Przedstawiamy wzór etykiety na urządzenia zawierające F-gazy, sporządzony przez Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON na podstawie unijnych rozporządzeń w tej sprawie.

Jak Państwo wiecie, wciąż nie ma polskiej ustawy o F-gazach i stosownych rozporządzeń wykonawczych polskich ministrów, w których uregulowane byłyby szczegóły dot. m.in. oznakowania urządzeń zawierających HFC. Dlatego należy w tym zakresie stosować przepisy Rozporządzenia PEiR nr 842/2006 oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1494/2007.

Przepisy unijne dość ogólnie stanowią, że urządzenia zawierające czynnik HFC muszą być „wyposażone” w etykietę zawierającą następujące informacje:

  • sformułowanie „Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto”;
  • skrócone nazwy chemiczne czynników, które dane urządzenie zawiera lub ma zawierać, podane zgodnie z przyjętymi w branży normami nazewnictwa;
  • ilość czynnika HFC znajdującego się w urządzeniu/produkcie, wyrażoną w kilogramach;
  • oraz – wyłącznie w stosownych przypadkach – sformułowanie „zamknięte hermetycznie”.

Ilość ma być wyrażona w kilogramach, ale nie określono dokładności. Wydaje się jednak dobrą praktyką, aby – szczególnie dla urządzeń o najmniejszej pojemności czynnika chłodniczego – wpisywać ilość z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a co najmniej z dokładnością do połowy kilograma.

Jak ma wyglądać etykieta f-gazowa i gdzie ją umieszczać?

Bardzo szczegółowy opis, łącznie z określeniem wielkości czcionki, zawarty jest w art. 3 i 4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1494/2007 i w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia F-gazowego. W skrócie, najważniejsze jest to, że etykieta ma być tak wykonana, aby w normalnych warunkach funkcjonowania przetrwała na urządzeniu w czytelnej formie przez cały okres eksploatacji. Powinna być umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu zaworów serwisowych.

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON przedstawiła przykład – jak mogłoby wyglądać oznakowanie urządzenia zawierającego F-gazy. W przykładowej etykiecie użyto 4 najczęściej stosowanych czynników HFC, tj. R134a, R404A, R407C i R410A.

Poniżej znajduje się uaktualniony przez Fundację PROZON wzór oznakowania urządzeń pracujących w oparciu o R22 (HCFC-22). Zgodnie z artykułem 11 ust. 6 Rozporządzenia PEiR nr 1005/2009, takie oznakowanie powinno zostać umieszczone na urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących w oparciu o HCFC – jeśli ubytki uzupełniono czynnikiem chłodniczym zregenerowanym lub poddanym recyklingowi. W rzeczywistości dotyczy to więc wszystkich urządzeń zawierających R22, w których emisje były uzupełniane czynnikiem R22 począwszy od stycznia 2010 r.

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z prawem – niezregenerowany czynnik R22, który został poddany tylko recyklingowi (prowizorycznemu oczyszczeniu) można stosować do serwisu wyłącznie urządzeń należących do tego samego operatora, z którego instalacji czynnik ten został odzyskany. W przeciwnym wypadku, odzyskany czynnik nie przeznaczony do regeneracji musi być traktowany jako odpad niebezpieczny.

Źródło: Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON