110
115
107
109
74

Sterownica do central klimatyzacyjnych SZS-ACU

Produkowany przez firmę CONEL układ automatyki jest pomyślany jako alternatywa do sterownic oferowanych przez producentów central klimatyzacyjnych. Często układy te są drogie. Po co więc przepłacać?


Układ SZS-ACU zaprojektowano jako uniwersalną sterownicę, posiadającą ogromne możliwości adaptacyjne, w zależności od typu centrali, z którą ma współpracować.
SZS-ACU może sterować centralami nawiewno-wywiewnymi:
- bezpośrednio – w przypadku central wyposażonych w jednofazowe silniki wentylatorów o mocy do 1,1 kW
- przez odpowiednie styczniki pośredniczące – w przypadku central wyposażonych w jednofazowe silniki wentylatorów o mocy powyżej 1,1 kW lub w silniki trójfazowe.

SZS-ACU
Funkcje:
• kontrola temperatury w pomieszczeniu
• ograniczenie temperatury nawiewu
• sterowanie nagrzewnicą wodną lub elektryczną
• sterowanie chłodnicą
• sterowanie układem odzysku ciepła
• zabezpieczenie termiczne silników wentylatorów
• zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej
• zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej
• sterowanie przepustnicami
• kontrola stanu filtrów
• współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
• funkcja kalendarza
• funkcja serwisowa
• protokół komunikacyjny MODBUS

Realizacja poszczególnych procesów:
Układ odzysku
Sterownica umożliwia sterowanie centralami nawiewno-wywiewnymi wyposażonymi w urządzenia do odzysku ciepła lub chłodu. Sterowanie to ściśle powiązane jest z regulacją temperatury i polega na podaniu sygnału napięciowego o regulowanej amplitudzie na element wykonawczy wymiennika (np. siłownik w przypadku wymiennika krzyżowego lub sterownik silnika w przypadku wymiennika obrotowego). Załączenie procesu odzysku ciepła występuje zawsze w przypadku zapotrzebowania na ciepło. W pierwszej kolejności ciepło/chłód pozyskiwane jest w wymienniku a następnie poprzez wysterowanie nagrzewnicy/chłodnicy.


Sterowanie nagrzewnicą
Sterowanie nagrzewnicą polega na podaniu sygnału napięciowego o regulowanej amplitudzie 0-10V na:
- zawór trójdrożny regulujący przepływ czynnika grzewczego w przypadku nagrzewnicy wodnej
- moduł sterowania grzałkami w przypadku nagrzewnicy elektrycznej.
Sterowanie chłodnicą
Sterowanie chłodnicą polega na podaniu bezpotencjałowego sygnału ON/OFF i sygnału napięciowego o regulowanej amplitudzie 0-10V na:
- zawór trójdrożny regulujący przepływ czynnika chłodzącego w przypadku chłodnicy wodnej
- moduł sterowania w przypadku chłodnicy freonowej.
Sterowanie silnikami wentylatorów
Sterowanie pracą silników wentylatorów zrealizowane jest przy pomocy przekaźników. Umożliwiają one sterowanie silnikami o mocy do 2 kW przy współczynniku mocy cosø=0.98. Możliwe jest sterowanie silnikami o większej mocy przy użyciu odpowiedniego przekaźnika (stycznika) pośredniczącego. Sygnał sterujący silnikami pojawia się z opóźnieniem (fabrycznie 10 s) w stosunku do sygnału otwierającego przepustnice. Opóźnienie to umożliwia otwarcie przepustnic przed wytworzeniem sprężu przez wentylatory.
Sterowanie przepustnicami
Sterowanie przepustnicami zrealizowane jest przez podanie napięcia na siłowniki. Siłowniki zasilane są napięciem 24V AC.
Algorytm regulacji temperatury
Sterowanie sekwencją grzania
Wartość sygnału sterującego nagrzewaniem określana jest na podstawie porównania aktualnej temperatury zmierzonej przez wiodący czujnik temperatury z wartością zadaną. Standardowo sterownica współpracuje z czujnikiem temperatury kanałowym i pomieszczeniowym (zazwyczaj zintegrowanym z zadajnikiem temperatury).
W przypadku, gdy czujnikiem wiodącym jest czujnik pomieszczeniowy lub czujnik temperatury powietrza wywiewanego, sygnał z kanałowego czujnika nawiewu odpowiedzialny jest za utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego w przedziale określonym przez wartość min. (fabrycznie 15oC) i max. (fabrycznie 45oC). Gdy jako czujnik wiodący wybrany zostanie czujnik nawiewu powyższe ograniczenie nie jest aktywne, a algorytm sterujący utrzymuje temperaturę powietrza nawiewanego na zadanym poziomie (sygnał z czujnika pomieszczeniowego nie ma wówczas wpływu na algorytm sterowania).
W przypadku zapotrzebowania na ciepło na wyjściu sterującym procesem grzania pojawia się sygnał napięciowy o wartości z przedziału 0-10, proporcjonalny do wartości zapotrzebowania na ciepło. Sygnał ten podany jest na sterowanie wymiennika i na element sterujący nagrzewnicą. Wymiennik wyregulowany jest w ten sposób, że w dolnym przedziale wartości sygnału sterującego 0-Up następuje uruchomienie i regulacja procesu odzysku. Przy sygnale sterującym o wartości Up lub większym następuje pełne wysterowanie odzysku. W górnym przedziale wartości sygnału sterującego Up-10 następuje uruchomienie i regulacja nagrzewnicy.
Sterowanie sekwencją chłodzenia
Sterowanie sekwencją chłodzenia odbywa się w sposób analogiczny jak w sekwencji grzania. Załączenie chłodzenia polega na wysterowaniu sygnałem 0-10V siłownia zaworu czynnika chłodzącego w przypadku chłodnicy glikolowej lub podaniu sygnału załączenia agregatu (ON/OFF) w przypadku chłodnicy freonowej. Pomiędzy sekwencjami grzania i chłodzenia występuje histereza o programowo nastawianej wartości. Oznacza to, że np. dla sekwencji chłodzenia w przypadku osiągnięcia odpowiedniej temperatury (dolnej temperatury z pasma histerezy) nastąpi wyłączenie chłodnicy. Ponowne załączenie chłodnicy nastąpi gdy temperatura wzrośnie i osiągnie górną temperaturę pasma histerezy.
Sygnalizacja
Sygnalizacja poprawnej pracy sterownicy jak również stanów alarmowych odbywa się poprzez lampki sygnalizacyjne na panelu kontrolnym oraz komunikaty na wyświetlaczu.
Zabezpieczenia
Zabezpieczenie wymiennika przed oszronieniem.
Zabezpieczenie wymiennika zrealizowane jest przy pomocy presostatu ciśnieniowego. W przypadku wystąpienia sygnału o zwiększeniu się różnicy ciśnień przed i za wymiennikiem układ sterowania automatycznie wyłącza proces odzysku ciepła umożliwiając w ten sposób wzrost temperatury elementów zagrożonych oszronieniem.
Zabezpieczenie silników
Uzwojenia silników zabezpieczone są przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury przy pomocy przekaźników typu klixon wbudowanych w silnik. Istnieje możliwość zastosowania innego typu zabezpieczenia opartego na zestyku normalnie zwartym (np. czujnik PTC i pośredniczący przekaźnik termiczny). Wystąpienie sygnału z któregokolwiek przekaźnika powoduje wyłączenie wentylatorów i zatrzymanie procesu regulacji temperatury. Ponowne uruchomienie następuje po ostygnięciu silników i zaniku sygnału z czujników. Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia w ciągu godziny powoduje zablokowanie możliwości automatycznego załączenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciągłym świeceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem na wyświetlaczu. Dalsza praca możliwa jest po usunięciu przyczyny awarii i zresetowaniu sterownicy.
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej
Nagrzewnica wodna zabezpieczona jest przed zamarznięciem przy pomocy termostatu przeciwzamrożeniowego. W przypadku wystąpienia sygnału z termostatu układ sterowania wyłącza wentylatory, zamyka przepustnicę powietrza od strony powietrza zewnętrznego, otwiera zawór nagrzewnicy, oraz załącza pompę czynnika grzewczego. Ponowne załączenie centrali następuje po zaniku sygnału z termostatu, lecz po czasie nie krótszym niż 3 min.
Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia w ciągu godziny powoduje zablokowanie możliwości automatycznego załączenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciągłym świeceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem na wyświetlaczu. Dalsza praca możliwa jest po usunięciu przyczyny awarii i zresetowaniu sterownicy.
Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej
Nagrzewnica elektryczna posiada własne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury. W przypadku jego zadziałania nagrzewnica wyłącza się automatycznie sygnalizując ten stan poprzez podanie sygnału na styki 33-34 sterownicy. Po automatycznym wyłączeniu nagrzewnicy sterownica utrzymuje stan pracy wentylatorów w celu schłodzenia nagrzewnicy.
W przypadku wyłączenia centrali przyciskiem OFF stan pracy wentylatorów jest podtrzymywany przez około 10 s.
Zabezpieczenie nagrzewnicy w przypadku uszkodzenia wentylatora zrealizowane jest przez zastosowanie presostatu ciśnieniowego mierzącego różnicę ciśnień przed i za wentylatorem nawiewu. Sygnał z presostatu steruję bezpośrednio pracą nagrzewnicy. W przypadku braku sprężu nagrzewnica wyłącza się podając jednocześnie sygnał na styki 33-34 sterownicy.
Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia w ciągu godziny powoduje zablokowanie możliwości automatycznego załączenia centrali. Stan ten sygnalizowany jest ciągłym świeceniem czerwonej kontrolki alarmu zbiorczego i komunikatem na wyświetlaczu. Dalsza praca możliwa jest po usunięciu przyczyny awarii i zresetowaniu sterownicy.
Sygnalizacja zabrudzenia filtrów
Kontrola stopnia zabrudzenia filtrów zrealizowana jest przez presostaty różnicowe ciśnienia. Zbyt duża różnica ciśnień sygnalizowana jest ciągłym świeceniem kontrolki sygnalizującej konieczność wymiany filtrów. Wystąpienie sygnału o zabrudzeniu filtrów nie wpływa na sterowanie pracą centrali.
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Alarm przeciwpożarowy
Wejście dla styku beznapięciowego normalnie zwartego (np. z wyłącznika przeciwpożarowego). Rozwarcie styku przyłączonego do tego wejścia powoduje wystąpienie alarmu.
Stan ten sygnalizowany jest świeceniem czerwonej diody na elewacji sterownicy oraz komunikatem o błędzie. Centrala zostaje wyłączona, a dalsza jej praca możliwa jest po usunięciu przyczyny awarii i zresetowaniu sterownicy.
Zezwolenie startu
Wejście dla styku beznapięciowego dostępne. Zwarcie styku przyłączonego do tego wejścia zezwala na uruchomienie sterownicy.
Alarm zbiorczy
Styk beznapięciowy normalnie otwarty (NO) dostępny na zaciskach. Zadziałanie informuje o wystąpieniu stanu alarmowego sterownicy. Znamionowe parametry styku: napięcie 24V AC/DC, prąd 2A (kategoria AC1).
Sygnał dla urządzeń zewnętrznych informujący o pracy centrali
Styk beznapięciowy normalnie rozwarty, którego zadziałanie następuje wraz z sygnałem startu wentylatorów 1M1 i 1M2. Znamionowe parametry styku: napięcie 24V AC/DC, prąd 2A (kategoria AC1).
Charakterystyka
Obudowa: metalowa z umieszczonym na elewacji panelem
sterująco-kontrolnym oraz napędem łącznika głównego
Wbudowane aparaty: zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe
aparaty łączeniowe
moduł sterownika mikroprocesorowego
Wejścia cyfrowe: zabezpieczenie silników 2 wejścia
presostaty różnicowe filtrów 2 wejścia
alarm chłodnicy/nagrzewnicy 2 wejścia
zdalne sterowanie 1 wejście
wsp. z centralą pożarową 1 wejście
Wejścia analogowe: czujniki temperatury PT 1000 2 wejścia*
*- możliwe rozszerzenie do 4
sygnał z zadajnika temperatury 0-10V 1 wejście
Wyjścia cyfrowe: sterowanie wentylatorów 2 wyjścia
sterowanie pompy czynnika grzewczego 1 wyjście
sterowanie siłowników przepustnic 2 wyjścia
sygnał pracy dla ukł. zewnętrznych 1 wyjście
sygnał alarmu dla ukł. zewnętrznych 1 wyjście
sygnał zapotrzebowania na chłód 1 wyjście
Wyjścia analogowe: sygnał 0-10V wyjście*
*- możliwe rozszerzenie do 3
Wyjście komunikacyjne: RS 485 – protokół MODBUS
Źródło: www.conel.pl

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.