Data rozpoczęcia
2014-03-11
Data zakończenia
2014-03-11
Miejsce
Gdańsk

Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe
Modułowy system szkoleń ®
Moduł zasadniczy CH - 7
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA własności użytkowe


Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin + Test


Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h) 8.30

1. Budowa i posługiwanie się wykresem p-h oraz tablicami własności czynników chłodniczych (1 h) 9.00 – 9.45

Podstawowe własności termodynamiczne czynników, wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, obieg chłodniczy na wykresie p-h oraz parametry i wielkości charakterystyczne obiegu, tabele własności i posługiwanie się nimi.

2. Rodzaje i własności syntetycznych czynników chłodniczych (3 h) 9.50 – 12.15


Systematyka czynników chłodniczych, roztwory czynników azeotropowe i zeotropowe, pojęcie roztworu idealnego, prawo Raoulta, reguła faz Gibbsa, izotermy i izobary układów ciecz-para dla zeotropów i azeotropów, własności wybranych syntetycznych płynów jedno- i wieloskładnikowych.

3. Rodzaje i własności naturalnych czynników chłodniczych (2 h) 12.25 – 14.00


Własności termodynamiczne i cieplne amoniaku, węglowodorów i dwutlenku węgla, własności chemiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania (palność i wybuchowość), oddziaływanie na organizm ludzki (własności trujące), oddziaływanie na produkty żywnościowe i środowisko naturalne.

Przerwa obiadowa 14:00–14:50


4. Retrofit i zastępowanie czynnika w instalacji chłodniczej (1 h) 14.50 – 15.35

Retrofit a operacja „drop-in”, własności wybranych „mieszanin serwisowych”, procedury wymiany czynnika chłodniczego.

5. Płyny robocze do urządzeń chłodniczych o chłodzeniu pośrednim (1 h) 15.40 – 16.25

Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w pośrednich urządzeniach chłodniczych (woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy, dwutlenek węgla), korozyjne własności chłodziw.

TEST PISEMNY (16.30 – 17.15)

Test wyboru (20 pytań)