Data rozpoczęcia
2012-05-08
Data zakończenia
2012-05-09
Miejsce
Gdańsk

[H3]Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji:[/H3]
szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych
zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
[attach=attach2]Z G Ł O S Z E N I E[/attach]


Regulamin uzyskania Świadectwa Kwalifikacji z podstawy techniki chłodniczej

1. Świadectwo Kwalifikacji wydaje Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.

2. Świadectwo Kwalifikacji w zakresie danego modułu jest elementem Modułowego systemu szkoleń®. System ten umożliwia na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie uzyskanie Certyfikatu Kompetencji w dziedzinie chłodnictwa.

3. Świadectwo Kwalifikacji z jest dokumentem potwierdzającym wymagania kwalifikacyjne w zakresie dotyczącym danego Modułu stanowiącego element Modułowego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.

4. Świadectwo Kwalifikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie Modułu może uzyskać osoba, która:

Opcja 1
- odbyła szkolenie w zakresie Modułu w jednym z Centrów Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa, potwierdzone stosownym dokumentem,
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej roczną praktyką zawodową w branży chłodniczej,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

Opcja 2
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową w branży chłodniczej,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

5. Istnieje możliwość jednoczesnego zdawania egzaminu w zakresie kilku Modułów, jak również organizowania przez Centra Szkoleń i Certyfikacji form szkoleniowych łączących szkolenia w zakresie kilku Modułów. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustala lokalne Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

6. Świadectwo Kwalifikacji jest ważne przez okres 5 lat od daty certyfikacji podanej na świadectwie. Po upływie tego okresu jego posiadacz zobowiązany jest do odnowienia świadectwa zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie.

7. Krajowe Forum Chłodnictwa posiada prawo unieważnienia Świadectwa Kwalifikacji w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego postępowania osoby posiadającej certyfikat w rozumieniu „Branżowego kodeksu etycznego Krajowego Forum Chłodnictwa dla przedsiębiorstw sektora chłodniczego”.