Opis stanowiska:
Koordynacja zadań pracowników własnego zespołu realizującego kontrakt (KR, IB, pracownicy produkcyjni)
Wnioskowanie do Dyrektora Działu Realizacji ( DDR ) składu zespołu realizującego kontrakt (KK, KR, Inżyniera Budowy (IB) i pracowników produkcyjnych)
Sporządzenie harmonogramu rzeczowego oraz zatrudnienia w porozumieniu z DDR w celu zatwierdzenia strategii wykonania kontraktu (podwykonawcy a siły własne)
Bieżące gromadzenie informacji o przebiegu realizacji zadań a w tym ewidencja Sprzedaży i Kosztów realizowanych kontraktów
Aktualizacja budżetu kontraktu
Bieżące gromadzenie informacji zewnętrznych dotyczących realizowanych kontraktów ich weryfikacja oraz ustalenie stopnia wiarygodności
Optymalizacja procesów budowy
Współudział w pozyskiwaniu zleceń
Negocjacje i wybór podwykonawców, poddostawców w oparciu o (WAN)
Informowanie DDR o stanie wykonywanych zadań oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem zespołu realizującego kontrakt
Branie udziału w naradach, spotkaniach itp. ( wewnętrznych i zewnętrznych)
Prognozowanie Sprzedaży i Kosztów miesięcznych i do końca budowy (Harmonogramy finansowe)

Wymagania:
 Minimum 5 lat na w/w stanowisku
Wykształcenie wyższe techniczne
Przygotowanie z zakresu wycen robót instalacyjnych
 Znajomość prowadzenia procedur przetargowych i kontraktowania robót
 Znajomość Zarządzania Projektami
 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 znajomość cen rynkowych

Oferujemy:
-Bardzo dobre warunki pracy
Proszę o przesłanie CV na bolanowski@lebo-hr.pl