Data rozpoczęcia
2009-01-20
Data zakończenia
2009-01-20

termin: 20-21.01.2009 miejsce: Gdańsk
Firma I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o. uruchamia nowe szkolenia w ramach modułowego systemu szkoleń - moduł CH-d: "AMONIAKALNE URZĄDENIA CHŁODNICZE - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego".
Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie - ogółem 16 godzin + test.
1 dzień szkolenia
1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej
Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego,
wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, wpływ ciśnienia skraplania
i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie
w urządzeniu jednostopniowym, obieg rzeczywisty.

2. Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych
Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników
chłodniczych, bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych wg normy
PN - EN 378, instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg
Dyrektywy PED Unii Europejskiej, kompetencje osób w świetle postanowień
normy PN-EN 378.

3. Amoniak jako czynnik chłodniczy

Własności termodynamiczne i cieplne, własności chemiczne, własności
bezpieczeństwa użytkowania (palność i wybuchowość), oddziaływanie
na organizm ludzki (własności trujące), oddziaływanie na produkty
żywnościowe i środowisko naturalne, wykrywanie amoniaku.

4. Wpływ substancji zanieczyszczających na działanie, obsługę i
bezpieczeństwo obiegu chłodniczego

Wpływ udziału oleju i wody w amoniaku, wpływ udziału powietrza i innych
gazów inertnych w amoniaku, prawidłowe parametry pracy, zasady bezpiecznej
obsługi urządzenia chłodniczego.

5. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne amoniakalnych urządzeń
chłodniczych

Urządzenia z bezpośrednim systemem chłodzenia (w tym pompowe), urządzenia
z pośrednim systemem chłodzenia w tym oparte o prefabrykowane schładzacze
cieczy, zastosowanie i porównanie obu rodzajów urządzeń.

2 dzień szkolenia
6. Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych

Funkcje oleju w sprężarce chłodniczej, podstawowe wymagania stawiane
olejom chłodniczym, rodzaje olejów do sprężarek amoniakalnych, własności fizykochemiczne, wpływ warunków pracy urządzenia na własności oleju,
gospodarka olejem.

7. Płyny robocze do amoniakalnych urządzeń chłodniczych o chłodzeniu
pośrednim

Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w amoniakalnych
urządzeniach chłodniczych (woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy,
dwutlenek węgla), korozyjne własności chłodziw.

8. Sprężarki i aparaty do amoniakalnych urządzeń chłodniczych
Sprężarki tłokowe dławnicowe i semihermetyczne, sprężarki śrubowe,
parowniki do chłodzenia powietrza (wentylatorowe chłodnice powietrza)
i cieczy (płaszczowo-rurowe i płytowe), skraplacze chłodzone powietrzem
(wężownicowe-lamelowe), wodą (płaszczowo-rurowe i płytowe)
oraz wodą i powietrzem (natryskowo-wyparne).

9. Podstawowe zagrożenia spowodowane wyciekiem amoniaku

Wycieki eksploatacyjne pary amoniaku (nieszczelności, przez zawory
bezpieczeństwa), wycieki awaryjne cieczy i pary (awarie, uszkodzenia),
zagrożenia wybuchowe, pożarowe i toksyczne.

10. Zabezpieczenia amoniakalnych urządzeń chłodniczych i środki
zapobiegania awariom
Prawdopodobne scenariusze wypadków, zabezpieczenia przed nadmiernym
ciśnieniem, temperaturą i poziomem cieczy, wymagania bezpieczeństwa
dotyczące maszynowni chłodniczej, instalacja alarmu gazowego, wentylacja
awaryjna, organizacja ochrony przeciwgazowej - sprzęt ochronny.

11. Test pisemny
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik "Amoniakalne urządzenia chłodnicze" Tom 1 oraz Świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie modułu uzupełniającego CH-d "Modułowego systemu szkoleń".
MASTA przygotowuje uruchomienie kolejnych szkoleń:
- moduł CH-7: PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA,
- moduł CH-2: ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH,
- moduł CH-1: EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie,
O terminach szkoleń będziemy informować na stronach wentylacja.com.pl.
Do pobrania informacja o szkoleniu CH-d