Data rozpoczęcia
2015-08-26
Data zakończenia
2015-08-27
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Świadectwo kwalifikacji - kurs początkowy.

Szkolenie skierowane jest do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.    

Ten obszar działalności reguluje:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

 Szkolenie obejmuje:

  • 12 godzin wykładów
  • 4 godziny zajęć praktycznych
  • 3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)


 Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  1. Regulacji prawnych i norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania     urządzeń chłodniczych, obrotu substancjami kontrolowanymi oraz postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje
  2. Rodzajów i własności substancji kontrolowanych i ich zamienników
  3. Zasad budowy urządzeń i instalacji chłodniczych oraz zagrożeń   w nich występujących,
  4. Wymagań w zakresie montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zapobiegania emisji i kontroli szczelności
  5. Metod, systemów i urządzeń stosowanych przy napełnianiu, opróżnianiu urządzeń z czynników, odzysku, recyklingu, regeneracji czynników,
  6. Obowiązków podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje,
  7. Zajęcia praktyczne: odzysk substancji kontrolowanych, badanie szczelności, obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej.Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uznawane za certyfikaty tymczasowe  przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Komunikat Ministra Środowiska:
 
Informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011 r. - kliknij TUTAJ
 
Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Czas trwania: 2 dni
Koszt szkolenia z egzaminem: 820 zł netto
 
U NAS ZREALIZUJESZ BONY SZKOLENIOWE!
MŚP z Małopolski mogą skorzystać ze szkoleń z wykorzystaniem bonów szkoleniowych w systemie PFK.
Pełna informacja na stronie internetowej www.bonyszkoleniowe.pl              
Liczba bonów jest ograniczona.
 
Liczba godzin wg MSUES: 17
Cena kursu:       1020 zł
Cena 1 godziny:     60 zł
 
Warunki uczestnictwa:
w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe:
tel: 12-637-09-3312-637-09-33 w. 231, 212
e-mail: szkolenia@coch.pl; sekretariat@coch.pl