W imieniu spółki FG Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376075, pragniemy poinformować, że dnia 30.10.2015r. nastąpiło połączenie spółki FG Poland S.A. jako spółki przejmującej ze spółką EURO-CLIMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do KRS pod numerem 0000032426 jako spółką przejmowaną.

FG Poland S.A. oficjalnie połączone z przejętą EURO-CLIMA sp. z o.o.

Połączenie polega na przejęciu EURO-CLIMA sp. z o.o. przez FG Poland S.A. i zostało zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku EURO-CLIMA sp. z o.o. na FG Poland S.A. Jednocześnie kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwot 3.100.000,00zł.

W wyniku połączenia FG Poland S.A. wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki EURO-CLIMA sp. z o.o.,zaś EURO-CLIMA sp. z o.o. ulegnie wykreśleniu z KRS. W konsekwencji spółka FG Poland S.A. kontynuować będzie działalność prowadzoną dotąd przez spółkę EURO-CLIMA sp. z o.o.

Nadto pragniemy poinformować, iż z dniem 30.10.2015r. nastąpiła zmiana Zarządu spółki FG Poland S.A. - funkcje Zarządu od tej pory pełnić będą Wojciech Białas jako Prezes Zarządu oraz Dariusz Wójcik jako Wiceprezes Zarządu.

Jesteśmy przekonani,że połączenie Spółek pozwoli firmie FG Poland na bardziej efektywne kierowanie rozwojem działalności przedsiębiorstwa oraz umożliwi jego stabilny rozwój. Wszystkie relacje gospodarcze, które łączyły Klientów ze spółką EURO-CLIMA przechodzą na FG Poland S.A.

 

 

Podpisano:

Prezes Zarządu FG Poland S.A.
Wojciech Białaś