Miło nam poinformować o fakcie otrzymania przez firmę KLIMOR certyfikatu F-gazowego, który został wystawiony Urząd Dozoru Technicznego nr FGAZ-P/06/0070/16. Certyfikat uprawnia firmę do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Otrzymanie certyfikatu potwierdza, że organizacja spełnia wymogi obowiązujących rozporządzeń unijnych określających nowe wytyczne dla przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do obsługi stacjonarnych urządzeń zwierających fluorowane gazy cieplarniane. 

Prowadzone zmiany legislacyjne wymuszają działania dostosowawcze ze strony wszystkich uczestników procesu budowlanego. Ciąg zmian podyktowanych Ustawą rozpoczyna się już na etapie projektowania systemów HVACR, poprzez nowy zakres czynności po stronie wykonawcy, a skończywszy na obowiązkach inwestora i operatora gotowej instalacji. W świetle nowych rozporządzeń każdy operator i serwisant musi posiadać certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstwa, który jest uzyskiwany na podstawie certyfikatu personalnego wystawianego przez akredytowaną instytucję. 

Aby otrzymać uprawnienia F-gazowe, należy zdać egzamin weryfikujący wiedzę zarówno z aktualnych przepisów prawa, jak również aspektów technicznych montażu i serwisowania urządzeń.