We wrześniu 2015 roku zaczną obowiązywać Rozporządzenia UE ErP (Energy rated Products) nr 2009/125/EC - dla Urządzeń o mocy do 400kW, oraz Eco Etykietowania (Ecolabelling) nr 2010/30/EC - dla urządzeń do 70 kW oraz dla zbiorników do 500l.

Zmiany w branży grzewczej w 2015 związane z wejściem w życie rozporządzeń UE dotyczącymi ErP i ECOetykietowania.
Powyższe regulacje wprowadzają bardzo duże zmiany w obrocie towarów dla branży grzewczej.We wrześniu 2015r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie ErP nr 622/2009/UE, która dopuszcza produkowanie na rynek europejski jedynie urządzeń grzewczych zawierających niskoenergetyczne pompy cyrkulacyjne (obiegowe). W praktyce oznacza to, że w większości obecnych dziś na rynku kotłów, grup pompowych itd. będą musiały być stosowane pompy obiegowe, spełniające warunki tej dyrektywy. To z kolei będzie skutkowało zastąpieniem aktualnych modeli poszczególnych urządzeń – nowszymi, podobnymi urządzeniami - zmodyfikowanymi tylko o pompę, o ile aktualne modele jeszcze nie spełniają tego warunku. To jednak będą formalnie inne produkty (z handlowego punktu widzenia – inny indeks/kod produktu). W myśl tego przepisu od 1.08.2015 nie będzie można produkować, ale będzie można sprzedawać urządzenia niespełniające wymogów dot. pomp obiegowych – czyli nadal producenci i importerzy będą mogli teoretycznie kupować takie urządzenia oraz sprzedawać je na polskim rynku. Dyrektywa ErP dopuszcza od dnia 26. września 2015r. możliwość wprowadzania na rynek UE wyłącznie urządzeń grzewczych, które spełniają określone normy efektywności energetycznej.

W praktyce będzie to skutkowało dla poszczególnych grup
produktowych w następujący sposób:
a. Kotły gazowe – sprawność średnioroczna (liczona w określony sposób narzucony dyrektywą) > 86% -takie warunki będą spełniać jedynie kotły kondensacyjne, więc kotły konwencjonalne znikną praktycznie ze sprzedaży. Jedynym wyjątkiem będą kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, które będą dopuszczone do sprzedaży jedynie z przeznaczeniem do modernizacji pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych co jest rozwiązaniem raczej mało popularnym w Polsce.
b. podgrzewacze c.w.u. - sprawność średnioroczna (liczona w określony sposób narzucony dyrektywą) > 75% – prawie wszystkie urządzenia dostępne obecnie na polskim rynku spełniają te warunki
c. Kolektory słoneczne - efektywność energetyczna – praktycznie wszystkie obecne dzisiaj na rynku urządzenia spełniają te warunki
d. Pompy ciepła - efektywność energetyczna – wszystkie obecne dzisiaj na rynku urządzenia spełniają te warunki
e. Zasobniki c.w.u. - efektywność energetyczna – wszystkie obecne dzisiaj na rynku urządzenia spełniają te warunki

Nieporozumienia budzi terminologia zawarta w omawianych aktach prawnych i ich interpretacja. Co w praktyce oznacza wprowadzenie do obrotu na rynek UE i jaki ma to wpływ sektor grzewczy?

a. „Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierwszą transakcję na rynku, więc można by przypuszczać, że następuje ono np. w przypadku zakupów np. kotłów np. przez przedstawicielstwo producenta w Polsce od spółki matki, a to oznaczałoby, że produkty niespełniające warunków dyrektywy, zakupione przed 26.09.2015 przez tego importera, mogą być przez niego sprzedawane dalej „do wyczerpania zapasów”. UWAGA! Interpretacja KE jest zgoła inna, a mianowicie transakcje wewnątrz grupy, koncernu itd. nie są traktowane jako wprowadzenie do obrotu. A zatem w takim przypadku następuje ono dopiero z momentem sprzedaży produktów przez danego importera na rynku. To oznacza, taki importer będzie mógł sprzedawać „stare” urządzenia jedynie do dnia 25.09.2015, zaś od 26.09.2015 – tylko urządzenia spełniające wymogi dyrektywy, czyli – w przypadku kotłów - jedynie kotły kondensacyjne z energooszczędną pompą.

b. W przypadku zakupu urządzeń pod własną marką spoza koncernu, czy jest to import z poza UE, czy z terenu UE – ewidentnie wprowadzającym do obrotu jest „producent”, czyli w rozumieniu rozporządzeń EU – importer w Polsce. To sprowadza się do takiej samej sytuacji, jak w przypadku kotłów: „stare” urządzenia importer będzie mógł sprzedawać jedynie do dnia 25.09.2015, zaś od 26.09.2015 – tylko urządzenia spełniające wymogi dyrektywy.

3. „Labeling directive” - Etykietowanie narzuca od dnia 26. września 2015r.na „producentów” obowiązek umieszczania na produktach oraz wszelkich materiałach handlowych, marketingowych itd. – etykiet określających klasę energetyczną. Ideą tego przepisu jest umożliwienie klientowi końcowemu porównanie urządzeń na podstawie jednolitych, zrozumiałych i czytelnych dla niego parametrów. Polski producent czy importer – Przedstawicielstwo producenta zza granicy w Polsce, z punktu widzenia UE (Dyrektywa ErP z 2009 r. nr 2009/125/EC) jest traktowany zarówno jako PRODUCENT, AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL oraz IMPORTER. Definicje pojawiające się w dyrektywach:

„producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkty objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za ich zgodność z niniejszą dyrektywą, zamierza wprowadzić je do obrotu lub użytkowania pod własną nazwą producenta lub znakiem towarowym lub do własnego użytku producenta. W razie braku producenta zdefiniowanego w pierwszym zdaniu niniejszego punktu lub importera zdefiniowanego w pkt 8 za producenta uważana będzie każda osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza do obrotu lub użytkowania produkty objęte niniejszą dyrektywą;
„autoryzowany przedstawiciel” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, która otrzymała pisemne upoważnienie od producenta do wykonywania w jego imieniu wszelkich lub niektórych z jego zobowiązań oraz formalności wynikających z niniejszej dyrektywy;
„importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Wspólnoty, która w ramach swojej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu we Wspólnocie produkt pochodzący z państwa trzeciego;

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE i rozporządzeniem uzupełniającym 811/2013 artykuł 4 materiały (urządzenia):
- o mocy do 70 kW i pojemności do 500 litrów
- ogrzewacze pomieszczeń;
- ogrzewacze wielofunkcyjne;
- zestawy zawierające ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne;
- zestawy zawierające ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne;

Więcej czytaj w załączniku.