W artykule podano średnią miesięczną i roczną temperaturę powietrza i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC w wieloleciu 1996-2013 dla Krakowa.

Na rysunku przedstawiono roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC pomniejszoną o miesięczną liczbę stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia, w których nie ogrzewa się budynków w Polsce dla Białegostoku, Krakowa, Łodzi, Gdyni Oksywia, Helu i Wrocławia w wieloleciu 2006-2013. Dokonano analizy procentowych zmian zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 1996-2013 r. dla Krakowa, w wieloleciu 2003-2013 dla Gdyni Oksywia i w wieloleciu 2000-2013 dla Łodzi względem średniego zużycia w wieloleciu, względem najcieplejszego roku i względem ostatniego roku w wieloleciu.

Wykres

Średnia roczna temperatura powietrza w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 8,66oC a liczona bez czerwca, lipca i sierpnia 5,41oC. Średnia roczna temperatura powietrza w 2013 r. wynosiła 8,61oC a liczona bez czerwca, lipca sierpnia, w których w Polsce nie ogrzewa się budynków 5,26oC. Miniony 2013 r. był więc tylko niewiele zimniejszy od średniego w wieloleciu 1996-2013. Biorąc pod uwagę kryteria ciepłownicze, to jest średnią temperaturę w dziewięciu miesiącach grzewczych, najcieplejszym rokiem w wieloleciu 1996-2013 był rok 2000 a najzimniejszym rok 1996.

Wykres

W Krakowie najzimniejszym sezonem grzewczym liczonym od 1 września do 31 maja następnego roku był sezon 2005/2006 r. a najcieplejszym 2006/2007 r. Obecnie trwający sezon grzewczy można ocenić w przedziale czasu liczonym od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. W tym okresie skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) wynosiła 1478oCdni. Jeżeli oceniamy ten okres obecnego sezonu grzewczego, to można stwierdzić, że nie był on najcieplejszy jak powszechnie podaje się w mediach. Znacznie cieplejsze w tym okresie były sezony grzewcze 2006/2007 r. o skumulowanej Sd(15oC)=1212,2oCdni, 2000/2001 r. o skumulowanej Sd(15oC)=1337,2oCdni i 2004/2005 r. skumulowanej Sd(15oC)=1431,2oCdni.


Aby przeczytać cały artykuł, kliknij
TUTAJ