110
115
74
109
107

bioz - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie

Nowa książka Krzysztofa Karola Boossa zawiera liczne komentarze ułatwiające opracowanie i realizację planu bioz.


Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane zobowiązują:
- projektanta do opracowania w ramach dokumentacji technicznej danego obiektu budowlanego - instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), będącej podstawą do opracowania planu bioz,
- kierownika budowy do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bioz
lub zapewnienia jego opracowania.


Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" wydał książkę pt. "bioz - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie" autora Krzysztofa Karola Boossa, mającego długoletnie doświadczenie w budownictwie.
Książka zawiera liczne komentarze ułatwiające opracowanie i realizację planu bioz, w których zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z "niedociągnięć" obowiązujących przepisów prawnych.
Zawiera też wzory:
- strony tytułowej planu bioz,
- karty instruktażu stanowiskowego na budowie na stanowisku robotniczym,
- oświadczenia podwykonawcy o zapoznaniu się z planem bioz.
Podano przykład planu bioz dla wykonania fragmentu oczyszczalni ścieków, w tym instrukcje szczegółowe dla niektórych rodzajów robót.
Na końcu opublikowano tekst niezbędnych przepisów prawnych.
Zapoznanie się z treścią ww. książki umożliwi projektantom opracowanie prawidłowej instrukcji bioz, a kierownikowi budowy prawidłowego planu bioz. Książka może też być pomocna inspektorom nadzoru w pracach związanych z kontrolą budów.
Z książką tą powinien też zapoznać się inwestor w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji swojego obiektu budowlanego, za co zgodnie z Prawem budowlanym ponosi odpowiedzialność.
Tytuł: "bioz - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie"
Autor: Krzysztof Karol Booss
Książkę wydał i rozpowszechnia: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
Cena książki 35 zł

Spis treści:
I. Wstęp – przepisy i wynikające z nich zobowiązania uczestników procesu
budowlanego

Podstawowe pojęcia
Podstawa prawna planu bioz
II. Informacja projektanta
Podstawa opracowania planu bioz
Zawartooeć informacji projektanta
Komentarz
III. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kiedy wymagane jest opracowanie planu bioz?
Obowiązek kierownika budowy
Komentarz
Części planu bioz
Strona tytułowa
Komentarz
Jaki zakres wykonania planu bioz może być uznany za wystarczający
dla rozpoczęcia budowy
Dane dotyczące obiektów obronnych
Aktualizacja planu bioz w trakcie budowy
Komentarz
Część opisowa
Część rysunkowa
Przykład planu bioz
Opis przedmiotu budowy
Cele do osiągnięcia
Organizacja nadzoru
Odpowiedzialność
Unormowania wewnętrzne budowy
Komunikacja i współpraca
Szkolenia
Monitoring budowy
Informacje dla podwykonawców
Procedury i zagrożenia
Prace niebezpieczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Komentarze
IV. Uwagi końcowe
V. Plan bioz według instrukcji brytyjskich (tłumaczenie)
VI. Piśmiennictwo
VII. Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych
Rozdział 3 Zagospodarowanie terenu budowy
Rozdział 4 Warunki socjalne i higieniczne
Rozdział 5 Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
Rozdział 6 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
Rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rozdział 9 Roboty na wysokości
Rozdział 10 Roboty ziemne
Rozdział 11 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe
Rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie
Rozdział 13 Roboty ciesielskie
Rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Rozdział 15 Roboty montażowe
Rozdział 16 Roboty spawalnicze
Rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne
Rozdział 18 Roboty rozbiórkowe
Rozdział 19 Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów
wybuchowych
Rozdział 20 Przepisy końcowe
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.