110
115
74
107
109

Chłodnictwo&Klimatyzacja - nowy numer nowe logo

Ukazał się pierwszy numer 2007 miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja. Nowe logo CH&K to zapowiedź odświeżenia wizerunku pisma.

Chłodnictwo&Klimatyzacja - nowy numer nowe logo

Najnowszy styczniowo-lutowy numer miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" (nr 1-2/2007) zaskakuje nowym wizerunkiem - Redakcja pisma zdecydowała się na zmianę dotychczasowego logo na zupełnie nowe. Nowe logo jest dwukolorowe, a zastosowana kolorystyka symbolizuje chłód i komfort:

Nowe logo CH&K to zapowiedź odświeżenia wizerunku pisma, którym od prawie roku kieruje mgr inż. Marek Stachurka-Geller. W ślad za zmianą loga zmienił się także layout i szata graficzna. Te zmiany nie są rewolucyjne, pozostał bowiem znany od lat podział tematyczny, natomiast autorzy nowych opracowań mają nadzieję, że zmiany te spowodują większą przejrzystość i czytelność tekstu, a tym samym zawartych w nim informacji.
Redakcja CH&K zapowiada publikację w 2007 roku wydania specjalnego, wydanie katalogu "e-projektowanie" oraz wprowadzenie prenumeraty czasopisma oraz poszczególnych artykułów on-line. Elektroniczne wydania CH&K ułatwi katalogowanie kolejnych wydań. Warto również wspomnieć, że wszystkie zawarte w miesięczniku linki mailowe i adresy stron www będą aktywne. Ciekawostką takich wydań, zwłaszcza dla reklamodawców, będzie możliwość zamieszczenia w nich multimedialnych reklam/prezentacji w postaci plików flash.
Na początku marca uruchomiona zostanie nowa strona internetowa pisma pod adresem chlodnictwoiklimatyzacja.pl.
W pierwszym numerze "Chłodnictwo&Klimatyzacja", prócz tradycyjnych działów z aktualnościami, informacjami o szkoleniach i targach, przeglądu (w tym numerze: systemy super multi, wentylatory dachowe i dostawcy czynników chłodniczych i chłodziw) zachęcamy do lektury artykułu "Rok 2006 w oczach firm" oraz wywiadu "Cała prawda o Smay" z Marzeną Maj Dyrektorem Handlowym krakowskiej firmy Smay, która uśmiecha się do nas z okładki.
Tradycyjnie prócz artykułów sponsorowanych na prawie 90. stronach styczniowo-lutowego numeru CH&K opublikowano ciekawe artykuły m.in. na tematy związane z projektowaniem i przepisami, autorów o znanych naszej branży nazwiskach, w tym:


Możliwości odbioru ciepła z współczesnych sprężarkowych agregatów chłodniczych Bartłomiej ADAMSKI, Kraków
Streszczenie: We współczesnych systemach klimatyzacji najczęściej wykorzystywanym źródłem chłodu, obok absorpcyjnych agregatów chłodniczych, są sprężarkowe agregaty chłodnicze. Zarówno, jeśli chodzi o systemy z bezpośrednim odbieraniem ciepła od chłodzonego powietrza (agregaty sprężająco-skraplające) jak też systemy pośrednie z cieczą pośredniczącą (agregaty wody ziębniczej) oprócz zamierzonego efektu chłodniczego „produktem ubocznym” są bardzo duże ilości ciepła, które należy odprowadzić z systemu. Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami i w zasadzie najprostszymi w doborze są agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem. W przypadku zastosowania tego typu urządzeń ciepło kondensacji gorących par czynnika ziębniczego jest bezpowrotnie przekazywane do powietrza atmosferycznego. W praktyce jednak wykorzystywane są różne rodzaje sprężarkowych agregatów chłodniczych, w których ciepło skraplania może być przekazywane do otoczenia lub wykorzystywane użytecznie na wiele innych rozmaitych sposobów. W artykule przedstawiono przegląd obecnie stosowanych sprężarkowych urządzeń chłodniczych oraz metody usuwania ciepła z systemów klimatyzacji, w których „źródłem zimna” są urządzenia pracujące w oparciu o zasadę działania lewobieżnych, parowych obiegów chłodniczych.
Zagraniczne wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach Anna CHARKOWSKA
Streszczenie: W Polsce z braku innego opracowania źródłowego, nadal podczas projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach służby zdrowia projektanci sięgają po przestarzałe już „Wytyczne projektowania szpitali ogólnych” (Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja) z 1984 roku. Rozwój nowoczesnej techniki klimatyzacyjnej stosowanej w pomieszczeniach czystych, do których zalicza się także sale operacyjne i inne pomieszczenia aseptyczne znajdujące się w obszarze bloków operacyjnych, a także pogłębiona wiedza dotycząca problematyki powstawania zakażeń wewnątrzszpitalnych i sposobów przeciwdziałania im, zmuszają do bardziej krytycznego spojrzenia na zalecenia zawarte w „Wytycznych...” [7] i do poszukiwania innych (choć nie będą to polskie publikacje) zaleceń dotyczących projektowania klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szpitalnych.
Oleje dla naturalnych czynników chłodniczych Christian PUHL i Wolfgang BOCK, Mannheim (Niemcy)
Streszczenie: Naturalne czynniki chłodnicze nieszkodzące warstwie ozonowej i o nieznacznym wpływie na efekt cieplarniany zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Dla takich czynników do dyspozycji mamy cały szereg olejów, który zostanie przedstawiony w tej publikacji.
Po wycofaniu z użytkowania w roku 1987, zgodnie z Protokołem Montrealskim, substancji zawierających chlor i niszczących ozon, CFC i HCFC, również poddano krytycznej dyskusji czynniki fluorowe, jak R134a, R404A i in., w związku z ich oddziaływaniem na efekt cieplarniany. Zastosowanie alternatywnych czynników chłodniczych, jak amoniak (NH3, R717), izobutan (R600a) i dwutlenek węgla (CO2, R744) przybiera na znaczeniu. Ponadto do dyspozycji w chłodnictwie pozostają takie węglowodory, jak np. propan (R290), propylen (R1270) oraz mieszanina amoniaku z eterem dwumetylowym (R723). Te czynniki pokrywają szeroki zakres zastosowań w chłodnictwie.

Słoneczny, kompaktowy klimatyzator strumienicowy – numeryczne modelowanie współpracy z kolektorami płaskimi i skupiającymi
Jacek KASPERSKI
Streszczenie: W artykule opisano prototypowy, kompaktowy klimatyzator słoneczny małej mocy. W zwartej konstrukcji urządzenia montowanego w połaci dachowej lub ścianie budynku, chłodniczy obieg strumienicowy zasilany jest parą wytwarzaną w kolektorze słonecznym o powierzchni 4m2. Zestawiając wzory opisujące zjawiska zachodzące w strumienicy i wymiennikach ciepła utworzono model obliczeniowy pracy całości urządzenia. Model, po przetworzeniu do postaci numerycznej posłużył do wytworzenia charakterystyk wydajności współpracujących urządzeń. Przeanalizowano współpracę obiegu strumienicowego z kilkoma typami kolektorów płaskich i skupiających oraz wyznaczono optymalne punkty pracy.
Ekoprojektowanie – prezentacja idei i regulacji prawnych Elżbieta LANGMAN
Streszczenie: Ekoprojektowanie to kompleksowe rozważanie wymagań, jakie środowisko stawia wobec projektowanego wyrobu. W artykule przedstawiono, na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju, genezę i zarys europejskich rozwiązań systemowych na rzecz środowiska oraz omówiono wybrane podstawy prawne ekoprojektowania, z uwzględnieniem odniesień do urządzeń chłodniczych.
Przedstawiono w tym kontekście krótkie omówienie Zintegrowanej Polityki Produktowej oraz streszczenia tworzących ją szczegółowych przepisów. Przedstawiono również założenia polityki Unii Europejskiej odnośnie do wspólnotowego oznakowania ekologicznego i szczegółowych uregulowań dotyczących sprzętu chłodniczego, pomp ciepła i klimatyzatorów.
Odpowiedzialność zawodowa projektanta w budownictwie Daniel LEWICKI
Streszczenie: Osoby wykonujące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, muszą legitymować się szeroką znajomością procesu budowlanego oraz odpowiednimi umiejętnościami zastosowania zdobytej wiedzy technicznej w praktyce. Należy jednak podkreślić, że uczestnicy procesu budowlanego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), nie zawsze są tożsami ze wszystkimi podmiotami występującymi w procesie budowlanym. W szczególności mowa jest tutaj o: wykonawcach i podwykonawcach, którzy pomimo tego, iż nie są wymieniani przez przepisy ustawy – Prawo budowlane, biorą czynny udział w procesie inwestycyjnym. Należy jednak podkreślić, iż wszelkie prawa i obowiązki jakie są nim przypisane, mogą wynikać jedynie z zawieranych umów cywilnoprawnych, jak i innych aktów prawnych w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Naturalne chłodzenie domów mieszkalnych ze strukturami szklarniowymi Janusz MARCHWIŃSKI
Streszczenie: Zapobieganie przegrzewaniu się budynków przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii operacyjnej potrzebnej do zasilania mechanicznych systemów HVAC.
Naturalne klimatyzowanie budynków jest ponadto coraz bardziej pożądanym przez użytkowników budynku sposobem utrzymywania komfortowego mikroklimatu jego wnętrza.
Rezygnacja z koncepcji wykorzystania mechanicznych urządzeń klimatyzacyjnych w dobie fascynacji szkleniem elewacyjnym staje się coraz większym wyzwaniem. Wymaga znajomości podstawowych zasad kształtowania tzw. architektury pasywnej, co pozwala na pokonywanie trudności w utrzymaniu pożądanych warunków termicznych przez cały rok w różnych warunkach pogodowych.
Jakkolwiek problem zapobiegania przegrzewaniu się budynków w naszych warunkach klimatycznych odnosi się głównie do obiektów z dużym nagromadzeniem sprzętu elektrycznego i ludzi, a więc najczęściej budynków miejsca pracy i użyteczności publicznej, to musi być też uwzględniany w niewielkich obiektach, w tym domach mieszkalnych. Problem ten dotyczy głównie domów z wykorzystaniem struktur szklarniowych jako pasywnych rozwiązań słonecznych. Struktury te pozyskują ciepło z nasłonecznienia dzięki wykorzystaniu efektu szklarniowego. W ciągu zimy ogrzewają pasywnie dom, lecz latem mogą stać się uciążliwym źródłem ciepła powodującym przegrzewanie się budynku.

Uzdatnianie wody lodowej w zakładach przetwórstwa spożywczego
Jan MARJANOWSKI, Jarosław OSTROWSKI
Streszczenie: Trwałość instalacji wody lodowej, zapotrzebowanie na energię oraz jej efektywność działania zależą nie tylko od zastosowanej technologii, ale także od jakości nośnika zimna tj. wody, która służy do przekazywania zimna ze źródła (parowacza wytwornicy lodowej) do odbiorników końcowych.
W skład instalacji wchodzą [1]:
• chłodnica wody; zatopiony lub niezatopiony parowacz wytwornicy wody lodowej, stanowiący ogniwo łączące źródło zimna z instalacją wody lodowej,
• sieć przewodów z osprzętem,
• pompy obiegowe,
• nośnik zimna (woda),
• odbiorniki zimna.
Woda jest najtańszym i najlepszym (dzięki swym właściwościom fizycznym) nośnikiem zimna w układzie wody lodowej. Stwarza ona jednak pewne problemy eksploatacyjne, w przypadku kiedy nie jest właściwie uzdatniana.

Regulacja układów hydraulicznych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
dr inż. Bogusław MALUDZIŃSKI, Kazimierz WOJTAS
Streszczenie: W instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych w których ciepło („zimno”) jest transportowane w obiekcie za pośrednictwem cieczy pośredniczącej (najczęściej jest to woda lub wodny roztwór glikolu) dla uzyskiwania wymaganych mocy cieplnych poszczególnych wymienników ciepła, strumienie przepływu płynów powinny odpowiadać wartościom projektowym. Dla tych warunków kolejno dobierane są zawory regulacyjne do każdego wymiennika a następnie, po dokonaniu obliczeń i zrównoważenia instalacji hydraulicznej dobierana jest pompa. Parametry pracy pompy muszą odpowiadać parametrom pracy instalacji. Taki stan układu nazywany jest często stanem nominalnym lub projektowym.
Problem polega jednak na tym, że nawet w niezbyt rozbudowanej instalacji składającej się z klimakonwektorów, belek chłodniczych lub chłodnic powietrza w centralach, powyższy stan pracy instalacji albo występuje bardzo rzadko albo nie zdarza się w ogóle. Pompy cieczy chłodzącej muszą pracować w sposób ciągły w okresie w którym funkcjonuje system klimatyzacji a z racji tego, że strumienie przepływu w układach chłodzenia z powodu małych różnic temperatur, są znacznie większe niż w układach grzewczych – układy pompowe w tych systemach stanowią często pokaźny udział w kosztach eksploatacyjnych oraz w zużyciu energii przez obiekt.to miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Na rynku wydawniczym istnieje od 1996 roku; dostępny w prenumeracie i księgarniach technicznych.
Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, wykonawców, dystrybutorów oraz serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w przemyśle spożywczym i przetwórczym, handlu, służbie zdrowia, w obiektach użyteczności publicznej, w budynkach biurowych i mieszkalnych oraz w środkach transportu.
Pismo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. >>prenumerata CH&K - u nas 10% taniej!


Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.