Dnia 18 lutego 2002 roku Warszawie odbyło się ogólnokrajowe FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2002” zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) i Narodową Agencję Poszanowania Energii (NAPE). FORUM odbywało się pod patronatem prof. Marka Bryxa Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

FORUM miało na celu przygotowanie zainteresowanych osób do podejmowani inwestycji termomodernizacyjnych w zmienionych warunkach prawnych, wynikających z nowelizacji
Ustawy Termomodernizacyjnej i nowych zasad wykonywania audytów energetycznych dla obiektów poddawanych termomodernizacji przy wykorzystaniu finansowania w trybie przewidzianym w Ustawie.
FORUM było specjalistyczną imprezą szkoleniową i informacyjną przeznaczoną dla audytorów energetycznych i innych osób zawodowo związanych z przygotowaniem i realizacją termomodernizacji , a w tym projektantów, wykonawców i inwestorów.
Otwarcia FORUM dokonał Wiceprezes UMiRM p. Wiesław Szczepański, a wprowadzający referat kierunkowy „Termomodernizacja dziś i jutro” wygłosili A. Panek (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) i A. Węglarz (Krajowa Agencja Poszanowania Energii).
Program FORUM obejmował wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, a następnie szereg referatów dotyczących aktualnych problemów termomodernizacji, w tym problemów źródeł finansowania, wykonywania audytów energetycznych zgodnie ze zmienionymi zasadami, a także aktualnych i przyszłościowych rozwiązań technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wentylacji pomieszczeń.
Referaty wygłosili:
• A. Sas-Micuń (Ministerstwo Infrastruktury): Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego
• M. Robakiewicz (NAPE): Nowe zasady opracowania audytów energetycznych budynków
• J. Norwisz (AGH Krajów): Możliwości finansowania termomodernizacji w 2002 r.
• A. Rajkiewicz (NAPE): Możliwości finansowania termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych
• J. Sowa (Politechnika Warszawska): Usprawnienie systemu wentylacji pomieszczeń w świetle nowego rozporządzenia o audytach
• A.Panek (NAPE): Nowe technologie w termomodernizacji i budownictwie energooszczędnym
• W. Sarosiek: Praktyczne przykłady realizowanych termomodernizacji i wnioski dla inwestorów podejmujących nowe przedsięwzięcia
• Prof. J.A. Pogorzelski (ITB): Normalizacja w obszarze ochrony cieplnej budynków w perspektywie integracji europejskiej
• Doc. Z. Rydz (ITB): Nowa instrukcja ocieplania ścian
• A. Sas-Micuń (Ministerstwo Infrastruktury): Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• M. Robakiewicz (ZAE): Zamierzenia Zrzeszenia Audytorów Energetycznych na 2002 r.
W obradach FORUM wzięło udział 240 osób w tym przedstawiciele 12 redakcji czasopism.
Uczestnicy otrzymali bogaty zestaw materiałów, a w tym płytę CD zawierającą teksty
Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz omówienie zasad opracowania audytów energetycznych wraz z przykładowym audytem energetycznym budynku, a także teksty referatów wygłaszanych na FORUM.
FORUM miało także bogatą część wystawienniczą z udziałem firm: AERECO – Wentylacja, AUSTROTHERM, ATLAS, DRYVIT, IZOTERM, KFAP-WSK, POLSAM–LOBA, PROESCO, TECHEM – Techniki Pomiarowe, TERRANOVA. Stoiska miały także banki BISE i BOŚ oraz redakcje czasopism MATERIAŁY BUDOWLANE, OGRZEWNICTWO I WENTYLACJA, MIESZKANIE I WSPÓLNOTA.
Z obrad FORUM wynikają następujące wnioski:
1. Znowelizowana Ustawa Termomodernizacyjna stwarza korzystne warunki pomocy Państwa udzielanej właścicielom budynków i źródeł ciepła poddawanych termomodernizacji. Stanowi to nową szansę dla właścicieli budynków.
2. Audyty energetyczne opracowywane dla termomodernizacji budynków oraz lokalnych źródeł i sieci cieplnych muszą być obecnie wykonywane według szczegółowych zasad zawartych w nowym Rozp. Ministra Infrastruktury z 15.01.2002. (Dz.U.12 poz.114), które dość znacznie różnią się od zasad dotychczas obowiązujących.(Uczestnicy FORUM otrzymali przykład audytu opracowanego wg nowego Rozporządzenia).
3. Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych odbywa się z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania (nie tylko w trybie Ustawy). Istnieją także formy pomocy Narodowego FOŚ i Gminnych FOŚ, EkoFunduszu i innych, a także specjalne zasady kredytowania i gwarancji kredytowych udzielanych przez banki. Podejmując termomodernizację warto badać różne możliwości finansowania i pomocy udzielanej na realizację tych przedsięwzięć.
4. Szczególne problemy stwarza finansowanie termomodernizacji budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Istnieją możliwości i przykłady rozwiązania tych problemów. Specjalną ofertę dla finansowania inwestycji wspólnot przygotował bank BISE.
5. Szczególnym problemem technicznym, który stwarza wiele trudności w ramach termomodernizacji jest wentylacja naturalna pomieszczeń. W nowym rozporządzeniu o audytach określono zasady oceny energochłonności wentylacji i oceny efektów wprowadzanych usprawnień. Rozwiązaniem problemów technicznych jest wprowadzanie wentylacji z kontrolowanym przepływem powietrza (nawiewniki lub wentylacja mechaniczna).
6. Duża już liczba zrealizowanych termomodernizacji pozwala na ocenę uzyskiwanych rezultatów, a także na identyfikację popełnianych błędów. Doświadczenia i wnioski z dotychczasowej praktyki powinny pomagać w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań i uniknięciu błędów w nowych przedsięwzięciach.
7. Termomodernizacja – to już nie tylko ocieplenie przegród zewnętrznych i podniesienie sprawności ogrzewania. Istnieje cały szereg innych usprawnień i nowych technologii, które powinny być coraz szerzej stosowane. Realizacja termomodernizacji wiąże się coraz ściślej z problemami ekologii i zrównoważonego rozwoju.
8. Zmiany przepisów związanych z termomodernizacją dotyczą nie tylko Ustawy Termomodernizacyjnej. Przygotowywane do wprowadzenia są nowe „Warunki techniczne” dla budynków i nowa instrukcja ITB dla wykonywania ociepleń. Przewidywane są także zmiany wielu norm, dostosowywanych obecnie do przepisów Unii Europejskiej.
9. Konieczne jest stałe obserwowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwłaszcza wszystkich powstających trudności prawnych, aby w miarę potrzeby dalej korygować i usprawniać obecnie działający system pomocy na rzecz termomodernizacji.
10. Ważną rolę w rozwiązywaniu problemów energooszczędności i edukacji społecznej spełnia Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.
Maciej Robakiewicz
Uwaga: Materiały z FORUM TERMOMODERNIZACJA 2002 (na płycie CD) można nabyć w NAPE S.A. za cenę 50 zł + VAT (dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych cena 40 zł+ VAT). Koszty przesłania pocztą: 4 zł.
Referat: „Termomodernizacja dziś i jutro”