Z dniem 1 stycznia 2014 roku wejdą w życie zmiany w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Zmiany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Aby ułatwić naszym klientom orientację czego dotyczą wprowadzane zmiany szczególnie w zakresie wentylacji, publikujemy krótką informację, wraz z Dz.U. z wprowadzanymi poprawkami.

Najważniejsze informacje to:

1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację [...]

2. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości 1,6 kW/m3/s (nawiew) i 1,00 kW/m3/s (wywiew) dla instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

3. Cały paragraf § 328 i 329 się zmieniły, – dotyczą wskaźnika EP

4. Izolacyjność przegród dla lat 2014-2017:

- ściany: 0,25
- dach: 0,2
- podłoga: 0,3
- okna: 1,3
- drzwi: 1,7

W kolejnych latach wartości te będą jeszcze niższe.

5. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

* w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

6. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: