Data rozpoczęcia
2014-02-11
Data zakończenia
2014-02-12
Miejsce
Gdańsk

Budowa i wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła
Modułowy system szkoleń®
Moduł podstawowy PC
BUDOWA I WYKORZYSTANIE SPRĘŻARKOWYCH POMP CIEPŁA ( SPC ) w systemach grzewczych


Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + Test

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA


Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne ( 0,5 h) 8.30

1. Budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła (1h + 1h zaj. prak.) 8.45 – 10.20


Budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła ( SPC ), wykres termodynamiczny ciśnienie - entalpia, wpływ ciśnienia parowania i ciśnienia skraplania na działanie urządzenia, przykłady rozwiązań SPC ( charakterystyki techniczne ).

Zajęcia praktyczne :

- badanie sprężarkowej pompy ciepła ( ocena efektywności pracy ).

2. Niskowrzące płyny robocze stosowane w SPC (2 h ) 10.30 – 12.05

Regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych ( dyrektywy, normy bezpieczeństwa, certyfikacja personalna ), rodzaje czynników do SPC, własności cieplne i użytkowe wybranych czynników naturalnych i syntetycznych, ogólne zasady odzysku czynników.

3. Wyposażenie techniczne sprężarkowych pomp ciepła ( 2 h ) 12.15 – 13.50

Sprężarki ( rodzaje, budowa, działanie ), skraplacze i parowniki, aparatura pomocnicza, elementy automatyki w SPC, przykłady instalacji.

Przerwa obiadowa 13:50–14:50

4. Wybrane problemy eksploatacji sprężarkowych pomp ciepła ( 2 h ) 14.50 – 16.25


Wpływ obecności oleju na działanie SPC, wpływ obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia, zagrożenia występujące w pracy sprężarek ( przyczyny, skutki, zabezpieczenia ).

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia : 16.30


DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA


5. Dolne źródła ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła ( 2 h) 8.30 – 10.05

Cechy użytkowe źródła, rodzaje źródeł : naturalne i odpadowe, charakterystyka źródeł naturalnych ( grunt, woda, powietrze ), techniczne i ekonomiczne kryteria wyboru źródła, gruntowe wymienniki ciepła ( zasady doboru, wykonanie, konsekwencje użytkowania ).

6. Systemy ogrzewania do współpracy z pompami ciepła - górne źródła ciepła ( 2 h ) 10:15 – 11:50


Komfort cieplny w pomieszczeniach bytowych, systemy ogrzewania budynków mieszkalnych z pompą ciepła ( monowalentne, biwalentne ), szczytowe źródła ciepła w systemach biwalenmtnych, konieczność rozdzielenia instalacji grzewczych ( bufor, sprzęgło hydrauliczne ), akumulacja ciepła, niskotemperaturowe systemy grzewcze do SPC : grzejnikowe, płaszczyznowe, powietrzne, mieszane
( budowa, zasada działania, wytyczne doboru, wybrane problemy eksploatacyjne ).

7. Aspekt ekonomiczny stosowania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków mieszkalnych ( 2h ) 12:00 – 13:35

Metoda LCC ( Life Cycle Cost ), jako kryterium oceny efektywności systemów ogrzewania w budownictwie mieszkalnym, ocena techniczno-ekonomiczna wybranych systemów ogrzewania, koszty inwestycyjne wykonania instalacji z SPC, koszty eksploatacyjne użytkowania pomp ciepła, ocena różnych wariantów ogrzewania z PC, stan prawny w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Przerwa obiadowa 13:35–14:30

8. Instalacje grzewcze z pompami ciepła (2 h) 14:30 – 16.00

Automatyczne systemy sterowania instalacjami grzewczymi, przykłady budowy instalacji grzewczych opartych na pompach ciepła, wybrane problemy eksploatacyjne pojawiające się podczas pracy systemu grzewczego.

Zakończenie zajęć: 16.05

TEST PISEMNY ( wyboru – 20 pyt. ) - ( 16.15 – 17.00 )


UWAGA : 1. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym
monografię „Pompy ciepła” autorstwa W. Zalewskiego oraz Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie modułu podstawowego PC „Modułowego systemu szkoleń”.
2. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii B i C zgodnie z normą EN – PN 378.