Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mercor SA podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzieleń Przeciwpożarowych Spółki na rzecz Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (Mercor HD SKA).

Mercor informuje, że walne zgromadzenie akcjonariuszy Mercor S.A. wyraziło zgodę na zbycie działu oddzieleń przeciwpożarowych.
Jest to jeden z wymogów formalnych niezbędnych do finalizacji umowy sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych podmiotom z Grupy ASSA ABLOY, światowego lidera na rynku systemów zabezpieczeń drzwiowych. Obecnie strony oczekują na uzyskanie przez ASSA ABLOY zgody na realizację transakcji ze strony organów ochrony konkurencji w Polsce i na Ukrainie. Strony planują sfinalizować transakcję, poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, do 23 grudnia 2013 roku, jednak Mercor HD SKA ma możliwość przedłużenia terminu na realizację Umowy o kolejne dwa miesiące. W przeciwnym razie Umowa ulegnie rozwiązaniu a do transakcji nie dojdzie. Wartość planowanej transakcji to 221 mln zł, jednak w chwili finalizacji transakcji zostanie, zgodnie z praktyką stosowaną dla tego typu transakcji, skorygowana o ewentualne zmiany w kapitale obrotowym nabywanego przedsiębiorstwa i spółek oraz o zadłużenie netto na moment zawarcia umów przyrzeczonych.

Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki Mercor SA zamierza przeznaczyć na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego (ok. 60 mln zł) oraz wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Intencją Zarządu jest także by istotna część środków (co najmniej 50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji Spółki.