Celem stosowania kompleksowego systemu wentylacji strumieniowej garaży zarówno w świetle przepisów krajowych i obowiązujących standardów jest równoczesne stworzenie warunków bezpiecznej ewakuacji, ochrona konstrukcji budynków, wspomaganie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz zapewnienie prawidłowej dziennej wentylacji.

GETAWAY system wentylacji garaży.

DWUFUNKCYJNOŚĆ SYSTEMU GETAWAY= ODDYMIANIE + SKUTECZNA WENTYLACJA BYTOWAWENTYLACJA POŻAROWA  „ODDYMIANIE” 

Stosowanie systemów mechanicznego oddymiania zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z późn. zm.) obowiązuje dla garaży zamknięte o powierzchni przekraczającej 1500 m2.

Podstawowym zadaniem systemu GETAWAY w funkcji oddymiania jest  ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu w przestrzeni garażu oraz jego skuteczne odprowadzenie na zewnątrz budynku z zapewnieniem warunków bezpiecznej ewakuacji.

Za warunki bezpiecznej ewakuacji przyjmowane są następujące parametry:
- do wysokości 1,8 m od posadzki widoczność ze względu na zadymienie nie powinna być mniejsza niż 10 m, temperatura powietrza nie powinna przekraczać 60°C,
- temperatura na wysokości 2,5 m od poziomu posadzki nie powinna przekraczać 200°C.


Schematy działania systemu w zależności od lokalizacji pożaru


Po wykryciu pożaru, tj. sygnalizacji z systemu SSP, następuje wyłączenie wentylacji bytowej i uruchomienie pożarowej. Punkty wyciągowe załączane są z projektową wydajnością nie później niż 60 s od momentu wykrycia pożaru. Wentylatory strumieniowe uruchomione zostają  po upływie czasu przewidzianego na ewakuację. Analiza czasu przeznaczonego na ewakuację wykonywana jest z oparciu o brytyjski dokument PD 7974-8:2012 – „Application of fire safety engineering principles to the design of buildings”.

System wentylacji GETAWAY zapewnia pełną  współpracę wentylatorów strumieniowych z głównymi wentylatorami wyciągowymi. W zależności od scenariusza pożarowego system umożliwia zastosowanie wentylatorów  jednokierunkowych lub rewersyjnych. Praca w układzie rewersyjnym polega na zmianie  kierunku przepływu mas powietrza w zależności od lokalizacji  pożaru. Powietrze kompensacyjne do przestrzeni garażu doprowadzane jest poprzez otwory/szachty grawitacyjne, bramy wjazdowe lub poprzez zastosowanie nawiewu mechanicznego z udziałem wentylatorów nawiewnych.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ITB Systemy Wentylacji pożarowej  garaży. Projektowanie, ocena, odbiór - Wojciech Węgrzyński i Grzegorz Krajweski bazującymi m.in. na normie brytyjskiej BS 7346-7:2006 wentylację pożarową możemy podzielić na dwa podstawowe typy w zależności od pełnionych funkcji:
- system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
- system oczyszczania z dymu.

 

WENTYLACJA BYTOWA

Oprócz wentylacji pożarowej system znajduje również zastosowanie w wentylacji bytowej.Wentylatory strumieniowe wykorzystywane są transportu zanieczyszczonego powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych.Ruch samochodowy w zamkniętej przestrzeni powoduje emisję szkodliwych produktów spalania paliw takich jak tlenki siarki, węgla, azotu czy metali ciężkich.

Sprawnie działająca wentylacja bytowa garaży zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczonego powietrza oraz zapewnia napływ kompensacyjny powietrza chroniąc w ten sposób użytkowników korzystających z obiektu.

Zmianę paramentów pracy urządzeń umożliwia  współpraca z systemem detekcji gazów CO/LPG. W zależności od zaprojektowanego schematu działania w przypadku przekroczenia progów alarmowych wentylatory są załączane lub przełączane na wyższy zakres wydajności.

Równolegle ze sterowaniem w funkcji stężenia CO/LPG, system umożliwia realizację pracy niezależnej od aktualnych wskazań detektorów, przykładowo w celu okresowego przewietrzania w ustalonych godzinach.


Schemat działania systemu na potrzeby wentylacji bytowej
ELEMENTY SYSTEMU GETAWAY

 


 1. Wentylatory strumieniowe jednokierunkowe PIRAX lub rewersyjne PIRAX.R dostępne są w klasie odporności ogniowej F300 i F400 (120 min), produkowane w trzech wielkościach 315,355 oraz 400 mm. Maksymalna siła ciągu wynosi 65N.
 2. Główne wentylatory oddymiające: 
  - dachowe MOVO, MOVO.H w klasie odporności ogniowej F400, F600 (120 min),
  - osiowe  wentylatory AXEL, AXEL.L w klasie odporności ogniowej F300, F400 (120 min).

  Dostępne są modele zarówno z silnikami jedno jak i dwubiegowymi.Wentylatory dachowe osiągają maksymalny wydatek na poziomie 52 000 m3/h, osiowe 207 000 m3/h.

  Wszystkie wentylatory wykonane są zgodnie z normą PN-EN 12101-3. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających.
 3. Wentylatory nawiewne AXEN, AXEN.L.
 4. Certyfikowana centrala zasilająco-sterująca.
  Centrala zasila, monitoruje oraz steruje pracą urządzeń systemowych. Po uzyskaniu sygnału alarmowego z centrali SSP, BMS lub sygnału z detekcji CO i LPG centrala uruchamia wentylatory zgodnie z wcześniej zaprojektowanym scenariuszem. Innowacyjnością rozwiązania systemu są moduły kontroli ciągłości przewodów zasilających silniki wentylatorów oraz zastosowanie w procesach regulacji przemienników częstotliwości (falowników), które eliminują konieczność ich umieszczenia w oddzielnej szafie pomiędzy centralą główną a wentylatorem.
 5. Detekcja CO i LPG wraz z tablicami ostrzegawczymi.Elementem systemu odpowiedzialnym za sterowanie wentylacją bytową są dwuprogowe detektory CO i LPG, których zadaniem jest ciągły monitoring niedopuszczalnego poziomu stężeń tlenku węgla lub/i gazu propan-butan. W przypadku braku poprawy jakości powietrza i utrzymujących się niedopuszczalnych stężeniach zostają włączone tablice sygnalizujące, które informują o nadmiarze spalin oraz konieczności opuszczenia garażu.

 

 

ZALETY SYSTEMU GETAWAY

 • bezpieczeństwo (skuteczne usuwanie dziennych zanieczyszczeń oraz zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczną ewakuację podczas pożaru),
 • eliminacja prowadzenia kanałów wentylacyjnych (ułatwiona koordynacja międzybranżowa, zmniejszone opory instalacji),
 • dwufunkcyjność systemU (system przystosowany jest do pracy w funkcji bytowej  oraz w funkcji  oddymiania),
 • niższe koszty eksploatacyjne (uruchamianie i sterowanie systemem w zależności od poziomu zanieczyszczeń i potrzeb pracy systemu),
 • niższe koszty inwestycyjne (obniżenie wysokości garażu, brak sieci kanałów i akcesoriów instalacji, z uwagi na pomniejszone opory instalacji możliwe jest zastosowanie wentylatorów głównych o mniejszej mocy),
 • szybka i łatwa instalacja (krótszy czas wykonania projektu oraz montażu elementów systemu).

 

 

Firma HARMANN oferuje Państwu pomoc w zakresie:

- wykonania analizy CFD,
- wsparcia z zakresu koncepcji,
- doboru wszystkich elementów składowych systemu,
- dostarczeniu elementów na inwestycję,
- okablowania instalacji, pomiary, montaż centrali.

 

Skontaktuj się z firmą Harmann