„Horyzont 2020” to nowoczesny i dotychczas największy program badawczo rozwojowy Komisji Europejskiej na lata 2014-2020. Dzięki niemu możliwe są bezprzewodowe metody pomiaru zużycia mediów w budownictwie, a także analiza alternatywnych sposobów wykorzystania telewizorów domowych. Największe korzyści po wdrożeniu „Horyzontu 2020” osiągną jednak branże wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Innowacje dla instalatorów, czyli program ramowy „Horyzont 2020”.

Cele programu
Program „Horyzont 2020” przeznaczony jest do finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Łączny budżet wynosi 77 mld EUR, a większość funduszy unijnych przyznawana jest w ramach konkursów. Ponadto budżet obejmuje także finansowanie Wspólnego Centrum Badawczego, czyli wewnętrznej służby naukowej w Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań prowadzonych w ramach Traktatu Euratom. Na mocy specjalnych porozumień partnerskich  z poszczególnymi branżami przemysłu, zostaną ogłoszone dodatkowe zaproszenia do składania wniosków. Szczególnie korzystne będą porozumienia z branżami instalatorskimi. Za pośrednictwem programu pojawią się nowoczesne i bezinwazyjne sposoby do sterowania systemami HVAC oraz systemy wspomagające podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków.

Wsparcie MŚP
Program „Horyzont 2020” daje małym i średnim przedsiębiorstwom lepsze warunki możliwości rozwoju w branży instalatorskiej. Istnieje plan zwiększenia innowacyjnych zdolności określonych przedsiębiorstw. Program udzieli przedsiębiorcom pomocy w nawiązaniu kontaktów z partnerami w zakresie badań naukowych w całej Unii Europejskiej. Ponadto wsparcie będzie się przejawiało poprzez propagowanie wiedzy i upowszechnianie informacji, dzięki wszelkim szkoleniom, tworzeniu sieci określonych kontaktów i wymianie praktyk, a także opracowywaniu wysokiej jakości mechanizmów i usług.

Nowe technologie
Ciekawym aspektem projektu będą  także kwestie dotyczące badań naukowych i innowacji. Tym razem nie skończy się jedynie na opracowywaniu nowych produktów i usług, a przejdzie do etapu ich wdrażania w jak najkrótszym czasie. Dodatkowo wszelkie ważne nowinki technologiczne będą wykorzystywane w nowatorskich rozwiązaniach, także w sferze społecznej. Takie spojrzenia na innowacyjność zwiększy liczbę nowopowstających konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz sektorów przemysłu.

Program społeczny
Program „Horyzont 2020” ma także wspierać i podejmować najważniejsze wyzwania społeczne. Dzięki zmianom wprowadzonym przez projekt łatwiej zadbamy o zdrowie i dobrostan oraz lepiej zniesiemy zmiany demograficzne. Głównymi aspektami jakie wspomaga inicjatywa są: bezpieczna, czysta i efektywna energia, inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport oraz działania w dziedzinie klimatu, środowiska, a także efektywna gospodarka zasobami i surowcami. Ponadto „Horyzont 2020” zapewnia pomoc przy badaniach mórz i wód śródlądowych, biogospodarki, rolnictwa czy bezpieczeństwa żywnościowego.

Plusy dla branży HVAC
Za pomocą pakietu „Horyzont 2020”, Komisja Europejska ma połączyć działania badawcze w dziedzinie innowacyjności, z tymi powszechnie przeprowadzanymi w pierwszych siedmiu ramowych programach. Raport ma ułatwić znalezienie równowagi pomiędzy podstawowymi projektami badawczymi i tymi, skierowanymi bezpośrednio dla przemysłu. Całe 90% budżetu sektora energetycznego jest przewidziane do przejścia na energooszczędną gospodarkę opartą głównie na odnawialnych źródłach energii. „Horyzont 2020” ma również dać specjalne miejsce dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez zarezerwowanie dla niego 20% budżetu, a nie 15% jak w ramach obecnego programu. Dla branży przemysłowej i wszelkich innowacji jest to 13,5% całego budżetu. Dla branży HVAC, w której pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii, oznacza to, że w latach 2014-2020 dostępny będzie duży budżet na nowe innowacyjne projekty.

Podsumowanie
Większość działań w ramach programu „Horyzont 2020” ma być realizowanych przy wykorzystaniu poprzednich form finansowania, w szczególności dotacji, nagród, zamówień publicznych i instrumentów finansowych. Zostały one określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE Euratom) nr 966/2012. W programie ramowym podejście do badań naukowych i innowacji ulegnie zmianie. Nie będzie się ograniczać jedynie do opracowywania przełomowych rozwiązań w zakresie nowych produktów i usług, ale również wykorzystanie istniejących technologii do nowatorskich zastosowań. Tylko całościowe podejście do innowacji umożliwia stawianie czoła wyzwaniom społecznym, przyczyniając się jednocześnie do powstawania nowych, konkurencyjnych przedsiębiorstw i sektorów przemysłu. Ze względu na siedmioletni czas działania programu „Horyzont 2020”, jego ramy gospodarcze, społeczne i polityczne mogą ulec zmianom. Wpłynie to na przyznawanie dodatkowego wsparcia dla konkretnych celów, jeśli będzie konieczność uwzględnienia nieprzewidzianych wydarzeń.

 

 

Opracowanie: Redakcja