110
115
107
109
74

"Ciepło skojarzone - komfort zimą i latem - trójgeneracja" - po konferencji

Dziś już nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej w scentralizowanych źródłach jest korzystniejsza ekonomicznie od ich oddzielnego wytwarzania. Konkurencja na rynku ogrzewania wymaga jednak dalszych obniżek kosztów produkcji, naturalnym kierunkiem jest więc dążenie do wyrównania zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku. Jedyną możliwością zbliżenia się do takiego stanu rzeczy jest wykorzystanie ciepła do produkcji chłodu latem. Właśnie tej problematyce, oraz związanymi z nią technologiami adsorpcyjnego i absorbcyjnego wytwarzania chłodu poświęcona została konferencja.

Na konferencję przybyło ponad 80 osób z całej Polski reprezentujących różne ośrodki naukowe i zakłady zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Organizator Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk oraz związek pracodawców Elektrociepłowni zadbali, aby konferencji towarzyszyła atmosfera merytorycznej dyskusji.
Program konferencji podzielono na trzy panele. W pierwszym, poświęconym adsorpcji referaty wygłosili:
pani mgr inż. Dorota Kowalska–Papke z Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - „Ciepło skojarzone – komfort zimą i latem – trójgeneracja”.

W pracy przedstawiono uwarunkowania i zalety zaspokajania zapotrzebowania na ciepło, korzystając z ciepła wytwarzanego w gospodarce skojarzonej.Przedstawiono idee i najważniejsze postanowienia Dyrektywy 2004/8 /WE z 11.02.2004r. Unii Europejskiej oraz wynikające z niej konsekwencje. Dokument ten zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia mechanizmów promowania kogeneracji wysoko sprawnej.
Zostały zaprezentowane aktualnie dostępne fundusze pomocowe, które potencjalne można wykorzystać w projektach wykorzystujących ciepło skojarzone na potrzeby klimatyzacji.
Przywołano technologie wytwarzania chłodu z ciepłą produkowanego w skojarzeniu zarówno w układzie rozproszonym jak i w układzie scentralizowanym.

pan dr inż. Marek Jaskólski z Politechniki Gdańskiej - „Adsorpcyjne układy klimatyzacyjne”,

W referacie przedstawiono zasadę działania i podział adsorpcyjnych urządzeń klimatyzacyjnych. Wskazano również główne kierunki prac badawczych nad urządzeniami adsorpcyjnymi oraz poruszono aspekty ekonomiczne ich stosowania.

pan mgr inż. Jan Kozak z Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - „Prezentacja pilotażowego projektu centrali klimatyzacyjnej w Elektrociepłowni Gdańskiej” (referat autorstwa pana mgr inż. Jan Kozak pani mgr inż. Doroty Kowalskiej–Papke i pana dr inż. Marka Jaskólskiego).

W referacie zaprezentowano budowę adsorpcyjnej centrali klimatyzacyjnej obsługującej budynek biurowy Elektrociepłowni Gdańskiej oraz instalacji którą zasila . Przedstawiono również wyniki dotychczasowych badań wspomnianej centrali.

Niestety z powodu nieobecności pana dr inż. Mariana Rubika z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej nie został zaprezentowany referat jego autorstwa „Aktualne problemy skojarzonej gospodarki cieplno-chłodniczej w Polsce”.
W drugim panelu poświęconym absorpcji referaty wygłosili:
pan dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz z Zakładu Aerodynamiki Turbin Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku „Absorpcyjne urządzenia chłodnicze zasilane ciepłem sieciowym z elektrociepłowni w układzie rozproszonym”,

W pracy przedstawiono ocenę możliwości zastosowania absorpcyjnych chłodziarek zasilanych ciepłem sieciowym z elektrociepłowni, które pracują w układzie rozproszonym. Analizę techniczno-ekonomiczną takiego przedsięwzięcia oparto na przykładzie indywidualnego węzła cieplnego zainstalowanego w budynku komunalnym.

pan dr inż. Adam Smyk ze SPEC S.A. OBRC i ITC Politechnika Warszawska - „Możliwości dostarczania ciepła na potrzeby uzyskiwania chłodu na przykładzie doświadczeń warszawskich” (referat autorstwa pana dr inż. Adam Smyk ze SPEC S.A. OBRC i ITC Politechnika Warszawska, mgr inż. Zbigniewa Pietrzyka ze SPEC S.A. OBRC oraz pana dr inż. Pawła Skowrońskiego ze SPEC S.A. OBRC i ITC Politechnika Warszawska).

W referacie przedstawiono wybrane problemy związane z wykorzystaniem wody sieciowej, podgrzewanej w elektrociepłowni, do zasilania agregatów absorpcyjnych (AAC) służących do wytwarzania wody lodowej dla klimatyzacji. Przedstawiono zagadnienia związane z dostosowaniem parametrów pracy systemów ciepłowniczych zasilanych z EC do potrzeb trójgeneracji. Omówiono zagadnienia dotyczące wartości mocy progowej odbiorców chłodu, powyżej której można spodziewać się zysków ze skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. W nawiązaniu do zagadnienia mocy progowej określono cenę zakupu ciepła, przy której zapewniona zostanie efektywność ekonomiczna dostawy chłodu wytwarzanego w agregatach absorpcyjnych zasilanych ciepłem sieciowym. Omówiono rozważane koncepcje budowy central chłodu wyposażonych w agregaty absorpcyjne, zasilane ciepłem sieciowym z systemu ciepłowniczego.

W ostatnim panelu zatytułowanym „Wykorzystanie chłodu w elektrociepłowni”, referaty przedstawili:
pan dr inż. Tomasz Mróz – „Trójgeneracja w Dalkia Poznań – Zespół elektrociepłowni S.A.” (referat autorstwa dr inż. Mariusza Wrony i mgr inż. Krzysztofa Jagodzińskiego z Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.),

W referacie przedstawiono budowę bromolitowej wytwornicy wody lodowej zamontowanej w Dalkia Poznań ZEC S.A. oraz zasilanej z niej instalacji wody lodowej.

pan mgr inż. Adam Wiśniewski – „Dociążenie obiegu energetycznego elektrociepłowni z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych i pomp ciepła” (referat autorstwa prof. dr hab. Janusza Badura i mgr inż. Adama Wiśniewskiego z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku).

W pracy przedstawiono sposoby dociążania obiegu turbozespołu Elektrociepłowni za pomocą urządzeń absorpcyjnych. Zaprezentowano wykorzystanie urządzenia absorpcyjnego jako chłodziarki do produkcji wody lodowej, na potrzeby klimatyzacji latem lub chłodzenia powietrza do sprężarek turbiny gazowej. Rozważono chłodzenie powietrza na dolocie i chłodzenie międzystopniowe w obiegu trójgeneracyjnym. Przedstawiono urządzenia absorpcyjne oraz sprężarkowe działające jako wysokotemperaturowe pompy ciepła oparte na wykorzystaniu sieciowej wody powrotnej, obniżające jej temperaturę, podwyższające temperaturę wody sieciowej na zasilaniu.

Przerwy pomiędzy panelami tematycznymi stanowiły okazję do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o tematach poruszanych w referatach. Organizatorzy umożliwili także uczestnikom spotkania zwiedzenie pomieszczenia, w którym zamontowano centralę klimatyzacyjną będącą tematem jednego z referatów.
Reasumując konferencję należy uznać za niezwykle udaną, a zainteresowanie z jakim spotkały się technologie adsorpcyjne i absorpcyjne dobrze im wróżą na przyszłość.
Foto: Marek Preś, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.