Data rozpoczęcia
2015-01-28
Data zakończenia
2015-01-29
Miejsce
Kraków

Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji - kurs początkowy


 Szkolenie skierowane jest do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.


 Ten obszar działalności reguluje:  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.


Szkolenie obejmuje:

 12 godzin wykładów 4 godziny zajęć praktycznych 3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny) wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

 * Regulacji prawnych i norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych, obrotu substancjami kontrolowanymi oraz postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje 
* Rodzajów i własności substancji kontrolowanych i ich zamienników 
* Zasad budowy urządzeń i instalacji chłodniczych oraz zagrożeń w nich występujących, 
* Wymagań w zakresie montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zapobiegania emisji i kontroli szczelności 
* Metod, systemów i urządzeń stosowanych przy napełnianiu, opróżnianiu urządzeń z czynników, odzysku, recyklingu, regeneracji czynników, 
* Obowiązków podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje, 
* Zajęcia praktyczne: odzysk substancji kontrolowanych, badanie szczelności, obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uznawane za certyfikaty tymczasowe przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

 Miejsce szkolenia: ul. Juliusza Lea 116 30-133 Kraków
Czas trwania: 2 dni

 Koszt szkolenia z egzaminem: 820 zł (netto)

Warunki uczestnictwa: w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
 Z
głoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dla MŚP z Małopolski szkolenie w systemie PFK - za bony szkoleniowe, dofinansowanie nawet do 100% Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (bony szkoleniowe), WUP Kraków: tel. 12 428 78 25, 12 428 78 53 , 12 619 84 52 , 12 619 84 12