Data rozpoczęcia
2005-08-22
Data zakończenia
2005-11-08

termin: 08-09.11.2005 r. miejsce: GdańskKrajowe Forum Chłodnictwa
Związek Pracodawców
(Adres korespondencyjny)
04-158 Warszawa
ul. Zamieniecka 25
fax (022) 879 79 07, 610 38 11
e-mail: biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
Politechnika Gdańska
Ośrodek Egzaminacyjny
80-952 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
(Adres korespondencyjny)
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 27
fax (058) 347 51 74
e-mail: masta@masta.com.pl
Modułowy system szkoleń®

w zakresie szkoleń i certyfikacji
dla chłodnicta, klimatyzacji i pomp ciepła

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła, uruchamiamy modułowy system szkoleń, umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.
System szkoleń organizowany przez Krajowe Forum Chłodnictwa ma charakter modułowy i prowadzony jest na trzech poziomach: elementarnym (adresowanym do osób nie posiadających odpowiedniego przygotowania) lub podstawowym (adresowanym do osób zamierzających uzupełnić swoją wiedzę), zasadniczym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w określonej dziedzinie) oraz uzupełniającym (adresowanym do osób zamierzających pogłębić wiedzę w zagadnieniu o charakterze szczegółowym). Szkolenia są odpłatne.
Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, jego uczestnik po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej ma prawo do przystąpienia do egzaminu. Zdanie egzaminu upoważnia do otrzymania Certyfikatu Kwalifikacji w zakresie programu szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa. Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany jest do jego odnowienia.
Modułowy system szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane, a także Ustawę z dnia 2 marca 2001 r.
0 postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. nr 52, póz. 537).
Uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacji w ramach odpowiednich modułów powinno być
traktowane na równi z uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również
wydanie Certyfikatu Kompetencji w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN -
ISO 5149, EN 378, PN - EN 45013 oraz PN-EN 13313.
W ramach modułowego systemu szkoleń organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, póz. 828).
Moduły są realizowane przez instytucje na mocy umowy z Krajowym Forum Chłodnictwa. Aktualnie szkolenia organizowane są przez Gdańskie i Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji dla Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Krajowego Forum Chłodnictwa oraz wspomnianych Ośrodków.
Modułowy system szkoleń®

w zakresie szkoleń i certyfikacji
w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

Założenia
- Szkolenia prowadzone są w systemie modułowym na trzech poziomach, i tak:
a) poziom pierwszy stanowią moduły elementarne, adresowane do osób nie posiadających
przygotowania w zakresie techniki chłodniczej, wentylacji, klimatyzacji
oraz pomp ciepła; dla osób posiadających przygotowanie w zakresie wyżej wymienionych
dziedzin, a zamierzających uzupełnić swoją wiedzę oraz uzyskać dokument
potwierdzający ich kwalifikacje, o którym mowa niżej, adresowane są
moduły podstawowe, równoważne w systemie szkoleń modułom elementarnym;
b) poziom drugi stanowią moduły zasadnicze, adresowane do osób zamierzających
pogłębić wiedzę w zagadnieniach modułowych;
c) poziom trzeci stanowią moduły uzupełniające, adresowane do osób zamierzających
pogłębić wiedzę w zagadnieniach szczegółowych.
- Moduł stanowi jednostkę organizacyjną zajęć, umożliwiającą nabycie wiadomości teoretycznych
oraz opanowanie umiejętności praktycznych w stopniu wystarczającym do uzyskania
kwalifikacji. Przez kwalifikacje rozumie się wydzieloną pod względem merytorycznym
część kompetencji zawodowych, będących skutkiem pobierania nauki oraz posiadania
odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Każdy moduł jest niezależny, co oznacza, że do uczestnictwa w danym module nie jest
wymagane uczestnictwo w modułach pozostałych, ewentualnie za wyjątkiem modułu elementarnego.
- Po uczestnictwie w zajęciach przewidzianych programem danego modułu, uczestnik ma
prawo do zdania egzaminu oraz otrzymania Świadectwa Kwalifikacji w zakresie programu
szkolenia, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.
- Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych odpowiednich modułów oraz posiadanie odpowiedniego
stażu pracy zawodowej powinno być traktowane na równi z uzyskaniem pełnych
kwalifikacji zawodowych. Umożliwia to również wydanie Certyfikatu Kompetencji
w zakresie chłodnictwa, zgodnie z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN - EN 45013
oraz PN-EN 13313. Zasady uzyskiwania Certyfikatu Kompetencji reguluje odrębny regulamin.
- Świadectwo Kwalifikacji ważny jest przez 5 lat, po upływie których jego posiadacz zobowiązany
jest do powtórnego zdania egzaminu.
- W ramach jednego z modułów organizowane są również szkolenia oraz egzaminy w zakresie
uprawnień energetycznych dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o mocy
powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.
Nr 89, poz. 828)
- Moduły są realizowane przez lokalne Centra Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum
Chłodnictwa. Osoby prowadzące zajęcia oraz egzaminy, na podstawie których są
wystawiane certyfikaty kwalifikacji, są ekspertami Krajowego Forum Chłodnictwa na
mocy stosownej umowy zawieranej na okres 5 lat.

PODSTAWY TECHNIKI CHŁODNICZEJ
MODUŁ ELEMENTARNY

(DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIA)
5 dni po 8 godzin
MODUŁ PODSTAWOWY
(CH-0 DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE)
2 dni po 8 godzin

MODUŁY ZASADNICZE

CH - 1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy
i przeciwdziałanie
CH - 2 Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych
CH - 3 Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie
CH - 4 Chłodnicze wymienniki ciepła i aparatura pomocnicza
CH - 5 Sterowanie i regulacja działania urządzeń chłodniczych
CH - 6 Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa
CH - 7 Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe
CH - 8 Odzysk czynników chłodniczych: metody i obsługa sprzętu
CH - 9 Elektromechanika chłodnicza. Sterowanie i regulacja urządzeń chłodniczych
CH - 10 Mineralne i syntetyczne środki smarne do sprężarek chłodniczych
CH - 11 Oszczędność energii w systemach chłodniczych. Odzysk ciepła skraplania
CH - 12 Wybrane problemy technologii chłodniczej dla mechaników
CH - 13a Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW - stanowiska eksploatacji
CH - 13b Uprawnienia energetyczne w zakresie instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW - stanowiska nadzoru

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

CH - a Monitoring, rejestracja, kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji
chłodniczych
CH - b Izolacje cieplne i parochronne w obiektach chłodniczych i klimatyzacyjnych
CH - c Projektowanie systemów chłodzenia: bilanse cieplne i zasady doboru
elementów systemu
CH - d Bezpieczeństwo użytkowania amoniakalnych instalacji chłodniczych
CH - e Bezchlorowe i naturalne płyny robocze dla techniki chłodniczej:
własności i postępowanie
CH - f Absorpcyjne urządzenia chłodnicze: budowa, działanie i stosowanie
CH - g Termoelektryczne urządzenia chłodnicze: budowa, działanie i stosowanie
CH - h Montaż instalacji małych urządzeń chłodniczych

Regulamin uzyskania
Świadectwa Kwalifikacji
z podstawy techniki chłodniczej

1. Świadectwo Kwalifikacji wydaje Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.
2. Świadectwo Kwalifikacji w zakresie danego modułu jest elementem Modułowego
systemu szkoleń®
. System ten umożliwia na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie uzyskanie Certyfikatu Kompetencji w dziedzinie chłodnictwa.
3. Świadectwo Kwalifikacji z jest dokumentem potwierdzającym wymagania
kwalifikacyjne w zakresie dotyczącym danego Modułu stanowiącego element
Modułowego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.
4. Świadectwo Kwalifikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie Modułu
może uzyskać osoba, która:
Opcja 1
- odbyła szkolenie w zakresie Modułu w jednym z Centrów Szkoleń i Certyfikacji
Krajowego Forum Chłodnictwa, potwierdzone stosownym dokumentem,
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej roczną praktyką zawodową w branży
chłodniczej,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

Opcja 2

- legitymuje się udokumentowaną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową
w branży chłodniczej,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.
5. Istnieje możliwość jednoczesnego zdawania egzaminu w zakresie kilku Modułów,
jak również organizowania przez Centra Szkoleń i Certyfikacji form szkoleniowych
łączących szkolenia w zakresie kilku Modułów. Szczegółowe warunki w tym
zakresie ustala lokalne Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
6. Świadectwo Kwalifikacji jest ważne przez okres 5 lat od daty certyfikacji podanej
na świadectwie. Po upływie tego okresu jego posiadacz zobowiązany jest do
odnowienia świadectwa zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie.
7. Krajowe Forum Chłodnictwa posiada prawo unieważnienia Świadectwa
Kwalifikacji w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego postępowania
osoby posiadającej certyfikat w rozumieniu "Branżowego kodeksu etycznego
Krajowego Forum Chłodnictwa dla przedsiębiorstw sektora chłodniczego".

Regulamin uzyskania
Certyfikatu
Kompetencji
w zakresie chłodnictwa

1. Certyfikat Kompetencji wydaje Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.
2. Certyfikat Kompetencji w zakresie chłodnictwa jest elementem Modułowego Systemu
Szkoleń®
.
3. Certyfikat Kompetencji w zakresie chłodnictwa jest udzielny na podstawie zgodnie
z normami PN - ISO 5149, EN 378, PN - EN 45013 oraz PN-EN 13313. Certyfikat
ten wydawany jest w zakresie trzech następujących kategorii:
Kategoria A - personel konserwacyjny,
Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy,
Kategoria C - projektanci, konsultanci, inspektorzy nadzoru.
4. Certyfikat Kompetencji Kategorii A wydawany przez Krajowe Forum Chłodnictwa
w zakresie chłodnictwa może uzyskać osoba, która:
- posiada Świadectwo Kwalifikacji w zakresie Modułu Podstawowego CH-0 oraz
Modułów Zasadniczych CH-1, CH-2,
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej roczną praktyką zawodową w branży
chłodniczej.
5. Certyfikat Kompetencji Kategorii B wydawany przez Krajowe Forum Chłodnictwa
w zakresie chłodnictwa może uzyskać osoba, która:
- posiada Certfikat Kwalifikacji w zakresie Modułu Podstawowego CH-0 oraz
Modułów zasadniczych CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8,
CH-9.
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową
w branży chłodniczej.
6. Certyfikat Kompetencji Kategorii C wydawany przez Krajowe Forum Chłodnictwa
w zakresie chłodnictwa może uzyskać osoba, która:
- posiada Certyfikaty Kwalifikacji w zakresie Modułu Podstawowego CH-0 oraz
Modułów Zasadniczych CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8,
CH-9, CH-10, CH-11 i Modułów uzupełniających CH-a, CH-b, CH-c, CH-d.
- legitymuje się udokumentowaną co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową
w branży chłodniczej.
7. Certyfikat Kwalifikacji jest ważny przez okres 5 lat od daty certyfikacji podanej na
Certyfikacie. Po upływie tego okresu jego posiadacz zobowiązany jest do odnowienia
Certyfikatu zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie.
8. Krajowe Forum Chłodnictwa posiada prawo unieważnienia Certyfikatu Kompetencji
w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego postępowania osoby
posiadającej certyfikat w rozumieniu "Branżowego kodeksu etycznego przedsiębiorstw
sektora chłodniczego".
Do pobrania: Karta Uczestnictwa (pdf; 250 KB)
Terminy najbliższych szkoleń - ŚWIADECTWO KWALIFKACJI:

13-14.09.2005 r.
27-28.09.2005 r.
11-12.10.2005 r.
25-26.10.2005 r.
08-09.11.2005 r.

Opłata za szkolenie i inne informacje: (pdf; 250 KB)