Stowarzyszenie "Kominy Polskie" zostało powołane na członka Komitetu Technicznego nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i weźmie czynny udział w pracach nad polskimi normami odnoszącymi się m.in. do zagadnień systemów kominowych, wentylacyjnych i grzewczych.

Stowarzyszenie
Polski Komitet Normalizacyjny działa w oparciu o art. 9 ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2009 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm). Do zadań instytucji należy "organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej zgodnie z potrzebami kraju, w tym: określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji, organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, w szczególności przez ankietę powszechną projektów norm; ankieta powszechna jest realizowana przez podawanie do publicznej wiadomości tytułów, terminów zakończenia ankiety oraz miejsca i sposobu udostępniania zainteresowanym treści projektów, zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji, inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych, opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją" (za: www.pkn.pl).

Źródło: Stowarzyszenie Kominy Polskie