110
115
74
109
107

PRZEMYSŁOWA WODA CHŁODZĄCA

PRZEMYSŁOWA WODA CHŁODZĄCA


Tytuł: Przemysłowa woda chłodząca
Artykuł: Joachim Kozioł, Adam Stechman
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania: Gliwice 2006
Stron: 208

"Przemysłowa woda chłodząca" jest monografią wydaną przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w maju 2006 r. Autorami publikacji są znani w środowisku mechaników chłodników prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł i mgr inż. Adam Stechman.
Monografia jest przeznaczona dla pracowników biur projektowych i zakładów przemysłowych, zajmujących się zagadnieniami wodnego chłodzenia urządzeń przemysłowych oraz problemami chłodzenia wody. Może ona być pomocna studentom kierunków: energetycznego, inżynierii środowiska, ochrony środowiska oraz mechaniki i budowy maszyn, zarówno w trakcie studiów jak również w pracy zawodowej.
W monografii przeczytać można o podstawowych zastosowaniach wody chłodzącej stosowanej w procesach przemysłowych oraz sposobów chłodzenia urządzeń w tym chłodzenia przeponowego i bezprzeponowego oraz wodą zimną, gorącą, a także przez proces odparowania. Autorzy przedstawili w publikacji wpływ wodnego chłodzenia urządzeń na ich eksploatację a także warunki działania urządzeń przy obniżeniu temperatury przegród konstrukcyjnych i poprawy wytrzymałości materiałów.
W publikacji zawarto informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych wody oraz wymaganiach stawianym właściwościom wody chłodzącej. Przedstawiono sposoby uzdatniania wody surowej i kondycjonowanie wody chłodzącej.
Autorzy przedstawili występujące przy chłodzeniu wody analizy procesów termodynamicznych i przepływowych oraz omówili urządzenia chłodnicze takie jak chłodnie, baseny rozpryskowe, chłodnie strumienicowe i agregaty do chłodzenia wody. Zaprezentowali także systemy wody chłodzącej stosowane w zakładach przemysłowych łącznie z przykładem optymalizacji takiego układu.
Obok zagadnień teoretycznych praca zawiera liczne zalecenia praktyczne, wynikające z wieloletniej praktyki autorów w rozwiązywaniu podobnych zagadnień.

Spis treści:
SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEN 9
PRZEDMOWA 13
Literatura 14
1. ZAPOTRZEBOWANIE CHŁODZĄCEJ WODY PRZEMYSŁOWEJ 15
1.1. OGÓLNA STRUKTURA ZUŻYCIA WODY 15
1.2. CZYNNIKI STRATEGICZNE WPŁYWAJĄCE NA ZUŻYCIE WODY PRZEMYSŁOWEJ 15
1.2.1. Poziom gospodarki 15
1.2.2. Cena wody 18
1.2.3. Warunki legislacyjne 18
1.3. PRZYKŁ.ADOWE ZASTOSOWANIA WODY PRZEMYSŁOWEJ 18
1.3.1. Energetyka zawodowa 18
1.3.2. Hutnictwo 20
1.3.3. Przemysł chemiczny 21
1.3.4. Reaktory biochemiczne 23
1.3.5. Górnictwo węgla kamiennego 23
Literatura do rozdziału l 24
2. WODNE CHŁODZENIE URZĄDZEN PRZEMYSŁOWYCH 25
2.1. CHŁODZENIE PRZEPONOWE 25
2.1.1. Chłodzenie wodą zimną i gorącą , 26
2.1.2. Chłodzenie przez odparowanie 32
2.2. CHŁODZENIE BEZPRZEPONOWE 35
2.2.1. Chłodzenie ociekowe 35
2.2.2. Chłodzenie zanurzeniowe 36
2.2.3. Chłodzenie natryskowe 36
Literatura do rozdziału 2 36
3. WYBRANE EFEKTY EKSPLOATACYJNE WODNEGO CHŁODZENIA
URZĄDZEN PRZEMYSŁOWYCH 37
3.1. POPRAWA SPRAWNOŚCI OBIEGU SIWWNI CIEPLNEJ 37
3.2. OSZCZĘDNOŚĆ EN ERGU NAPĘDOWEJ SPRĘŻAREK GAZU 39
3.2.1. Chłodzenie gazu przed sprężarką 39
3.2.2. Międzystopniowe chłodzenie sprężanego gazu 40
3.3. POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁ.ÓW KONSTRUKCYJNYCH 41
3.3.1. Wpływ chłodzenia wodnego na temperaturę przegród konstrukcyjnych 41
3.3.2. Wpływ temperatury na wytrzymałość mechaniczną materiałów
konstrukcyjnych 41
3.3.3. Wpływ temperatury na trwałość przegrody chłodzonej 42
Literatura do rozdziału 3 43
4. WŁAŚCIWOŚCI WODY JAKO CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO 44
4.1. WODY NATURALNE POBIERANE DO CELÓW CHWDZENIA 44
4.2. FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY 45
4.3. CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY 46
4.3.1. Odczyn wody 46
4.3.2. Twardość wody 47
4.3.3. Zasadowość wody 48
4.3.4. Zawartość związków organicznych 48
4.3.5. Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych, sucha pozostałość 49
4.3.6. Korozyjność wody 49
4.3.7. Przewodnictwo elektrolityczne 52
4.3.8. Zawartość jonów i gazów 52
4.4. ANAUZA WODY 54
Literatura do rozdziału 4 54
5. WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI WODY CHŁODZĄCEJ I SPOSOBY
UZDATNIANIA WODY 56
5.1. WYMAGANIA STAWIANE PRZEMYSŁOWEJ WODZIE CHŁODZĄCEJ 56
5.1.1. Straty wody chłodzącej 56
5.1.2. Osady występujące w obiegach chłodzących 59
5.1.3. Zanieczyszczenia biologiczne obiegu chłodzącego 62
5.1.4. Wpływ osadów na pracę obiegu chłodzącego 63
5.1.5. Wymagane właściwości wody chłodzącej 64
5.2. SPOSOBY UZDATNIANIA WODY SUROWEJ I KONDYCJONOWANIA WODY CHLODZĄCEJ 65
5.2.1. Usuwanie zanieczyszczeń stałych z wody surowej 65
5.2.2. Dekarbonizacja wody surowej 70
5.2.3. Kondycjonowanie wody chłodzącej 71
Literatura do rozdziału 5 79
6. URZĄDZENIA CHŁODZĄCE WODĘ 80
6.1. CHŁODNIE 80
6.1.1. Rodzaje chłodni mokrych 83
6.1.2. Rodzaje chłodni suchych 89
6.1.3. Rodzaje chłodni hybrydowych 91
6.1.4. Urządzenia technologiczne chłodni mokrych 92
6.1.5. Wentylatory 106
6.2. BASENY ROZPRYSKOWE 119
6.2.1. Wytyczne projektowe 120
6.2.2. Zastosowanie basenów rozpryskowych 122
6.3. CHŁODNIE STRUM1ENICOWE 123
6.3.1. Strumienice 124
6.3.2. Parownik 131
6.3.3. Skraplacze 133
6.3.4. Układy wielostopniowe i stopniowane 134
6.4. AGREGATY DO OZIĘBIANIA WODY 136
6.4.1. Nośniki zimna 136
6.4.2. Agregaty sprężarkowe do oziębiania wody 137
6.4.3. Agregaty absorpcyjne do oziębiania wody 141
Literatura do rozdziału 6 146
7. OBLICZENIA CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE CHŁODNI MOKREJ 148
7.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 148
7.1.1. Obciążenie hydrauliczne chłodni 148
7.1.2. Obciążenie cieplne chłodni 149
7.1.3. Temperatura wody ochłodzonej 149
7.1.4. Strefa chłodzenia 149
7.1.5. Poziom chłodzenia 149
7.1.6. Parametry klimatyczne 150
7.2. METODY OBLICZEŃ CHŁODNI MOKRYCH 159
7.2.1. Modele obliczeń termodynamicznych chłodni przeciwprądowych 159
7.2.2. Modele obliczeń przepływowych chłodni kominowych przeciwprądowych 178
Literatura do rozdziału 7 187
8. SYSTEMY CHLODZĄCE W ZAKLADACH PRZEMYSLOWYCH 191
8.1. RODZAJE SYSTEMÓW CHŁODZĄCYCH 192
8.1.1. Systemy chłodzące przepływowe 194
8.1.2. Systemy chłodzące obiegowe 195
8.2. PORÓWNANIE SYSTEMÓW CHŁODZĄCYCH 197
Literatura do rozdziału 8 200
9. PRZYKLADOWA OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW CHŁODZENIA WODY
W ZAKLADZIE PRZEMYSLOWYM 201
9.1. WSTĘP - PRZEDMIOT OPTYMALIZACJI 201
9.2. FUNKCJA CELU. ZAKRES OPTYMALIZACJI 202
9.3. METODA OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH 202
9.3.1. Ocena zmienności parametrów powietrza atmosferycznego 202
9.3.2. Charakterystyki eksploatacyjne urządzeń 204
9.3.3. Zastosowanie metody Monte Carlo 205
9.3.4. Kolejność postępowania 205
9.4. WYNIKI PRZYKŁADOWYCH OBLICZEŃ OPTYMALIZACYJNYCH 206
Literatura do rozdziału 9 207
STRESZCZENIE 208
Publikacja do nabycia w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej

Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.