Poznaj istotne zapisy i wymagania Rozporządzenia Komisji UE Nr 1253/2014 i 1254/2014 i bądź w zgodzie z nowymi przepisami.

Komfovent zgodny z Dyrektywą Ekoprojekt.

Od 1 stycznia 2016 zgodnie kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy1 w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych. Choć Rozporządzenia Komisji UE2 mówią o systemach, przepisy odnoszą się do produktów m.in. central wentylacyjnych.

 

Wszystkie wprowadzane do obrotu lub dopuszczone do użytku urządzenia wentylacyjne muszą spełniać określone wymogi. Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań Dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu.


Wyjątki: przepisy nie odnoszą się m.in. do urządzeń: o poborze mocy do 30W; przeznaczonych wyłącznie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; pracujących wyłącznie dla zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, czy wyposażonych w pompę ciepła (więcej Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE*2).

W skrócie wymagania Ekoprojektu dotyczą

 • minimalnego poziomu odzysku ciepła, 
 • dopuszczalnego zużycia energii. 

 

 

Najważniejsze zmiany w przepisach:

 1. Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych:
  SWM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych,
  SWNM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych. 
 2. Określenie wymaganych sprawności odzysku ciepła:
  od stycznia 2016 r - min. 67%  (min.63% z medium pośredniczącym),
  od stycznia 2018 r - min. 73%  (min.68% z medium pośredniczącym).
 3. Wprowadzenie etykiet energetycznych  dla SWM.
 4. Określenie konkretnych parametrów pracy central - wydajność nominalna podawana przy sprężu 100 Pa.
 5. W praktyce, ze względu na zbyt mały odzysk ciepła, wiele central wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowym nie spełni wymagań Dyrektywy.
 6. Centrale wentylacyjne SWNM, w których przekroczony będzie dopuszczalny poziom współczynnika SFP, nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży. 

 

 

 

Klasyfikacja urządzeń zgodnie z Ekoprojektem


I. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych (SWM):

 • każde urządzenie o wydajność do 250 m3/h,
 • urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, tylko jeśli JEST deklaracja producenta, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do budynków mieszkalnych. 

II. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych (SWNM):

 • każde urządzenie o wydajność powyżej 1 000 m3/h,

 • urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, jeżeli BRAK jest deklaracji producenta, że produkt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych.

 

 

Urządzenia zgodne z Ekoprojektem - na co szczególnie zwrócić uwagę !

Dla SWM obowiązek posiadania etykiety energetycznej.

Dla SWNM obowiązek spełnienia dwóch warunków łącznie:

 • uzyskania wymaganej sprawności odzysku ciepła powyżej 67% oraz 
 • osiągnięcia odpowiedniej wartości współczynnika JMWint  (SFP) układu.


Uwaga! Tylko centrale wentylacyjne spełniające oba warunki łącznie są dopuszczone do sprzedaży w UE.
Sprawdź! Czy twój dostawca jednoznacznie deklaruje w karcie doboru, że urządzenie spełnia oba wymagania Dyrektywy.

 Komfovent przygotowany na zmiany 


Mając na uwadze Dyrektywę i nową klasyfikację central wentylacyjnych, Komfovent podjął następujące zmiany:

 • centrale Kompakt o wydajności w przedziale 250 – 1 000 m3/h zostaną zakwalifikowane jako SWM (mieszkalne) i zmienią nazwę na Domekt, 
 • centrale Kompakt o wydajności powyżej 1 000 m3/h zostaną zakwalifikowane jako SWNM (niemieszkalne) i zmienią nazwę na Verso,
 • nowe oznaczenia urządzeń (dla ułatwienia, początkowo będą obowiązywać stare i nowe oznaczenia),
 • z produkcji zostaną wycofane urządzenia niespełniające wymagań Dyrektywy Ekoprojekt 2016.

 

Szczegóły znajdą Państwo w materiale do pobrania poniżej.

 

 

Pamiętaj, centrale wentylacyjne Komfovent są zgodne z Dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign)!

 


1  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana Dyrektywą ErP.

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8) oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (DzU UE L 337/27).

 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8) oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (DzU UE L 337/27).