W dniu wczorajszym, tj 13 stycznia 2015, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy zostały zaproponowane ze względu na poważny problem wysokiego zużycia i emisji gazów cieplarnianych.

SZWO i F-gazy - przyjęcie projektu ustawy

Przepisy projektowanej ustawy mają na celu także wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenia nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, 12 rozporządzeń będących przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych, a także transpozycję art. 6 ust. 3 dyrektywy nr 40/2006  dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG.

Ustawa stosowana jest bezpośrednio w państwach Unii Europejskiej. Jednak wewnątrz przepisów krajowych można uregulować pewne indywidualne kwestie. Główne działanie w obrębie poszczególnych państw to ustalenie, który organ będzie odpowiedzialny do wykonania przepisów wspólnotowych, sankcji za nieprzestrzeganie przepisów oraz określenie systemu gromadzenia i przekazywania przez określone podmioty danych niezbędnych do prowadzenia polityki umożliwiającej stosowanie tych przepisów na poziomie krajowym.

Projekt zaakceptowanej ustawy proponuje:

1. obowiązek zapewniania przez organy okresowo sprawdzające pod względem wycieków urządzeń i systemów zawierających substancje warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy).
2. opracowanie systemu, który umożliwi przekazywanie wszystkich informacji o F-gazach oraz SZWO i urządzeniach zawierających te substancje.
3. obowiązek posiadania odpowiednich certyfikatów oraz kwalifikacji przez osoby wykonujące instalacje, serwisowanie i demontaż urządzeń zawierających F-gazy, SZWO.
4. opracowanie systemu, który będzie monitorować i kontrolować przepisy Unii oraz przepisy ustaw dotyczących F-gazów i SZWO.
5. system konsekwencji i kar, w tym tych zgodnych z dyrektywą PE i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne przepisów karnych za naruszenie obowiązków wynikających z prawa UE oraz ustawy.

Do tej pory regulacje prawne zostały wprowadzone we wszystkich państwach należących do UE z wyjątkiem naszego kraju. Kraje skandynawskie stosujące fluorowane gazy cieplarniane posiadają przepisy jeszcze bardziej zaostrzone, natomiast w niektórych krajach takich, jak Czechy czy Węgry, wprowadzono dodatkowe opłaty za wprowadzanie i upowszechnianie F-gazów na terytorium kraju. W innych państwach należących do OECD (np. USA, Kanada, Japonia) ograniczenia w zakresie F-gazów i SZWO nie są tak restrykcyjne jak w państwach członkowskich UE.


Źródło: Prawo i ochrona środowiska - Zielone Prawo