Data rozpoczęcia
2014-10-29
Data zakończenia
2014-10-30
Miejsce
Kraków

Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi – Świadectwo kwalifikacji
Świadectwo kwalifikacji - kurs początkowy

Szkolenie skierowane jest do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

Ten obszar działalności reguluje:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Szkolenie obejmuje:

12 godzin wykładów
4 godziny zajęć praktycznych
3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)
wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

* Regulacji prawnych i norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych, obrotu substancjami kontrolowanymi oraz postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje
* Rodzajów i własności substancji kontrolowanych i ich zamienników
* Zasad budowy urządzeń i instalacji chłodniczych oraz zagrożeń w nich występujących,
* Wymagań w zakresie montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zapobiegania emisji i kontroli szczelności
* Metod, systemów i urządzeń stosowanych przy napełnianiu, opróżnianiu urządzeń z czynników, odzysku, recyklingu, regeneracji czynników,
* Obowiązków podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje,
* Zajęcia praktyczne: odzysk substancji kontrolowanych, badanie szczelności, obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uznawane za certyfikaty tymczasowe przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Czas trwania: 2 dni

Koszt szkolenia z egzaminem: 820 zł (netto)

Warunki uczestnictwa:
w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dla MŚP z Małopolski szkolenie w systemie PFK - za bony szkoleniowe, dofinansowanie nawet do 100%
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (bony szkoleniowe), WUP Kraków: tel. 12 428 78 25, 12 428 78 53 , 12 619 84 52 , 12 619 84 12


Źródło: ''