Z każdym dniem otacza nas coraz większa liczba materiałów i konstrukcji, które w skutek przypadkowego wybuchu pożaru tracą swoje pierwotne właściwości pod wpływem wysokiej temperatury. Niezwykle istotne przy wykonywaniu instalacji jest zatem uwzględnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Bierna ochrona przeciwpożarowa w technice instalacyjnej

Różnica pomiędzy biernymi i czynnymi zabezpieczeniami pożarowymi polega na tym, że bierne zabezpieczenia pożarowe stosujemy nie po to żeby wykryć pożar tylko po to, żeby powstałe zagrożenie nie rozprzestrzeniało się poza strefę pożarową, w której powstał pożar. Do najistotniejszych zadań systemów biernej ochrony pożarowej należy umożliwienie przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia poprzez zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu i gazów powstających w trakcie pożaru.

W celu określenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (DZ.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) wprowadziło podział budynków z uwzględnieniem m.in. wysokości oraz przeznaczenia i sposobu ich użytkowania. Uwzględniając ten podział oraz kategorie zagrożenia ludzi wyznacza się w budynku strefy pożarowe, które wydziela się ścianami oddzielenia pożarowego.

Niezależnie od tego podziału i ilości stref pożarowych przejścia instalacji (przepusty instalacyjne) przez ściany i stropy będące elementem oddzielenia pożarowego powinny zostać wykonane w taki sposób, aby posiadały klasę odporności ogniowej (EI) nie mniejszą niż klasa odporności ogniowej (REI) ścian, bądź stropów z których są wykonywane. Jako odporność ogniową należy rozumieć zdolność elementu do spełnienia określonych wymagań. Dla przepustów instalacyjnych oznaczonych jako EI (np. EI 120) – jest to czas (liczony w minutach), w którym muszą zachować izolacyjność i szczelność ogniową.

W ofercie firmy Niczuk Metall-PL, oprócz systemów zamocowań instalacji, są również wyroby do zabezpieczania przepustów instalacyjnych. Pozwalają one na wykonanie zabezpieczeń ppoż. dla:
- rur z tworzyw sztucznych,
- rur stalowych i miedziany (bez izolacji oraz w izolacjach palnych i niepalnych),
- kabli elektrycznych,
- szczelin i dylatacji.

Wyroby składające się na bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to:

Opaski ogniochronne - składają się z warstwy zewnętrznej, która jest zamkniętą torebką wykonaną z folii z PCV o grubości 0,75 mm i wypełnienia w postaci jednego albo kilku elastycznych wkładów, pęczniejących pod wpływem temperatury powyżej 140°C. Opaski ogniochronne przeznaczone są do uszczelniania w ścianach betonowych/ żelbetowych, murowanych z cegły ceramicznej pełnej i z betonu komórkowego oraz w stropach żelbetowych:
1) przejść pojedynczych rur z tworzywa sztucznego (PVC, PE lub PP) o średnicy 50-160 mm,
2) przejść pojedynczych rur stalowych o średnicy 26-136 mm i rur miedzianych o średnicy 26-60 mm, izolowanych otuliną wykonaną z pianki syntetycznej typu Armaflex o grubości od 8 do 25mm.

Grubości przegród, przez które mogą być przeprowadzane i uszczelniane opaskami ogniochronnymi rury z tworzywa sztucznego oraz rury stalowe i rury miedziane w izolacji z pianki syntetycznej typu Armaflex, powinny być nie mniejsze niż:
* 120 mm – w przypadku ścian betonowych/żelbetowych,
* 150 mm – w przypadku ścian z cegły pełnej i betonu komórkowego,
* 180 mm – w przypadku ścian stropów żelbetowych.

Kołnierze ogniochronne - składają się z zewnętrznej osłony, wykonanej z nierdzewnej blachy stalowej o nominalnej grubości 1 mm oraz z jednego, dwóch lub większej ilości elastycznych wkładów z materiałów termoplastycznych, zawierających rozproszony grafit z dodatkiem wypełniaczy i olejów technologicznych, pęczniejących pod wpływem temperatury powyżej 140°C. Kołnierze ogniochronne przeznaczone są do uszczelniania:

1) przejść pojedynczych rur z tworzywa sztucznego (PVC, PE lub PP):
a) o średnicy 25-200 mm w ścianach murowanych z cegły ceramicznej pełnej, z betonu zwykłego lub z betonu komórkowego,
b) o średnicy 25-160 mm w ścianach lekkich z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych,
c) o średnicy 25-315 mm w stropach żelbetowych,
2) przejść pojedynczych rur, według tablicy 4:
a) stalowych o średnicy 26-136 mm izolowanych otuliną wykonaną z pianki syntetycznej typu Armaflex o grubości od 8 do 25 mm,
b) miedzianych o średnicy 26-60 mm izolowanych otuliną wykonaną z pianki syntetycznej typu Armaflex o grubości od 8 do 25 mm, w ścianach murowanych z cegły ceramicznej pełnej, z betonu zwykłego lub z betonu komórkowego, w ścianach lekkich z okładzinami z płyt gipsowo–kartonowych oraz stropach żelbetowych.Pasty ogniochronne - są wodną dyspersją żywicy syntetycznej z dodatkiem antypirenów węglo- i gazo-twórczych i wypełniaczy. Ma postać gęstej masy tynkarskiej. Przeznaczona jest do wypełniania ubytków i nierówności, pokrywania powierzchni przegrody ograniczającej przejście oraz uszczelniania szczelin pomiędzy wyrobami w przejściach instalacyjnych. Może być stosowana również do uszczelniania dylatacji w przegrodach budowlanych o niewielkiej możliwości ruchu elementów. Po naniesieniu na podłoże w postaci wyprawy lub wypełnienia, po wyschnięciu, pęcznieje pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w warunkach pożaru.

Farby ogniochronne – są wodną dyspersją żywicy syntetycznej z dodatkiem antypirenów węglo- i gazo-twórczych oraz wypełniaczy. Przeznaczona jest do malowania powierzchni kabli, rur i powierzchni płyt z wełny mineralnej wypełniających przejście kombinowane. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w warunkach pożaru pęcznieje, tworząc na zabezpieczanej powierzchni spienioną, ogniochronną warstwę termoizolacyjną.

Akryl ogniochronny - masa ogniochronna jest płynną, gęstą masą w kolorze białym, dostarczaną w pojemnikach z tworzywa sztucznego o pojemności 310 ml, wyposażonych w aplikator służący do wyciskania masy. Masa wciśnięta w szczeliny lub dylatacje w warunkach pożaru powiększa swą objętość, wypełniając szczelnie przestrzenie pomiędzy elementami lub wyrobami budowlanymi.

Pianka ogniochronna - jest pianką poliuretanową, jednoskładnikową. W postaci handlowej jest płynną mieszaniną zawierającą żywicę poliuretanową oraz ogniochronne i spieniające związki chemiczne. Pianka powinna być osłonięta przed działaniem promieniowania UV wyrobem budowlanym przeznaczonym do stosowania na elewacjach budynków, typu zaprawa cementowa, zaprawa gipsowa, ogniochronna masa akrylowa, farba nawierzchniowa. Prace z użyciem pianki powinny być prowadzone w temperaturze od +5 do +30°C.

Przedstawione elementy systemu biernej ochrony przeciwpożarowej objęte są aprobatami technicznymi ITB:
* AT-15-7725/2008,
* AT-15-7807/2008,
* AT-15-7742/2012.
Wyroby te posiadają również niezbędne Certyfikaty Zgodności i Atesty Higieniczne.

Dobór odpowiednich wyrobów uzależniony jest przede wszystkim od materiału, z którego wykonana jest instalacja i jej izolacja, a także od typu przegrody (ściana, strop) i materiału, z którego wykonana jest przegroda.

Podstawowym podziałem uzależniającym dobór produktów jest podział instancji na palne i niepalne.

Do instalacji palnych zaliczymy:
* rury z tworzyw sztucznych
* rury stalowe i miedziane w izolacji palnej (np. z kauczuku syntetycznego)
Podstawowymi wyrobami do zabezpieczania takich instalacji są opaski i kołnierze ogniochronne.

Do instalacji niepalnych zaliczymy:
* rury stalowe i miedziane w izolacji z wełny mineralnej
* rury stalowe i miedziane bez izolacji
* kabli elektrycznych
Podstawowymi wyrobami do zabezpieczania takich instalacji są farba i pasta ogniochronna.www.niczuk.pl