Wzmożona aktywność fizyczna i obecność znacznej liczby ćwiczących w pomieszczeniu siłowni, czy fitness wpływa niekorzystnie na jakość powietrza. Temperatura powietrza wzrasta, a wskutek intensywnych ćwiczeń fizycznych pojawiają się duże zyski wilgoci. Jedynym źródłem zanieczyszczeń jest organizm ludzki, który intensywnie pracuje podczas ćwiczeń. Wentylacja w siłowni i klubie fitness ma jeden zasadniczym cel - zapewnienie odpowiedniego komfortu dla przebywających tam osób. Instalacja wentylacyjna doprowadza wymaganą ilość świeżego powietrza dostosowanego do ilości ćwiczących osób i do rodzaju wykonywanych ćwiczeń fizycznych, odprowadza zanieczyszczenia z pomieszczenia na skutek uprawiania sportu oraz utrzymuje odpowiednią temperaturę i wilgotność.

Wentylacja  w siłowni i klubie fitness

Ilość ciepła i wilgoci wydzielana przez organizm ludzki podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu jest następująca:

Temperatura powietrza     Jednostkowy strumień ciepła oddany do otoczenia      Jednostkowy strumień pary wodnej oddawany do otoczenia przez człowieka
18oC 201W 311 g/h
20oC 180W 341 g/h
22oC 163W 368 g/h

 

Wymagania wentylacyjne na siłowni

Pomieszczenia siłowni i fitness muszą spełniać odpowiednie wymagania sanitarne. Każde pomieszczenie tego typu obowiązkowo musi być wentylowane z zachowaniem odpowiedniego strumienia świeżego powietrza dla każdej osoby.

Powietrze w pomieszczeniu powinno spełniać określone warunki jakościowe, spośród których przede wszystkim powinna być zapewniona odpowiednia temperatura, wilgotność, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi oraz stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Zalecana temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach fitness:

Rodzaj pomieszczenia      Temperatura powietrza w pomieszczeniu     Wilgotność względna powietrza 
aerobik 18-22 oC  
joga, relaksacja 24-29 oC 30-65 %
gimnastyka 16-22 oC 30-65 %
szatnie, łazienki 24 oC  
recepcja, poczekalnia 20-26 oC  

 

W pomieszczeniach, gdzie jest wykonywany większy wysiłek fizyczny zalecana jest niższa temperatura powietrza niż w pomieszczeniach do uprawiania jogi, czy w pokojach relaksacyjnych.


Aktualnie brakuje stosownych przepisów, które określałyby wymagania co do jakości powietrza w obiektach sportowych. 2 stycznia 2012r. zostało uchylone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej i od tego czasu nie wprowadzono nowego. Można sugerować się zawartymi tam zaleceniami.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem:

§ 24. 1. Pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych wyposaża się w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, o wydajności zapewniającej przepływ powietrza zewnętrznego w ilości co najmniej 50 m3/godz. na jedną osobę, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie.  

2. W siłowniach ilość powietrza, o której mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 100 m3/godz. na jedną osobę.  

3. W pomieszczeniu solarium, masaży mokrych oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i łaźnie parowe instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, podciśnieniową. 

 

Przykładowo dla pomieszczenia fitness dla ćwiczących 10 osób strumień powietrza wentylacyjnego wynosi:
V= 10 osób * 50m3/(h*osobę) = 500m3/h

Natomiast dla pomieszczenia siłowni dla ćwiczących 5 osób strumień powietrza wentylacyjnego wynosi:
V= 5 osób * 100m3/(h*osobę) = 500m3/h

 

Wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówią, że:

§ 151. 1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3 /h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.

Stosując się do powyższego Rozporządzenia dla pomieszczenia fitness przeznaczonego dla minimum 10 osób i dla siłowni dla minimum 5 osób odzysk ciepła z powietrza wywiewanego jest obligatoryjny. Zatem właściwie każdy obiekt tego typu musi być wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Powietrze powinno być kierowane bezpośrednio do strefy przebywania ludzi. W przypadku pomieszczeń siłowni i fitness najczęściej stosowana organizacja wymiany powietrza jest typu góra – góra poprzez nawiewniki umieszczone pod sufitem. Nie należy zapominać, że pomieszczenia pomocnicze takie, jak szatnie również powinny być wentylowane. Zaleca się, aby krotność wymian w pomieszczeniach tego typu była na poziomie 4-6 wymian/godzinę.

 

Podsumowanie

Należy zdawać sobie sprawę, że źle dobrana instalacja wentylacyjna stwarza wiele problemów. Niepoprawnie działająca wentylacja powoduje przede wszystkim niedobór tlenu, który może spowodować złe samopoczucie u ćwiczących ludzi. Źle wykonana instalacja wentylacyjna może być przyczyną skarg klientów ze względu na uciążliwość dotyczącą dyskomfortu z powodu intensywnego zapachu.

 

Opracowanie: Redakcja
Autor: SE


Komentarze

  • rozporządzenie

    Rozporządzenie na które powołuje się auto już jest nieobowiązujące od 2008 roku.