Data rozpoczęcia
2005-03-05
Data zakończenia
2005-09-29

termin: 29-30.09.2005 r. miejsce: Gliwice
Centrum Energetycznie Efektywnych Technik i Systemów
w Inżynierii Środowiska Wewnętrznego
ENER-INDOOR

zaprasza na
Konferencję:

"Energy Efficient Technologies in Indoor Environment"

która odbędze się w dniach 29-30 września 2005 roku
Politechnika Śląska w Gliwicach


***
Na konferencji, podsumowującej trzyletnią działalność Centrum, zostaną wygłoszone referaty przygotowane przez zaproszonych ekspertów z ośrodków zagranicznych oraz przez członków kierownictwa Centrum - kierowników zespołów tematycznych.
Przewiduje się udział wykładowców z następujących ośrodków zagranicznych: Universidade do Porto, Portugalia, Ove Arup & Partners International Ltd., Londyn, Wielka Brytania, Université de Liège, Belgia, Technical University of Denmark, Lyngby, Dania, Czech Technical University in Prague, Czechy, Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Helsinki, Finlandia, Technical University of Sofia, Bułgaria, Technische Universiteit Eindhoven, Holandia, University of Nottingham, Wielka Brytania, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Marne la Vallée, Francja, Technical University in Bratislava, Słowacja, Technische Universität Berlin, Niemcy.
Możliwe będzie również zaprezentowanie własnych referatów przez uczestników konferencji. Referaty mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim. Streszczenia referatów prosimy nadesłać do dnia 1 marca 2005. O przyjęciu referatu powiadomimy autora w terminie do 15 marca 2005 r. Termin nadsyłania referatów upływa 31 maja 2005 r. Wszystkie prezentowane referaty zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.
Osoby planujące wzięcie udziału w konferencji bez prezentowania referatu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 31 sierpnia 2005 r. Szczegółowe wiadomości o programie konferencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum i przekazane uczestnikom warsztatów w terminie późniejszym.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają, również bezpłatnie, materiały konferencyjne. Koszty zakwaterowania i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są przez Centrum drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną (formularz zgłoszenia (doc))
Szczegółowe nformacje o programie warsztatów podawane będą sukcesywnie na stronie internetowej Centrum: www.ener-indoor.pl
KONTAKT:

Politechnika Śląska
Kat. Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Centrum ENER-INDOOR

ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 237 12 80; 237 15 23
fax: (32) 237 25 59, 237 15 23
e-mail: kowito@kowito.ise.polsl.gliwice.pl,
enerindoor@kowito.ise.polsl.gliwice.pl

O CENTRUM:

Centrum Energetycznie Efektywnych Technik i Systemów w Inżynierii Środowiska Wewnętrznego ENER-INDOOR
funkcjonuje jako projekt typu "centrum doskonałości", finansowany przez Komisję Europejską na gruncie 5 Programu Ramowego. Jest efektem konkursu Joint Call Qol, Growth, EESD z dn. 20.09.2001 Qol/Growth/EESD-2001-INTEGR, organizowanego w obrębie Działań Towarzyszących (Accompanying Measures) przedsięwzięcia pomocowego o nazwie "Wsparcie dla zintegrowania się krajów nowo stowarzyszonych z Europejską Przestrzenią Badawczą"(Support for the Integration of ‘Newly Associated States’ (NAS) in the European Research Area).
Centrum powstało 1 stycznia 2003 r., a nominalny okres jego działalności to lata 2003-2005. Plan długofalowy istnienia i prac Centrum obejmuje także lata następne.
Projekt jest ulokowany w obrębie specjalnego programu na rzecz rozwoju naukowo-technicznego i działań typu demonstracyjnego (RTD and Demonstration Programme) pt. "Energia, środowisko i rozwój zrównoważony - cz. B: Program Energia (Energy, Environment and Sustainable Development - Part B: Energy programme).
Centrum ENER-INDOOR jest ciałem działającym siłami pracowników naukowych Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania (KOWiTO) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra ta jest dużym ośrodkiem akademickim w zakresie wentylacji i klimatyzacji w Polsce i posiada znaczące osiągnięcia w dziedzinie wentylacji przemysłowej, hermetyzacji urządzeń, ogrzewania powietrznego dużych hal przemysłowych. Przez wiele lat zajmowano się modelowaniem fizykalnym i anemometrią. Katedra prowadzi także działalność w zakresie: optymalizacji konstrukcji urządzeń odpylających, nowoczesnych izokinetycznych sond pyłowych oraz przyrządów pomiarowych stosowanych w badaniach środowiska cieplnego, badania rozdziału powietrza w pomieszczeniach, strug konwekcyjnych powietrza nad ciałem człowieka, prace dotyczące wykorzystania akumulacyjności cieplnej gruntu, numerycznego i eksperymentalnego (np. w oparciu o technikę gazów znacznikowych) modelowania przepływu powietrza w pomieszczeniu. Prowadzone są również badania podzielników kosztów ogrzewania w specjalnym pomieszczeniu laboratoryjnym, badania czystych stref w pomieszczeniach z wentylacją miejscową, pomiary w przepływach turbulentnych, prace w zakresie zintegrowanej symulacji potrzeb cieplnych i wymiany powietrza w budynkach oraz optymalizacji potrzeb cieplnych w budynkach przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Dwóch pracowników Katedry po ukończeniu kursów w Danii jest wykładowcami w zakresie audytingu energetycznego budynków. Pracownicy Katedry są członkami Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i innych instytucji.

Celem Centrum jest stymulowanie obecności i upowszechnianie w kraju nowoczesnej wiedzy z zakresu wykorzystywania dla potrzeb kształtowania komfortu środowiska wewnętrznego (w miejscach pracy, w domach, obiektach użyteczności publicznej itp.), a więc głównie w obrębie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji - technik efektywnego pozyskiwania i użytkowania energii oraz skutecznego projektowania oraz użytkowania instalacji.