290
268
226

Odległość czerpni od wyrzutni powietrza

Jaka powinna być odległość czerpni od wyrzutni powietrza i innych zabudowań, oraz jak umiejscowione powinny być konkretne ich rodzaje?

odległość czerpni od wyrzutniCzerpnia i wyrzutnia mogą być wspólnie zlokalizowane na dachu, jednak tylko przy zachowaniu odpowiednich odległości

Co to jest czerpnia i wyrzutnia powietrza?

System wentylacji mechanicznej zapewnia ciągłą wymianę powietrza w pomieszczeniach, zapewniając utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza. Początkowym elementem instalacji wentylacyjnej jest czerpnia. Umożliwia ona pobieranie świeżego powietrza, które finalnie, gdy jest już zużyte, usuwane jest z pomieszczeń przez wyrzutnię. W wielu rozwiązaniach służą one również do wstępnego filtrowania, zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniami, gryzoniami i insektami, opadami atmosferycznymi oraz tłumią hałas generowany przez wentylatory.

Elementów tych nie można umieszczać w losowych lokalizacjach i to właśnie szczegółowe wytyczne są przedmiotem tego artykułu.

Rodzaje czerpni i wyrzutni powietrza

Podstawowy podział rozpatrywanych elementów instalacji uwzględnia kryterium ich lokalizacji, dlatego mówimy o czerpniach i wyrzutniach:

  • ściennych,
  • dachowych,
  • gruntowych.

Najpopularniejszym rodzajem są warianty ścienne. Montuje się je na zewnętrznych ścianach budynku, a dodatkowym zabezpieczeniem są elementy stalowe. Choć mogą one przybierać różne formy, to najczęściej spotykane są ścienne wyrzutnie i czerpnie powietrza w kształcie kwadratu lub okręgu. Modele dachowe, jak sama nazwa wskazuje, zlokalizowane są na dachu budynku będąc zakończeniem kanału wentylacyjnego. Ostatni typ to wariant wolnostojący/gruntowy. Czerpnie i wyrzutnie tego rodzaju przybierają (podobnie jak dachowe) różne kształty i najczęściej wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wiele firm oferuje jednak dobieranie wyglądu oraz materiału wykonania czerpni i wyrzutni powietrza do oczekiwań klienta - bez względu na ich rodzaj.

czerpnia powietrza gruntowaGruntowe czerpnie powietrza znajdują zastosowanie w instalacjach z gruntowym wymiennikiem ciepła

Ze względu na rodzaj materiału mówimy o czerpni i wyrzutni:

  • ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
  • aluminiowej,
  • miedzianej.

Kryterium konstrukcyjne dzieli powyższe elementy na płaskie i wypukłe, okrągłe i prostokątne, lamelowe i żaluzjowe regulowane.

Dobór wielkości czerpni i wyrzutni zależy od zapotrzebowania pomieszczeń na świeże powietrze (m3/h) i nominalnej prędkości przepływającego powietrza (m/s).

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza

Na co powinno się zwrócić uwagę podczas wybierania właściwej lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza?

  • Jaka powinna być odległość czerpni od wyrzutni powietrza,
  • Jak w stosunku do wywiewek kanalizacyjnych i kominów umiejscowić czerpnię,
  • W jakiej odległości od gruntu należy umieścić czerpnię,
  • W jakiej odległości od innych budynków musi znajdować się wyrzutnia powietrza.

odleglosc sciennej czerpni powietrza od gruntuPrzykład źle zlokalizowanej ściennej czerpni powietrza nadesłany do nas przez użytkownika Kuboll

Te i wiele innych informacji zawiera § 152 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym paragrafie znajdują się wskazówki lokalizacyjne i ściśle określone odległości tych elementów względem siebie oraz elementów konstrukcyjnych budynku:

1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.

2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.

3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingów powyżej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.

6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.

7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.

8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:

1)

powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;

1a)

powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;

2)

przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;

3)

okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2 m;

4)

czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.

11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substancje palne.

12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:

1)

krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna;

2)

najbliższej krawędzi okna w połaci dachu;

3)

najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna.

14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, odległości, o których mowa w ust. 12 i 13, należy zwiększyć o 100%.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.