Data rozpoczęcia
2015-09-19
Data zakończenia
2015-09-19
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Dokumentacja powykonawcza urządzeń chłodniczych i ziębniczych - podlegająca odbiorowi UDT.

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
• dla kadry technicznej z różnych firm, sprawującej  nadzór nad eksploatacją urządzeń/ instalacji chłodniczych (amoniakalnych, freonowych),
• osób pracujących w firmach projektowych, wykonawczych sprawujących nadzór nad realizacją nowych inwestycji, modernizowanie, remonty i naprawy  urządzeń/ instalacji chłodniczych.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania, kompletowania dokumentacji powykonawczej urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu.
• Zaświadczenia o ukończeniu seminarium zorganizowanego i przeprowadzonego wspólnie z UDT - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
1. Przepisy prawa dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
2. Dokumenty potrzebne do rejestracji instalacji.
3. Certyfikaty i świadectwa zgodności.
4. Zasady opracowania dokumentacji instalacji powykonawczej, schemat instalacji wraz z lokalizacją urządzeń.
5. Dobór i obliczenia ciśnieniowych przyrządów nadmiarowych (zawory bezpieczeństwa, itp.).

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie organizowane przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.
• Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji .
• Zajęcia poprowadzą:
  - ekspert Urzędu Dozoru Technicznego,
  - ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa (osoba o wieloletnim stażu w zakresie projektowania, nadzorów
    autorskich i inwestorskich, opracowywania ekspertyz w dziedzinie chłodnictwa).
• Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
• Seminarium jednodniowe.
• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 52 374 73 87
lub e -mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl;
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 504 241 927; 784 075 860; 52 374 80 73.