza sprawdzane za pomocą rurek lub granulek dymowych, w przypadku wymagania rozdzielenia między powietrzem w różnych strefach

 

Urządzenia regulacyjne i nastaw

zgodność okresów użytkowania budynku z okresami działania systemu wentylacji

 

nastawy urządzeń regulacyjnych, które ograniczają działanie systemu wentylacji oraz porównanie z okresami użytkowania budynku

 

Ocena skuteczności działania wentylacji (na podstawie pomiaru strumienia) 

 

 

ZALECENIA

Komentarz na temat stwierdzonych usterek 

 

 

Zalecenia dla właściciela dotyczące proponowanych zmian i usprawnień 

 

 

Końcowy komentarz na temat działania systemu

 

 

Załączniki

Protokół z pomiaru strumienia powietrza

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

                                                                     ____________________________________

                                                                                             (czytelny podpis osoby dokonującej kontroli)

 

 

                                                                     ____________________________________

                                                                                             (czytelny podpis osoby przeprowadzającej pomiary)

 

 

 

źródło: www.pinbsw.pl/images/stories/wentylacja_mechaniczna.doc 

Orientacyjne koszty przeglądów wentylacji

Ile kosztuje przegląd wentylacji i dlaczego tak drogo? To pytanie często zadają właściciele budynków, w których przeprowadzany są te czynności.

Zdajemy sobie sprawę, że im bardziej skomplikowana instalacja, im więcej elementów i parametrów jest sprawdzanych, tym koszt musi być większy. Przy przeglądzie wentylacji grawitacyjnej oscyluje on pomiędzy 50 – 150 zł, a już za kontrolę wentylacji mechanicznej należy się liczyć z kosztem 200 – 500 zł, nie licząc oczywiście kosztu zakupu i wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.