BITZER Czynniki chłodnicze - Raport (wydanie 17)
NAJNOWSZA WERSJA RAPORTU O CZYNNIKACH CHŁODNICZYCH
FIRMY BITZER DO POBRANIA!


W raporcie można znaleźć:

Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych
Alternatywne czynniki chłodnicze – przegląd
Względy ochrony środowiska
Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI
Efektywność ekologiczna
Czynniki chłodnicze HCFC
R22 jako przejściowy czynnik chłodniczy
Bezchlorowe czynniki chłodnicze HFC
R134a jako zamiennik R12 i R22 Oleje smarne do R134 i innych czynników HFC
Zamienniki czynnika R134a
Czynnik R152a alternatywą R134a(?)
Czynniki o niskim wskaźniku GWP: HFO-1234yf i HFO-1234ze (E)
Mieszaniny
Mieszaniny serwisowe jako zamienniki R12 (R500)
Bezchlorowe zamienniki R502 i R22 (mieszaniny)
R404A i R507 jako zamienniki R502 i R22
Mieszaniny R407A/R407B/R407F jako zamienniki R502 i R22
R422A jako zamiennik R502 i R22
Bezchlorowe zamienniki R22
R407C jako zamiennik R22
R410A jako zamiennik R22
R417A, R417B, R422D i R438A jako zamienniki R22
R427A jako zamiennik R22
R32 jako zamiennik R22
Mieszaniny HFO/HFC jako zamienniki za HFC
Bezfluorowe czynniki chłodnicze
NH3 (amoniak) jako alternatywny czynnik chłodniczy
R723 (NH3 /DME) jako alternatywa wobec amoniaku
R290 (propan) jako zamiennik R502 i R22
Propylen (R1270) jako czynnik alternatywny wobec propanu
Dwutlenek węgla R744 (CO2) jako alternatywny czynnik chłodniczy i nośnik ciepła
Zastosowania specjalne
Własności czynników chłodniczych
Zakresy stosowania Oleje smarne

Wstęp

Od początku lat 90-tych ubiegłego wieku w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej nastąpiło szereg drastycznych zmian. Ich przyczyną jest udział czynników chłodniczych emitowanych do atmosfery w niszczeniu ozonu stratosferycznego oraz powiększaniu efektu cieplarnianego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku handlowych instalacji chłodniczych i urządzeń klimatyzacyjnych, w szerokim zakresie ich stosowania. Jeszcze do niedawna typowymi czynnikami chłodniczymi, wykorzystywanymi w takich układach były substancje zubożające warstwę ozonową, a mianowicie R12, R22 i R502. Ponadto, w specyficznych zastosowaniach, można było spotkać R114, R12B1, R13B1, R13 i R503. W krajach uprzemysłowionych wykorzystanie tych czynników nie jest już dozwolone, z wyjątkiem R22. Jednakże na obszarze Unii Europejskiej trwa zdecydowany, stopniowy proces wycofywania z użycia i tego czynnika (patrz str. 8). Harmonogram redukcji wykorzys- tania R22 jest w Unii Europejskiej krótszy w porównaniu z ustaleniami umów ogólno- światowych ze względu na zdolność R22 do niszczenia ozonu stratosferycznego mimo, że potencjał zubażania warstwy ozonowej tego czynnika jest stosunkowo mały. Począwszy od roku 2010 przepisy o wycofywaniu czynnika R22 z użycia weszły w życie także w innych krajach, np. w USA. Sytuacja ta pociąga za sobą poważne konsekwencje dla całej branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Firma BITZER uznała za swój obowiązek przyjęcie wiodącej roliw dziedzinie projektowania i rozwoju układów chłodniczych bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Chociaż bezchlorowe czynniki chłodnicze z grupy HFC: R134a, R404A, R507A, R407C i R 410A ugruntowały sobie pozycję w technice chłodniczej – podobnie jak amoniak i niektóre węglowodory – to nadal pozostaje do rozwiązania wiele problemów, w szczególności związanych ze wzrostem efektu cieplarnianego. Podstawowym celem tych działań jest osłabienie bezpośredniego wpływu tych czynników, poprzez ograniczenie ich wycieków do atmosfery, a także zmniejszenie wpływu pośredniego, dzięki konstruowaniu coraz bardziej efektywnych energetycznie układów chłodniczych. Z tego względu blisko współpracujemy z placówkami naukowymi, producentami czynników chłodniczych i środków smarnych, wytwórcami podzespołów instalacji chłodniczych oraz z wieloma innowacyjnymi firmami branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Ogromna liczba zadań badawczych została zakończona, dzięki czemu dostępny jest już szeroki asortyment sprężarek i wyposażenia dla różnych nowych czynników chłodniczych. Poza prowadzeniem projektów rozwojowych, BITZER wspiera również rozwój legislacji i wewnętrznych regulacji odnoszących się do odpowiedzialnego stosowania czynników chłodniczych, jak również działania na rzecz zwiększenia efektywności układu i jego komponentów. Niniejsze opracowanie pokazuje możliwości przejścia w krótkim i średnim terminie na czynniki przyjazne dla środowiska naturalnego w średnich i dużych komercyjnych urządzeniach chłodniczych oraz w układach klimatyzacyjnych. Wzięto pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i konsekwencje dla technologii budowy instalacji chłodniczych


Źródło: Bitzer