24 kwietnia br. w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Marka Naglewskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Branżowa KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO.
24 kwietnia br. w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Marka Naglewskiego odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO. Konferencja zakończyła tegoroczną edycję ogólnopolskiej akcji CIEPŁO JEST ULOTNE..., prowadzonej we współpracy z instytucjami oraz mediami branżowymi wśród użytkowników, instalatorów i producentów instalacji grzewczych oraz kominowych.
Wydarzenie miało na celu przybliżenie tematyki bezpiecznej eksploatacji kominów i instalacji spalinowych.
Podczas poszczególnych prelekcji oraz dyskusji panelowej omówione
zostały aktualnie obowiązujące normy prawne oraz warunki poprawnego projektowania, wykonawstwa
i odbioru instalacji (wśród prelegentów m.in. Marek Podgórski z Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej; Stanisław Muras z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Jan Budzynowski z Korporacji
Kominiarzy Polskich). KOMIN 2007 zakończyła konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został m.in. "Czarny Raport" podsumowujący miniony sezon grzewczy.
Tezy końcowe Konferencji KOMIN 2007:
1. Komin jest wyrobem budowlanym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkowników.
Kominy winny posiadać odrębne zasady odbioru i jednoznacznie sformułowane przepisy dopuszczające do eksploatacji. Odbiory kominów winny odbywać się obowiązkowo zarówno przed pierwszym uruchomieniem, jak i przy każdej zmianie urządzenia grzewczego lub przebudowie komina u wszystkich użytkowników, włączając także budynki jednorodzinne.
Odbiór komina winny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia np. takie jakie określono w art. 62 pkt1 ust 6 - Ustawie Prawo Budowlane dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia przeglądów stanu technicznego. "….Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych", o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1 oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych….
2. W przypadku gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, przepisy winny szczegółowo określać odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jednoznacznie określać ich kompetencje i obowiązki.
Zaniechanie realizacji polityki bezpieczeństwa w stosunku do kominów może skutkować tragicznymi konsekwencjami dla użytkowników. Każdy użytkownik ma prawo zakładać, że procedury określone w przepisach budowlanych dają wystarczającą gwarancję i poczucie bezpieczeństwa.
3. Komin w sposób szczególny jest narażony na możliwość powstania zagrożeń pożarowych. Komin winien posiadać wewnętrzną i zewnętrzną odporność ogniową określoną w normach (PN-93/B-02870; PN EN 1443:2005).
Materiały z jakich wytwarzane są kominy i systemy spalinowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych odpowiadających wymaganiom klas co najmniej A1 lub A1n. Warunkiem likwidacji potencjalnych zagrożeń wynikających z zastosowania oszczędnościowych rozwiązań jest komin wykonany z odpowiednich materiałów.
4. Każdy dom powinien być wyposażony w kominy wyprowadzone ponad dach budynku. Tylko takie rozwiązanie jest gwarancją spełnienia odpowiednich warunków higienicznych oraz ochrony środowiska. Brak kominów w domu utrudnia i ogranicza możliwości modernizacji systemów ogrzewania i wentylacji.
5. Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wystąpiło z propozycją do zgromadzonych przedstawicieli instytucji i organizacji do zorganizowania w ramach posiadanych zasobów Stowarzyszenia serwisu eksperckiego związanego z doradztwem w zakresie bezpiecznych technik odprowadzania spalin. Stowarzyszenie zaproponowało rolę koordynatora tych przedsięwzięć, licząc na włączenie się do tej inicjatywy branżowych instytucji i organizacji.
Konferencja KOMIN 2007. PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO odbyła się 24 kwietnia 2007 r. w Centrum Konferencyjnym CFP przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie w godzinach 9.30-13.30.
Organizatorzy: Stowarzyszenie "Kominy Polskie", Korporacja Kominiarzy Polskich, Międzynarodowe Forum Indywidualnego Ogrzewnictwa.
Obszerną fotorelację oraz prezentacje konferencyjnych wykładów publikujemy na stronie Stowarzyszenia "Kominy Polskie": www.kominypolskie.com.pl.


Fot. 1. W czasie obrad


Fot. 2. Panel dyskusyjny


Fot. 3. Wystąpienie Z. Tałacha


Fot. 4. Konferencja prasowa

Foto: Andrzej Wodziński