Polskie Ministerstwo Środowiska ma gotowy projet założeń skierowanych do ustawy dotyczącej subbstancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazach). Dzięki tej ustawie do polskiego prawa zostaną wdrożone przepisy Unii Europejskiej odnośnie tego obszaru.

F-gazy: uchwalenie przepisów jeszcze w 2014 roku.

Głowne założenia ustawy zostały przyjęte przez naszą Radę Ministrów 13.08.2013r. Aby przyspieszyć działania związane z nią, Ministerstwo Środowiska zdobyło 16.09.2013r. zgodę na samodzielne opracowanie ustawy.Prace nad tekstem są teoretycznie skończone. Finalne przyjęcie ustawy jeszcze w tym roku.


 Nowa ustawa będzie zastępować tą obecnie obowiązującą ustawę o SZWO z 2004r. Dzięki niej wprowadzone zostanie do polskiego porządku prawnego unijne uregulowania związane między innymi z F-gazami, będącym uzupełnieniem regulacji UE w tym zakresie.Skupia się ona na przepisach dotyczących krajowych jednostem certyfikujących, szkolących i oceniających, które to powinny szkolić, oceniać oraz certyfikować przedsiębiorców.Ustawa określać będzie rónież sankcje, które zostaną wprowadzone w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorców i personel podejmujące działania zwiazane z F-gazami.


 
Wyjaśnienia dotyczące powodów braku transpozycji przepisów były przekazywane do Komisji Europejskiej 22.01.2013 r. (odpowiedź na uzasadnioną opinię). Zasadniczym powodem wydłużenia prac jest złożoność zagadnienia i duży stopień skomplikowania technicznego materii ustawowej. Ustawa obejmuje bardzo szeroki krąg osób i przedsiębiorców, i dotyczy szeregu technicznych kwestii wymagających szerokich konsultacji społecznych.


Obecnie, mimo że świadectwa kwalifikacji wydawane na mocy ustawy o SZWO z 2004 r. nie obejmują F-gazów, to w praktyce, w programach szkoleń prowadzonych dla kandydatów do uzyskania takiego świadectwa znajdują się także niezbędne zagadnienia dotyczące F-gazów. W praktyce polscy technicy mają zatem możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności także w odniesieniu do F-gazów.