Pomocy!

powołaj sie na poniższe bo nie znajdziesz zapisu o dygestorium ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), • Dział III, rozdział 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...