Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dwóch wersjach: WT2013: WT po nowelizacji z 5 lipca 2013 r. – stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. WT2012: WT po nowelizacji z 6 listopada 2012 r. – stan prawny na dzień 23 lutego 2013 r.

Warunki Techniczne Budynków - aplikacja.

W celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego, w spisie treści WT2013 wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym dziale/rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście czerwoną czcionką.

Pozostawienie poprzedniej wersji tekstu jednolitego (WT2012) uwzględnia konieczność stosowania dotychczasowych przepisów, jeśli przed 1 stycznia 2014 r.:
1. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
3. Została wydania decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Tekst jednolity został opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych i zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów.

Aplikacja umożliwia szybki dostęp do przepisów Warunków technicznych dla budynków. Posiada przejrzysty spis treści i interface pozwalające na łatwe poruszanie się po poszczególnych działach i rozdziałach oraz możliwość prostego wyszukiwania pojęć zawartych w przepisach.

 

Aplikację można pobrać TUTAJ