W związku z nowymi wymaganiami, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku, wielu producentów musiało dostosować swoje oferty. Tym razem informujemy, że firma VBW Engineering również posiada w swojej ofercie urządzenia spełniające wymagania na rzecz obniżenia zużycia energii oraz dążenia do większej efektywności energetycznej.

Kolejne urządzenia zgodne z Ekoprojektem. Tym razem centrale klimatyzacyjne VBW Engineering.

Uchwalone w lipcu 2014 roku rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8) uściślają wymagania stawiane producentom urządzeń w całej Unii Europejskiej.   Z przyjemnością informujemy, że nasze wyroby całkowicie odpowiadają stawianym wymaganiom, a dostosowane do najnowszych rozporządzeń, jeszcze bardziej zmniejszają koszty eksploatacji obiektów, tym samym podwyższając ich walory ekologiczne.

 

Zapoznaj się z rozporządzeniem


Mniejsze zużycie energii elektrycznej jest znaczącym faktem, dla odbiorców rozważających ewentualny zakup urządzeń producentów, którzy w dalszym ciągu nie dostosowali swojego profilu produkcji.   Szczególne wymogi dotyczące Ekoprojektu mają zastosowanie w odniesieniu do systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych SWM i budynków niemieszkalnych SWNM. Poniższa tabela ukazuje wymagania mające zastosowanie do SWNM.   Nasze urządzenia spełniając obecne wymagania, są jeszcze bardziej przyjazne użytkownikom oraz środowisku.

 

 

DEFINICJE:

UOC
– układ odzysku ciepła oznacza część dwukierunkowego systemu wentylacyjnego wyposażoną w wymiennik ciepła przeznaczony do przekazywania ciepła z (zanieczyszczonego) powietrza wywiewanego do (świeżego) powietrza nawiewanego;
JSW – jednokierunkowy system wentylacyjny oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, albo na zewnątrz (wywiew), albo do wnętrza pomieszczenia (nawiew); w systemie tym wymuszany mechanicznie przepływ powietrza jest równoważony jego naturalnym dopływem lub odpływem;
DSW – dwukierunkowy (nawiewno - wyciągowy) system wentylacyjny oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza między wnętrzem budynku a obszarem na zewnątrz, wyposażony zarówno w wentylatory wywiewne, jak i nawiewne;
SW – system wentylacyjny oznacza urządzenie o napędzie elektrycznym, wyposażone w przynajmniej jeden wirnik, jeden silnik i obudowę, przeznaczone do wymiany, w budynku lub w części budynku, powietrza zużytego na świeże powietrze z zewnątrz;
SWNM – system wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych oznacza system wentylacyjny, którego maksymalna wartość natężenia przepływu przekracza 250m3/h, a w przypadku, gdy wartość nie mieści się w przedziale od 250 do 1000 m3/h, informacje podane przez producenta nie zawierają stwierdzenia, że urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wentylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych;
SWM – system wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnychoznacza system wentylacyjny o następujących cechach:a) maksymalna wartość natężenia przepływu nie przekracza 250 m3/h;b) maksymalna wartość natężenia przepływu mieści się w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, a zgodnie z informacjami podanymi przez producenta urządzenie to przeznaczone jest do pełnienia funkcji wentylacji wyłącznie w budynkach mieszkalnych;
JMWint_limit – maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne (wyrażona w W/m3/s) oznacza szczególny wymóg dotyczący sprawności JMWint w odniesieniu do SW wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia;