Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Przepisy prawne dotyczące wymaganych kwalifikacji osób działających w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji określają: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji (Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 377 wraz z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz. 187 ). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 658). Dział Certyfikacji Personelu COCH - akredytowana (akredytacja PCA nr AC 056) jednostka certyfikująca prowadzi certyfikację kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Certyfikacja kompetencji prowadzona jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 13313 (PN-EN 13313:2002(U)), a także na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 22.05.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz. 658). W załączeniu (link poniżej) przesyłam informacje dotyczące szkoleń prowadzonych w COCH i certyfikacji kompetencji. Z poważaniem Małgorzata Wąs COCH Kraków Szkolenia COCH w 2003 r.