Data rozpoczęcia
2016-04-11
Data zakończenia
2016-04-14
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji


Kurs jest przeznaczony dla:
• Uczestników nie posiadających żadnego doświadczenia w zakresie lutowania twardego, przeszkolenia spawalniczego oraz dla osób posiadających podstawowe umiejętności w zakresie lutowania twardego, przeszkolenie  w zakresie spawania gazowego.

Cel kursu - uzyskanie:
•  Zdobycie umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego (miedź, mosiądz, stal nierdzewna)
•  Zaświadczenia o ukończeniu kursu lutowania gazowego - lutowanie twarde.
•  Certyfikatu UDT, TÜV - przez zainteresowane osoby (egzamin na certyfikaty wg normy PN-EN ISO 13585).

Zasady doboru uczestników:   
- ukończyli co najmniej szkolę podstawową lub szkołę zawodową,
- ukończyli 18 rok życia,
- posiadają zdolność do wykonywania zawodu lutowacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o lutowanie gazowe.

Czas trwania i sposób organizacji kursu:
• kurs 4-dniowy - przeznaczony dla osób nie posiadających żadnego przeszkolenia spawalniczego oraz w zakresie lutowania twardego –Egzamin 4-dnia,
• kurs 2-dniowy – przeznaczony dla osób posiadających przeszkolenie  w zakresie spawania gazowego (np. wpis  w książeczce spawacza) lub potwierdzoną przez kierującego na kurs znajomość podstaw lutowania twardego –Egzamin 2-dnia,
• kurs 1-dniowy - przeznaczony dla osób,  które odbyły wcześniej potwierdzone przeszkolenie w zakresie spawania gazowego (np. wpis w książeczce spawacza)  lub lutowania twardego (zdobyły wcześniej stosowne zaświadczenie), a którym kończy się ważność Certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie lutowania twardego (UDT, TÜV, Instytut Spawalnictwa) –Egzamin tego samego dnia.

Egzamin po zakończeniu szkolenia  może składać się z dwóch etapów:
• Etap 1 –egzamin wewnętrzny, którym objęci są wszyscy uczestnicy szkolenia kończący się wydaniem  zaświadczenia  MEN w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach,
• Etap 2 –osoby zainteresowane, które zaliczyły egzamin wg Etapu 1, mogą przystąpić do egzaminu przed Jednostką Notyfikowaną (Urząd Dozoru Technicznego, TÜV) składany wg wymagań normy PN-EN ISO 13585, kończący się uzyskaniem Certyfikatu uprawniającego do lutowania twardego.

Wariant szkolenia – egzamin przez Jednostką Notyfikowaną
Kurs 4-dniowy – łącznie 40godz.= 15 godz. szkol. teoret. +25 godz. szkolenie praktyczne
Kurs 2-dniowy – łącznie 21godz. = 8 godz. szkol. teoret. +13 godz. szkolenie praktyczne
Kurs 1-dniowy – łącznie 6 godz. = 3 godz. szkol. teoret. + 3 godz. szkolenie praktyczne

Egzamin przed Jednostką Notyfikowaną     złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 28 mm
    złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 42 mm
    złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 64 mm
    złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 89 mm
*koszt egzaminu, w przypadku zdawania egzaminu przed dwiema Jednostkami Notyfikowanymi

•  W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom bufet kawowy.
•  Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia w naszym Hotelu..
•  Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax. 52 374 73 87
lub e -mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora szkolenia - tel. 784 075 860784 075 860; 504 241 927504 241 927 ; 52 374 80 7352 374 80 73