110
115
109
74
107

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH


Wydawca: INSTAL
Rok wydania: 2001
Stron: 20
Cena: 25,00 zł (+koszty wysyłki)
NAKŁAD WYCZERPANY

PRZEDMOWA
Przekazujemy naszym odbiorcom już trzeci zeszyt serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Jest to jednocześnie pierwszy zeszyt dotyczący Warunków technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie instalacji.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) nie są przepisami Techniczno-Budowlanymi i w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U .nr 106/00 poz 1126 z późniejszymi zmianami).
Przepisy Techniczno-Budowlane wydają odpowiedni Ministrowie stosownie do swojej właściwości w formie rozporządzeń i stanowią one część obowiązującego prawa.
Ustawodawca zaliczył do nich:
- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
- Warunki Techniczne użytkowania obiektów budowlanych
Ustawodawca nie zaliczył jednak WTWiO robót budowlano-montażowych do grupy przepisów wykonawczych prawa budowlanego.
W krajach Unii Europejskiej podjęto działania w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego aby zakres merytoryczny odpowiadający WTWiO robót budowlano-montażowych przedstawić w postaci norm europejskich.
Prace te jednak są mało zaawansowane a dopóki odpowiednie dokumenty nie zyskają rangi zatwierdzonych norm europejskich ich wdrożenie w Polsce zgodnie z regułami normalizacji nie może być rozpoczęte.
W tej sytuacji z inicjatywy i na zlecenie Departamentu Architektury, Budownictwa, Geodezji i kartografii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL dokonuje nowelizacji wydanych w roku 1988 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wobec znacznego rozwoju systemów instalacyjnych, stosowanych w nich urządzeń i wyrobów, zmianie ulega forma wydania. Poszczególnym rodzajom robót instalacyjnych (sieci ciepłownicze, instalacje ogrzewcze, instalacje wodociągowe itd..) poświęcone są odrębne zeszyty. Będziemy wydawać kolejno powstające zeszyty w serii Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL.
Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. nr 119 poz. 773) wprowadza przepis, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Tak więc Warunki Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych są niezbędne przy określaniu przedmiotu zamówienia w umowach o roboty budowlane zawieranych przez inwestora z wykonawcami.
Jakkolwiek publikowane w ramach niniejszej serii "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót instalacyjnych", mają wyłącznie charakter paranormatywny (są substytutem norm technicznych), to ich powołanie przy sporządzaniu specyfikacji technicznej nada im moc wiążącą w odniesieniu do stron umowy o wykonanie robót budowlanych.
Należy podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa opatrzyło poszczególne zeszyty WTWiO robót budowlano-montażowych z zakresu instalacji klauzulą "Zalecane do stosowania".
Intencją współwydawców serii wydawniczej tj. Centralnego Ośrodka INSTAL i Ośrodka Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", jest stworzenie biblioteki dokumentów wypełniających także pole nieuregulowane przepisami prawnymi i normami technicznymi a nadążających za szybko postępującymi zmianami w systemach budowy instalacji.

Olgierd Romanowski
Kierownik COBRTI
INSTAL

SPIS TREŚCI
1. Zakres stosowania 5
2. Powołane rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych 5
3. Definicje 6
4. Materiały 7
4.1. Stosowane materiały 7
4.2. Wymiary rur i kształtek 7
4.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 8
5. Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania sieci wodociągowych 8
5.1. Podział przewodów 8
5.2. Ciśnienie 8
5.3. Usytuowanie 8
5.4. Wykopy 11
5.5. Przewody i armatura sieci wodociągowej 13
5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 17
6. Kontrola i badania przy odbiorze 17
6.1. Kontrola wykonania 17
6.2. Badania przy odbiorze 19
Załącznik 1
Załącznik 2

Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.