110
115
74
107
109

Zaprenumeruj "Chłodnictwo&Klimatyzacja" - okazja!

Nie masz prenumeraty? Kończy Ci się? To ostatnia okazja aby rozpocząć lub wznowić prenumeratę w starej cenie!


Nie masz prenumeraty? Kończy Ci się?
To ostatnia okazja aby rozpocząć lub wznowić prenumeratę w starej cenie!

za jedyne 81 zł!*


tel. (022) 678 84 94, 678 66 09

* Od 1 stycznia 2004 r. koszt całorocznej prenumeraty (11 egzemplarzy) wynosć będzie 99 zł (brutto)

Przy okazji informujemy o zmianie siedziby Redakcji "Chłodnictwo&Klimatyzacja". Nowy adres od 1 grudnia 2003 r. to:

03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11

W dwóch ostatnich numerach "Chłodnictwa&Klimatyzacji" (2003 r.):


Spis treści nr 11/2003

AKTUALNOŚCI
FIRMA Z OKŁADKI

Nowe wyłączniki z Grodziska
Studium Podyplomowe Klimatyzacja i Chłodnictwo
National Medal of Technology dla DuPont
Nowa pozycja wydawnicza WNT
RTHD – nowy agregat wody lodowej TRANE
HEATEX 2003

TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA

XXI Międzynarodowy Kongres Chłodnictwa
Kongres REHVA
Instalacje w szpitalnictwie po raz V

WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI

WENTYLE projektuj po polsku – wywiad z właścicielem firmy ALNOR Sp. z o.o. mgr Bartoszem Łojewskim i autorem programu WENTYLE mgr inż. Tomaszem Bieńkowskim

KLIMATYZACJA – URZĄDZENIA

Sposób na oszczędność energii
Nowe obudowy VTS CLIMA
Urządzenia CARRIER dla kanałowych instalacji klimatyzacyjnych
Andrzej DĄBROWSKI

KLIMATYZACJA INSTALACJE


Kryteria wyboru układu klimatyzacyjnego dla bloku operacyjnego

Mieczysław POROWSKI, Edward SZCZECHOWIAK
Na etapie projektowania układu klimatyzacyjnego dla bloku operacyjnego w szpitalach występuje – w odróżnieniu od układów klimatyzacyjnych innych pomieszczeń – szereg specyficznych uwarunkowań. Specyfika ta wynika tutaj ze szczególnych wymagań dla układów klimatyzacyjnych bloków operacyjnych, w szczególności utrzymania odpo-wiedniej czystości, parametrów termodynamicznych powietrza, stabilności pól prędkości, układu ciśnień i niezawod-ności działania.
Struktury układów klimatyzacyjnych dla sal operacyjnych są zatem bardziej złożone i obejmują dodatkowo wielo-stopniowe układy filtracji, regulatory przepływu, podział na strefy regulacji parametrów, bardziej zaawansowany technologicznie monitoring i układy sterowania, a także dodatkowe elementy instalacyjne – klapy rewizyjne, prze-pustnice o podwyższonej szczelności, tłumiki w wykonaniu higienicznym.
Wybór układu klimatyzacyjnego dla bloku operacyjnego wymaga zatem od projektanta identyfikacji i rozważenia szeregu kryteriów, w szczególności klasy czystości, wielkości obciążeń, jakości regulacji i strategii sterowania, nie-zawodności, poziomu hałasu, uwarunkowań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Uwarunkowania ekologiczne w projektowaniu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (cz. II)

Mieczysław POROWSKI, Edward SZCZECHOWIAK
W artykule zaprezentowano kryteria ekologiczne w zintegrowanym projektowaniu układów wentylacyjnych i klimaty-zacyjnych w budynkach. Przeanalizowano możliwości ograniczenia i odprowadzenia obciążeń przez budynek z wy-korzystaniem konstrukcji budynku, energii słońca, wiatru i naturalnych procesów fizyki budowli.
Część I w numerze 10/03

Zasilanie wentylokonwektorów stałymi i zmiennymi strumieniami wody grzewczej i chłodniczej (cz. I)

Edward PRZYDRÓŻNY, Franciszek RUSZEL
W artykule omówione zostały stosowane układy zasilania wentylokonwektorów (klimakonwektory – fan coil i in-dukcyjne). Zwrócono uwagę na możliwość ograniczenia kosztów ich eksploatacji w cyklu całorocznym.
Prawidłowe działanie omawianych systemów klimatyzacji wymaga skutecznej współpracy układów powietrznych, grzewczych i chłodniczych. Na rozwiązanie układów powietrznych zasadniczy wpływ mają wartości strumieni powie-trza zewnętrznego, warunki architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne, przyjęty system rozprowadzenia powietrza pierwotnego oraz zastosowany rodzaj klimakonwektorów. Natomiast systemy instalacji grzewczych i chłodniczych zasilających klimakonwektory powinny zapewniać dostawę tych czynników o parametrach i strumieniach wymaga-nych przez poszczególne odbiorniki.
Dokończenie artykułu w numerze 12/03

PRZEGLĄD

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

CHŁODNICTWO INSTALACJE


Światowe osiągnięcia i trendy rozwojowe w budowie i eksploatacji urządzeń chłodniczych obsługujących supermarkety (cz. I)

Aleksander PALIWODA
W artykule omówiono współczesną rolę supermarketów, ich charakterystykę eksploatacyjną, wymagania stawia-ne urządzeniom chłodniczym oraz podano najnowsze ich rozwiązania przy wykorzystaniu naturalnych czynników chłodniczych i chłodziw. Najwięcej uwagi poświęcono przy tym aspektom bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego, minimalnemu zużyciu energii, a także kosztom inwestycyjnym.
Część II w numerze 12/03

Wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej w obiegach ziębniczych

Renata SIKORSKA – BĄCZEK
Urządzenia ziębnicze charakteryzuje negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Energia niezbędna do realizacji tych obiegów jest wytwarzana przy użyciu paliw i w sposób pośredni wpływa na powiększenie globalnego efektu cieplarnianego. Energia służąca do napędu układów chłodniczych nie musi być specjalnie wytwarzana, lecz można do tego celu wykorzystywać energię odpadową, to znaczy taką, której poziom termiczny jest na tyle niski, że powszechnie jest ona uważana jako nieużyteczna w typowych rozwiązaniach energetycznych.
– Wykorzystanie energii odpadowej w ziębiarkach sprężarkowych
– Wykorzystanie energii odpadowej w ziębiarkach absorpcyjnych
– Analiza wykorzystania egzergii ciepła odpadowego w ziębiarce absorpcyjnej w porównaniu z ziębiarką sprężar-kową przy wykorzystaniu pojęcia kumulowanej sprawności egzergetycznej pozyskiwania paliw i energii.
– Racjonalne wykorzystanie energii napędowej (ciepła odpadowego) poprzez analizę strat egzergii obiegu na przykładzie absorpcyjnych urządzeń ziębniczych

CHŁODNICTWO – URZĄDZENIA

GLOBAL LINE – nowe oblicze firmy DETROIT REFRIGERATION

PREZENTACJE FIRM

Przewody SPIRO i FLEX


Spis treści nr 12/2003

AKTUALNOŚCI

Firma z okładki LG
Con-Coil – czyste skraplacze lamelowe
Zmiany w Fundacji PROZON
Messe Schweiz
Klimatyzacja, wentylacja, kurtyny powietrzne

TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA

II Ogólnopolska Konferencja Techniczna
Carrier Polska – 2004
WENT-KLUB 2003
CIAT i PANOL wspólnie

KLIMATYZACJA – URZĄDZENIA

Nowoczesny odzysk pieniędzy
Szczelniejsze, doskonalsze ... jedyne spełniające 4 klasę szczelności wg EN
Nowe przepustnice SMAY Piotr DĄBROWSKI

CHŁODNICTWO – URZĄDZENIA


Tendencje w budowie chłodnic powietrza

Joachim KOZIOŁ, Grzegorz TOCZEK

PRZEGLĄD

Chłodnice i parowacze

KLIMATYZACJA INSTALACJE


Zasilanie wentylokonwektorów stałymi i zmiennymi strumieniami wody grzewczej i chłodniczej (cz. II)

Edward PRZYDRÓŻNY, Franciszek RUSZEL

Komfort cieplny pomieszczeń przy stosowaniu klimatyzacji komfortu

Jerzy SOWA
Jakość środowiska w pomieszczeniach, w tym komfort cieplny i akustyczny oraz jakość powietrza, ma bardzo duży wpływ na samopoczucie i wydajność pracy. Wiodącą rolę w kształtowaniu jakości środowiska powietrznego odgrywają systemy wentylacji odpowiedzialne za wymianę powietrza w pomieszczeniu (usuwanie z pomieszczenia zanieczyszczeń) oraz systemy odpowiedzialne za mikroklimat pomieszczeń, od systemów ogrzewania poczynając a na zaawansowanych systemach klimatyzacji kończąc. Jednakże często zdarza się, że w pomieszczeniach klimatyzowanych użytkownicy nie czują się komfortowo. Jest to świadectwem tego, że w trakcie projektowania, wykonawstwa lub eksploatacji tych zaawansowanych systemów technicznych dochodzi do szeregu nieprawidłowości.
Nowe rozwiązania techniczne (urządzenia, systemy, sposoby regulacji), a także stały przyrost wiedzy na temat odczuwania parametrów środowiska wewnętrznego przez użytkowników, wymaga stałego pogłębiania wiedzy przez profesjonalistów związanych z wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem.
– Projektowanie systemów klimatyzacji komfortu
– Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego
– Prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu wywołanego przez różne czynniki środowiska wewnętrznego

Koncepcja rozdziału powietrza w pomieszczeniu a komfort cieplny.
Wykorzystanie kolektorów słonecznych w systemie klimatyzacji

Dariusz KWIECIEŃ
Do chłodzenia powietrza klimatyzacyjnego może być efektywnie wykorzystana energia słoneczna. Uzdatnianie powietrza w systemie klimatyzacyjnym możliwe jest dzięki osuszaniu powietrza w osuszaczu sorpcyjnym i chłodzeniu wyparnym w komorach zraszania pracujących na wodzie obiegowej. Do wymaganej regeneracji środka absorbującego wilgoć wykorzystuje się powietrze, wcześniej podgrzane w kolektorach słonecznych. Dla zapewnienia znaczących oszczędności energii chłodniczej, niezbędna powierzchnia kolektorów słonecznych współpracujących z systemem klimatyzacji nie przekracza 10 m2 na każde 1000 m3/h powietrza klimatyzacyjnego.

WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI

Z głową do Unii
wywiad z dr inż. Bolesławem Gazińskim właścicielem firmy SYSTHERM

CHŁODNICTWO INSTALACJE


Światowe osiągnięcia i trendy rozwojowe w budowie i eksploatacji urządzeń chłodniczych obsługujących supermarkety (cz. II)

Aleksander PALIWODA

Komentarze

Dr. Jorge Hernandez

Dear Sirs, I appreciate your help. I am looking for the e-mail of Dr. A. Paliwoda. Do you know how I can get it? I really thank you for your help. Dr. Jorge Hernandez National Univesity of Mexico

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.