Gość: piotr piter
2010-08-26 16:07
#1
Wentylacja klatki schodowej


Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zgłaszam się z tematem sprawności wentylacji klatki schodowej, w jaki sposób powinna być wykonana, a co mówią o tym przepisy- które zamieszcze poniżej.

OPIS PROBLEMU:
Inwestor dla budynku o trzech kondygnacjach i klatce przeszklonej ( tafla szkła na wysokość wszystkich kondygnacji i szerokości około 3m, okna bez mozliwosci otwierania ) zlokalizowanej od strony Południowej, stwierdza że zastosowanie otworu wywiewnego o przekroju netto 200 cm2 i zapewnienie przewietrzania przez otwieranie drzwi wejsciowych klatki jest wystarczające.Pomiar temperatury w srodku klatki + 40 C(lato).W tych warunkach nie da się normalnie funkcjonować ,chociaż klatka schodowa to pomieszczenie nie przeznaczone na stały pobyt ludzi.

PROSZĘ O RZECZOWE UWAGI W JAKI SPOSÓB MOGĘ , UDOWODNIĆ BŁĄD PROJEKTOWY ,CO PRAWDA WYKONANNY ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM PRAWEM(PATRZ PONIŻEJ) ,ALE UCIĄŻLIWY DLA MIESZKAŃCÓW.

ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH.

punkt 2 -paragrafu 147, mówi o wymaganiu ogólnym dla pomieszczeń

" wentylację mech. lub (jednak) grawitacyjną należy zapenić w pomieszczeniach bez otwieranych okien"

ale szczegółowe w paragrafie 155 mówi, że

W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację,

, w celu okresowego przewietrzania, okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej...

więc jeśli okna się nie otwierają, to interpretuję, ze powinno się zapewnić wentylację mechaniczną.a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ...

Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja

§147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

§155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia.

2. Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy przewidzieć nawiewną wentylację mechaniczną lub odpowiednie urządzenia nawiewne, zgodnie z pkt 2.3.2 załącznika do rozporządzenia.

4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Załącznik

2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m x h x daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m x h x daPa2/3), z zastrzeżeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporządzenia.


b) Wymagania normowe dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania. (zmiana do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000)

BUDYNKI MIESZKALNE

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
w wydzielonym WC - 30 m3/h
w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h
w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h
dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.

Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób :


a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji "a" mniejszym niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub
- w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albo
- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:
- od 20 do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
- od 15 do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji "a" wyższym niż 0,5 a nie większym niż
1,0 m3/(mhdaPa2/3), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.

b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej

Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.
Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itd.)

Wentylacja piwnic powinna zapewnić minimum 0,3 wymiany na godzinę.

Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.

Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2

DZIĘKUJE ZA POMOC.
Gość: Macieto
2010-08-27 11:03
#2
cześć,
nic nie zdziałasz moim zdaniem.......a ja nie potrafię Ci pomóc

te 200cm2 w lato nic nie pomoże (w lato masz ciąg odwrócony). Moim skromnym zdaniem nawet jakbyś otworzył drzwi na parterze i otworzył drzwi w dachu to i tak wiele by to nie pomogło.

jak masz tak duże przeszklenie to po prostu tam będzie taka temperatura bo ściany wewnętrze będą się nagrzewały przez przeszklenie okien.

40st na klatce będziesz miał przez dwa tygodnie w roku a ludzie na tej klatce będą przebywali tyle co wejść i wyjść do swojego lokalu. "Da się to przeżyć" pomyśli inwestor i ja też tak myślę (dopóki nie wykupie tam lokalu zapewne).

Jakimś ratunkiem jest naklejenie na przeszklenie powłok refleksyjnych co też niestety kosztuje i nie zawsze pasuje to reszty architektury.
Gość: piter
2010-08-31 07:04
#3
No niestety muszę się zgodzić ,nie ma szans wygrać w myśl prawa ,jedynie można liczyć na klase projektanta ,ale kiedy pojawiają się koszta trzeba o tym zapomnieć...niestety .Sam projektuje, ale nie robie takiej lipy ,staram się nie ulegać presji inwestora, bo na końcu wina zawsze jest projektanta .Folia już naklejona , trzeba jeszcze wykonać nawiewy w drzwiach i okna rozwierane tylko szkoda że za kaske inwestora a nie wykonawcy. 40C jest troszke częsciej niż 2 tygodnie w roku ,całe 3 letnie miesiace drzwi były otwarte ,co nie najlepiej wpływa na bezpieczeństwo mienia.

co można zrobić z tym dalej...?

WNIOSEK O wprowadzenie ZMIAN w ROZ. i NORMach ABY UNIKNĄĆ TAKICH BŁĘDÓW.
Gość: gnom
2010-10-12 00:39
#4
wybierał projektanta, według kompetencji , czy według ceny. Nie da się wszsytkiego zapisać przepisami. Jedynie można napisać " niniejsze przepisy nie zwalniają od logicznego myślenia". Zapytaj się też inwestora czy przypadkiem nie mówił projektantowi że ma być tanio ?
  • 1