Od wielu lat urządzenia marki KLIMOR znajdują zastosowanie w specjalistycznych segmentach rynku, w tym służbie zdrowia i technologiach czystych, spełniając jednocześnie najnowsze normy i zalecenia. Zapraszamy do lektury artykułu Wiesława Łukaszewicza, kierownika produktu w firmie KLIMOR.

Urządzenia KLIMOR do pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości a nowe wytyczne w zakresie projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

KLIMOR jest firmą należącą do Grupy KLIMA-THERM, która od 1967 roku dostarcza klientom profesjonalne rozwiązania z dziedziny klimatyzacji i wentylacji. W swoich rozwiązaniach firma podąża za najnowszymi trendami. Urządzenia firmy KLIMOR w wykonaniu higienicznym spełniają szereg rygorystycznych wymagań, zgodnych z normami i rozporządzeniami, dzięki temu charakteryzują się niezawodnością i długotrwałą funkcjonalnością. Przez ostatnie 25 lat firma wyposażyła w nawiewniki około 1500 sal operacyjnych i pomieszczeń czystych. Można śmiało użyć stwierdzenia, że w każdym z 1000 szpitali w Polsce pracują urządzenia marki KLIMOR w tym:

 • Centrale klimatyzacyjno- wentylacyjne w wykonaniu higienicznym MCK-H
 • Szafy klimatyzacyjne MCK- SKH
 • Moduły recyrkulacyjne MCK- MRH
 • Nawiewniki laminarne NSL
 • Nawiewniki z filtrami wysokoskutecznymi – HFD
 • Kratki wywiewne higieniczne GWB-G5

Zadaniem wspomnianych urządzeń jest pełne uzdatnienie powietrza napływającego do pomieszczeń wysokoaseptycznych pod względem higrotermicznym i czystości pyłowej. Rygorystyczne wymagania w tym zakresie są zawarte między innymi w normach DIN 1946-4, PN-EN ISO 14644.

Urządzenia sygnowane marką KLIMOR posiadają certyfikaty renomowanych Towarzystw Klasyfikacyjnych. Jakość jest weryfikowana w trakcie pomiarów odbiorowych oraz eksploatacyjnych. Wymagania w tym zakresie zawarte są w normie: PN-EN ISO 14644-2. Metodykę badań opisano w normie PN-EN ISO 14644-3. Głównym, a zarazem badaniem, bez którego nie powinna pracować żadna instalacja z filtrami HEPA, jest sprawdzanie szczelności osadzenia filtrów w nawiewniku oraz ich integralność. Tego typu badania przeprowadza się na obiekcie. Inwestor ma wówczas pewność, że w całym procesie produkcji i montażu nie wystąpiły nieprawidłowości, a parametry szczelności i skuteczności filtracji deklarowane przez producenta są spełnione. Urządzenia marki KLIMOR były wielokrotnie walidowane przez niezależne firmy. 

Brak materiału pomocniczego w postaci aktualnych krajowych wytycznych powoduje konieczność korzystania przez zainteresowanych z informacji rozproszonych w wielu miejscach w tym: aktach prawnych, normach polskich i zagranicznych, publikacjach w prasie fachowej. Ta sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie w momencie wejścia w życie nowych wytycznych. Będą one swoistym drogowskazem dla osób zajmujących się systemami wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia. Nowe wytyczne poruszają zagadnienia związane z projektowaniem, wykonaniem, odbiorami i eksploatacją.

 

 1. Z uwagi na przeznaczenie [w tym rodzaj przeprowadzanych operacji] wprowadzono 4 podstawowe klasy pomieszczeń S1,S2,S3,S4. W tym 3 podklasy S1a, S1b,S1c.
 2. W zależności od zakwalifikowania pomieszczenia do konkretnej klasy, do nawiewu powietrza możemy zastosować: 
  - nawiewnik laminarny o powierzchni ≥ 9m2 [S1a np. NSL 5/5],
  - nawiewnik laminarny o powierzchni od 3,6 m2 do 9m2  [S1b],
  - w pozostałych przypadkach zasugerowano stosowanie wentylacji mieszającej,
  - wszystkie nawiewniki muszą być wyposażone w filtry wysokoskuteczne, co najmniej H13. W niektórych rodzajach pomieszczeń dopuszcza się stosowanie filtrów E11.
 3. Wprowadzono wymagania dotyczące klasyfikacji czystości pyłowej  i mikrobiologicznej:
  - czystość pyłowa: obszar ściśle chroniony klasa ISO 5; obszar chroniony klasa ISO 7,
  - zaostrzono w stosunku do wytycznych z 1984 roku wymagania względem czystości mikrobiologicznej.
 4. Podano zakres badań odbiorowych oraz wykonywanych w trakcie eksploatacji
  - szczelność zamocowania i integralność filtrów wysokoskutecznych,
  - pomiar spadku ciśnienia na filtrach,
  - pomiar prędkości opadania strugi pod stropem laminarnym,
  - pomiar poziomu ciśnienia akustycznego spowodowanego pracą systemu wentylacji i klimatyzacji przy pełnym wyposażeniu sali operacyjnej,
  - pomiar klasy czystości pyłowej w sali operacyjnej,
  - test regeneracji (czas powrotu  do stanu wymaganej czystości pyłowej powietrza w sali operacyjnej),
  - kaskada ciśnień.

 

Z informacji od Autorów nowe wytyczne uzyskały pozytywną opinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa i będą rekomendowane do stosowania w praktyce. Można przyjąć, że nowe „Wytyczne” stały się już faktem.

 

Autor:

Wiesław Łukaszewicz
Kierownik Produktu w firmie KLIMOR


Literatura:
[1] Charkowska A, Różycki A, Lenarski R, Sobierajska A: Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia cz.1.Ch&K.  8/2017 str. 42
[2] Charkowska A, Różycki A, Lenarski R, Sobierajska A: Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia cz.2.Ch&K.  9/2017 str. 65