Firma konsultingowa PMR przekazała najnowsze prognozy dla sektora budowlanego na rok 2016. W analizie zbadano takie czynniki jak przeciętne wynagrodzenie, całkowita produkcja budowlana oraz liczbę zatrudnionych w tym sektorze. Przedstawione poniżej prognozy ukazane zostały w ujęciu nominalnym w zakresie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Prognozy PMR dla sektora budowlanego w 2016 r. w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wskaźnik produkcji budowlanej

W tym zakresie do 2016 roku zaobserwujemy wzrost produkcji budowlanej we wszystkich krajach z wyjątkiem Polski. Pomimo znacznego ożywienia tego sektora w naszym kraju, wskaźnik nie przekroczy liczby zanotowanej w 2011 roku. Największy wzrost przypadnie takim krajom, jak Rumunia i Bułgaria. Wg danych zgromadzonych przez PMR będzie to kolejno 50% i 40%. W pozostałych krajach zmiany nie będą tak wysokie. Szacuje się, że średnio wskaźnik wzrośnie od 2,5% na Węgrzech do 10% w Czechach.

Poziom wynagrodzenia

Według przeprowadzonych badań to właśnie w Polsce zostanie odnotowany najniższy wzrost wynagrodzenia zatrudnionych w branży budowlanej. Zmienne składki wynagrodzenia będą obniżone poprzez przewidywaną recesję w sektorze, a zarobki zwiększą się o zaledwie 7%. Najwyższy poziom wynagrodzenia odnotujemy natomiast w Bułgarii (o 37%). Powodem tej sytuacji będzie prognozowana ekspansja przemysłu budowlanego i ogólny wzrost płac w tym regionie, który jest wynikiem niedopasowania rynku pracy w tym kraju, a także jej malejąca podaż.

Liczba zatrudnionych

Analitycy PMR prognozują spadek liczby zatrudnionych osób w sektorze budowlanym we wszystkich krajach w porównaniu z rokiem 2011. W Polsce, w związku z recesją w sektorze odnotowany zostanie spadek sięgający 7,5%. W innych krajach również nie należy spodziewać się zmian na lepsze. W państwach, w których oczekiwany wzrost produkcji będzie najwyższy, Bułgarii i Rumunii – również odnotujemy spadek. Czynnikami, które tak kształtują sytuację jest oczekiwany i znaczny wzrost cen w branży budowlanej oraz najszybszy wzrost wydajności pracy w sektorze.

Wnioski

Perspektywy rozwoju sektora budowlanego można podzielić na trzy grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Współczynnik wzrostu najwyższy będzie w Bułgarii i Rumunii. Zaobserwujemy tam najszybsze tempo zmian. Powodem tego zjawiska jest fakt, że kraje te dopiero zaczęły korzystać z możliwości współfinansowanych przez Unię Europejską. Drugą grupę tworzą Czechy, Słowacja i Węgry, w których odnotuje się umiarkowany współczynnik wzrostu w branży budowlanej. Dodatkowo kraje wchodzą w skład sektora z wyższym zagrożeniem ponowną recesją. Ostatnią grupę tworzy Polska, dla której prognozowany okres nie zapowiada się aż tak korzystnie. Mimo tego, nawet tutaj odnotujemy wzrost sektora budowlanego ze względu na pojawianie się inwestycji publicznych, dzięki środkom pochodzącym z UE. Dlatego optymistycznym akcentem dla Polski będzie fakt, że całkowita wielkość produkcji w branży budowlanej przekroczy poziom notowany przed kryzysem w latach 2008-2009.