Koalicja 36 organizacji gospodarczych i społecznych przyjęła wspólne stanowisko w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oraz zwróciła uwagę na brak przejrzystości w systemie stanowienia prawa dotyczącego OZE.

Wysokie koszty i malejąca liczba beneficjantów efektem prac legislacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii
Odwołując się do najnowszej koncepcji projektu ustawy o OZE z września br. koalicja organizacji stwierdza, że jest to krok wstecz we wdrożeniu prawa UE w Polsce w stosunku do projektu ustawy Ministerstwa Gospodarki z października 2012 roku oraz zaprzepaszczenie 3 lat pracy. Zaproponowany we wrześniu br. system wsparcia oparty na aukcjach na energię z OZE podniesie znacznie ryzyko inwestycyjne i ograniczy konkurencję, co skutkować będzie także znaczącym podwyższeniem kosztów realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok i wzrostem ryzyka niezrealizowania celu.3,

Organizacje odnoszą się krytycznie zarówno do próby ograniczenia szans rozwoju dla bardziej zrównoważonych środowiskowo technologii OZE i mniejszych podmiotów na rynku OZE oraz marginalizowania energetyki prosumenckiej, jak i do kolejnej próby wydłużenia okresu wysokiego wsparcia dla technologii współspalania biomasy z węglem. W przypadku uchwalenia ustawy o OZE w wersji wrześniowej spodziewać się można pogłębianie w Polsce trendu dominacji korporacji energetycznych kosztem pozostałych uczestników rynku – p. tabela.

Tabela

Próba pozbawienia uzgodnionego wcześniej wsparcia dla mikroinstalacji OZE oraz zmniejszanie szans rozwoju małych instalacji jest poważnym ciosem w budowanie zaufania obywateli do państwa. Sygnatariusze stanowiska podkreślają, że ważą się losy nie tyle systemu wsparcia, ale też przyszłego modelu energetyki odnawialnej w Polsce i ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla rynku OZE, rynku pracy, przemysłu i rozwoju regionalnego. Wzywają m.in. do zwiększenia społecznej kontroli nad pracami nad ustawą i przejrzystego włączenia w prace legislacyjne ekspertów, powrotu do koncepcji ustawy z października 2012 roku oraz przyjęcia przez rząd oficjalnego harmonogramu prac gwarantującego skierowanie w br. do Sejmu ustawy, która zapewni zrównoważony rozwój OZE.


Więcej – pełna treść stanowiska : www.zpfeo.org.pl, www.portpc.pl , www.spiug.pl
Kontakt: energetykaobywatelska@gmail.com