Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, z dnia 21 października 2009 r., w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign), obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych.

Które urządzenia Clima Gold spełniają wymagania dyrektywy EcoDesign?

Nowe wymagania zostały opisane w następujących dokumentach:


1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014, z dnia 7 lipca 2014 r. – w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów, dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8).

Pobierz 
 
2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014, z dnia 11 lipca 2014 r. – uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych, przeznaczonych do budynków mieszkalnych (Dz.U. UE L 337/27).

Pobierz
 
Przedmiot i zakres zastosowania:
Wszystkie systemy wentylacyjne, wprowadzane do obrotu lub dopuszczone do użytku urządzenia wentylacyjne, muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniach.
 
Urządzenia nie objęte wymogami nowego rozporządzenia:
– o poborze mocy do 30W
– przeznaczone wyłącznie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
– należące do systemów bezpieczeństwa ppoż., stosowane w sytuacjach awaryjnych
– pracujące przy wybranych, ściśle określonych warunkach
– wyposażone w pompę ciepła
(więcej: Art. 1 Ust. 2 Rozporządzenia Komisji Nr 1253/2014)
 
Nowe definicje:
SWM – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych
(każde urządzenie o wydajności do 250 m3/h lub 1000 m3/h)
SWNM – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych
(każde urządzenie o wydajności powyżej 1 000 m3/h lub urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, jeżeli producent nie zadeklarował, że produkt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych)
 
Główne wymagania Ekoprojektu dotyczą:
– minimalnego poziomu odzysku ciepła
– maksymalnego dopuszczalnego zużycia energii
– filtracji w systemach wentylacyjnych
 
Wszystkie systemy nawiewno-wywiewne muszą posiadać urządzenia odzysku ciepła (UOC), z realizacją obejścia odzysku ciepła. Zespoły wentylatorowe muszą być wielobiegowe lub z układem bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora.
 
Wymagane minimalne sprawności odzysku ciepła:
od 1 stycznia 2016 r. – 67% (min. 63% z medium pośredniczącym)
od 1 stycznia 2018 r. – 73% (min. 68% z medium pośredniczącym)
 
Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatorów JMWint (SFP int) nie może przekroczyć maksymalnej wartości.
JMWint wyznacza się na podstawie wielkości strumienia powietrza, rodzaju zastosowanego urządzenia odzysku ciepła i wysokości sprawności, zastosowanej klasie filtracji oraz strat ciśnienia w urządzeniu.
 
Systemy wentylacyjne typu SWM muszą posiadać etykietę energetyczną.
Urządzenia, które nie spełniają minimalnych wymagań, nie mogą być wprowadzane do obrotu na rynkach krajów UE.
 
Wszystkie urządzenia produkowane przez Clima Gold, spełniają wymagania dyrektywy EcoDesign.